Rzeczpospolita Polska

Odpłatności za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013

Zgodnie z zarządzeniem nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2013 roku pobiera się  następujące odpłatności za zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2012/2013 za kształcenie na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na drugim lub kolejnym kierunku studiów.

 1. 3500 zł za semestr na wszystkich kierunkach na Wydziałach: Biologii i Hodowli Zwierząt, Przyrodniczo-Technologicznym, Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,
 2. 3900 zł za semestr na wszystkich kierunkach na Wydziale Nauk o Żywności.


Zgodnie z zarządzeniem nr 94/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2012 roku pobiera się następujące odpłatności za zajęcia dydaktyczne:

 1. za zajęcia na studiach niestacjonarnych  w roku akademickim 2012/2013  pobiera się opłaty w wysokości:

  1) 1900 zł za semestr na studiach I stopnia na wszystkich kierunkach na Wydziałach: Biologii i Hodowli Zwierząt, Nauk o Żywności, Przyrodniczo-Technologicznym,

  2) 1950 zł za semestr na studiach I stopnia na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji z wyjątkiem kierunku inżynieria środowiska, na którym pobiera się opłatę w wysokości 1900 zł za semestr,

  3) 2050 zł za semestr na studiach II stopnia na wszystkich kierunkach na Wydziałach: Biologii i Hodowli Zwierząt, Przyrodniczo-Technologicznym, Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,

  4) 2300 zł za semestr na studiach II stopnia na Wydziale Nauk o Żywności,

  5) 4300 zł za semestr za zajęcia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na kierunku weterynaria

 2. za zajęcia dla rozpoczynających studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na kierunku weterynaria pobiera się opłatę za semestr przez cały okres studiów w wysokości stanowiącej równowartość 4000 euro według średniego kursu NBP na dzień poprzedzający dzień wpłaty;

 3. za każdą godzinę zajęć nieobjętych planem studiów oraz za powtarzanie zajęć na studiach prowadzonych w języku angielskim student wnosi opłatę w wysokości 5 euro, według średniego kursu NBP na dzień poprzedzający dzień wpłaty;

 4. za zajęcia na studiach niestacjonarnych w systemie on-line na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym na kierunku rolnictwo pobiera się opłatę w wysokości 1600 zł za semestr;

 5. za zajęcia na studiach stacjonarnych II stopnia prowadzone w języku angielskim na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji pobiera się opłatę w wysokości 2200 euro za semestr, według średniego kursu NBP na dzień poprzedzający dzień wpłaty;

 6. za powtarzanie przedmiotu, w tym realizowanego w ramach modułów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce pobiera się opłatę w wysokości: 6 zł za każdą godzinę zajęć zarówno wykładów jak i ćwiczeń na studiach stacjonarnych8 zł za każdą godzinę zajęć zarówno wykładów jak i ćwiczeń na studiachniestacjonarnych, opłata ta jednak nie może być większa niż opłata za semestr;

 7. za każdą godzinę zajęć nieobjętych planem studiów student wnosi opłatę w wysokości 8 zł;

 8. za zajęcia na III semestrze w systemie niestacjonarnym na Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym pobiera się opłatę w wysokości 1500 zł.

 9. zrealizowanie przedmiotu/ów objętych programem studiów w innym terminie nie zwalnia studentów studiów niestacjonarnych z opłaty czesnego.