Rzeczpospolita Polska

SKN Technologii Informacyjnej i Mediów


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Centrum Kształcenia na Odległość
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław

 

Opiekunowie:

dr inż. Joanna Markowska
tel. 71 320 1899
e-mail:

dr inż. Jacek Markowski
tel. 71 320 1899
e-mail:

mgr inż. Anna Daniel
tel. 71 320 1899
e-mail:

 

SKN Technologii Informacyjnej i Mediów ma charakter ogólnouczelniany i jest formą aktywności studentów poszerzających zainteresowania związane z programem naukowo-dydaktycznym i badawczym Centrum Kształcenia na Odległość oraz Uczelni. 

Podwaliną SKN TIiM jest SKN Informatyki, które powstało w 1986 r. z inicjatywy studentów ówczesnego Wydziału Melioracji Wodnych, a jego opiekunem był dr Andrzej Niemiec. Wśród członków-założycieli studentów był dr inż. Jacek Markowski, obecny opiekun SKN TIiM.

SKN TIiM istnieje od 2014 r. i aktywnie uczestniczy w życiu studenckim naszego Uniwersytetu. Celem Koła jest popularyzowanie nowych metod i technik uczenia się.