Rzeczpospolita Polska

SKN Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni "Kłosek"

logo

SKN Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni „Kłosek”

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Katedra Kształtowania Agroekosystemów

Opiekunowie:

dr inż. Agnieszka Lejman
e-mail:
tel.: 71 320 1667

mgr inż. Elżbieta Pytlarz
e-mail: elzbieta.pytlarz up.wroc.pl
tel.: 71 320 1688

mgr inż. Agnieszka Łagocka
e-mail:
tel.: 71 320 1687

Facebook:

https://www.facebook.com/sknKKAiTZ/?fref=ts


SKN Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni „Kłosek” kontynuuje działalności studenckiego koła naukowego uprawowców, założonego w 1958 roku.

Działania realizowanie przez koło skupione są w trzech sekcjach:

  • Sekcja uprawowa zajmuje się zagadnieniami związanymi z uprawą uproszczoną. Badane są właściwości fizyczne, biologiczne i chemiczne gleby oraz wpływ uproszczeń na rozwój i plonowanie roślin uprawnych.
  • Sekcja herbologiczna prowadzi badania nad zmianami zachwaszczenia w agrocenozach, jak też oddziaływaniami allelopatycznymi między roślinami uprawnymi, a wybranymi gatunkami chwastów.
  • Sekcja prognostyczna zajmuje się badaniami dotyczącymi świadomości rolników w zakresie integrowanej ochronie roślin. Studenci poprzez przeprowadzanie badań ankietowych oraz rozmowy z rolnikami i przedstawicielami ODR, PIORIN, IUNG pogłębiają swoją wiedzę na temat wdrażania integrowanej ochrony roślin.

Studenci uczestniczą też w targach rolniczych i konferencjach związanych z rolnictwem, organizują cykliczne wyjazdy na pola producentów rolnych.