Rzeczpospolita Polska

Co, gdzie załatwić?

Akademik

Składanie podań o przyznanie miejsca w domu studenckim (DS) na następny rok akademicki i w ciągu roku akademickiego przebiega następująco:

Odpłatności za zajęcia dydaktyczne

  1. Student Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zamieszkały w DS, ubiegający się o przyznanie miejsca w tym samym DS na następny rok akademicki, składa podpisany druk zarejestrowanego w USOS podania w biurze kierownika danego DS w okresie od 1 kwietnia do 15 maja (podanie znajduje się tutaj).
  2. Student Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zamieszkały w DS, który chce w następnym roku akademickim mieszkać w innym DS niż dotychczas oraz student Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nie mieszkający w DS, składa podpisany druk zarejestrowanego w USOS podania w biurze kierownika dowolnego DS lub w Centrum Spraw Studenckich (gmach główny, ul. Norwida 25 pokój nr 2) w okresie od 1 kwietnia do 10 czerwca – liczy się kolejność zgłoszeń (podanie znajduje się tutaj).
  3. Studenci innych uczelni składają podanie o przyznanie miejsca w biurze dowolnego DS lub w Centrum Spraw Studenckich (gmach główny, ul. Norwida 25 pokój nr 2) w okresie od 1 kwietnia do 10 czerwca – liczy się kolejność zgłoszeń (podanie znajduje się tutaj).
  4. Studenci I roku składają podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim w Centrum Spraw Studenckich (gmach główny, ul. Norwida 25 pokój nr 2) do 10 sierpnia – liczy się kolejność zgłoszeń (podanie znajduje się tutaj).
  5. Po w/w terminach i w trakcie roku akademickiego student może złożyć podanie o przyznanie miejsca w DS w Centrum Spraw Studenckich (gmach główny, ul. Norwida 25 pokój nr 2) w dowolnym terminie (podanie znajduje się tutaj). Jeżeli w wybranym DS są wolne miejsca, po złożeniu podania i wpłacie kaucji student otrzymuje skierowanie do danego DS.
  6. Małżeństwo studenckie lub student ubiegający się o przyznanie miejsca w pokoju dla samotnego rodzica z dzieckiem składają podanie na następny rok akademicki w Centrum Spraw Studenckich (gmach główny, ul. Norwida 25 pokój nr 2) w okresie od 1 kwietnia do 10 czerwca (podanie znajduje się tutaj).

W przypadku zgubienia karty mieszkańca zgłoś się niezwłocznie do biura kierownika swojego Domu Studenckiego lub do Centrum Spraw Studenckich (gmach główny, ul. Norwida 25 pokój nr 2). 

Opłaty

Uczelnia może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne. Zasady pobierania opłat określa uchwała senatu nr 31/2019, a wysokość ustalana jest zarządzeniem Rektora. Dowiedz się ile.

Odpłatności za zajęcia dydaktyczne

Biblioteka - korzystanie z zasobów

1. Aktywacja konta w bibliotece.

Warunkiem skorzystania ze wszystkich zasobów biblioteki jest aktywowanie konta bibliotecznego na miejscu w Wypożyczalni na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej, dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wypełnienia  i podpisania deklaracji.

Pamiętaj! Przed zakończeniem studiów  potwierdź na karcie obiegowej rozliczenie zobowiązań wobec Biblioteki.

Całą procedurę opisano w Regulaminie udostępniania zasobów UPWr.

2. Pracownicy, doktoranci oraz studenci mają zdalny dostęp do wszystkich e- zasobów - Zasoby zdalne Biblioteki UPWr.

Pamiętaj o zalogowaniu się na swoje konto! Niektóre zasoby wyświetlają się tylko zalogowanym użytkownikom - instrukcja logowania.

Korzystanie za zbiorów - filmy instruktażowe

 3. Przydatne linki:

Informacje dla studentów I roku, godziny otwarcia biblioteki UPWr czy dane kontaktowe znajdziesz na stronie Informacje dla studentów.

Lekarz

Możesz wybrać dowolną przychodnię.

Na terenie uczelni działają dwie przychodnie, w których studenci po złożeniu deklaracji do lekarza pierwszego kontaktu mają zapewnioną opiekę zdrowotną. Znajdują się one odpowiednio w budynku DS „Talizman” (ul. Grunwaldzka 63) oraz w budynku DS „Raj” (ul. Pautscha 5/7). 

 

Pomoc materialna

Studenci starają się o świadczenia poprzez system USOS (oparciu o obowiązujący od 1 X 2019 r. >Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów UPWr<).

Student ubiegający się o stypendium socjalne, zwiększone stypendium socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych musi złożyć w dziekanacie swojego wydziału wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 20 dnia rozpoczętego semestru. Jak wspomniano wcześniej, wniosek ten należy wypełnić wcześniej w systemie USOS. Powyższe stypendia przysługują od miesiąca, w którym złożono kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek.

 

Student ubiegający się o zapomogę wypełnia najpierw wniosek o zapomogę w USOS. Następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa w dziekanacie swojego wydziału.

 

Stypendium rektora

Wnioski o stypendium rektora przyjmowane są  w Centrum Spraw Studenckich (gmach główny, ul. Norwida 25 pokój nr 3).

 

Odwołania od decyzji dziekana

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją dziekana, możesz odwołać się od decyzji do prorektora ds. studenckich i edukacji. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem dziekanatu.

 

Urlopy

Zgłoś się do dziekanatu swojego wydziału z prośbą skierowaną do dziekana o udzielenie urlopu. Z przyczyn zdrowotnych, konieczne będzie zaświadczenie od lekarza. Więcej o urlopach znajdziesz w Regulaminie studiów.

 

Procedura antyplagiatowa

Na uczelni wprowadzono procedurę antyplagiatową do weryfikowania samodzielności przygotowania pracy dyplomowej. Objęte są nią prace dyplomowe realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Obiegówka

Gdy rozstajesz się z uczelnią, konieczne jest wypełnienie tzw. obiegówki, czyli karty zobowiązań studenta.

Na obiegówce należy uzyskać wpisy z następujących miejsc:

  1. Biblioteka Główna
  2. Centrum Spraw Studenckich (gmach główny, ul. Norwida 25, pokój nr 2) lub Biuro Obsługi Studentów (parter gmachu głównego UPWr przy ul. Norwida 25, pokój nr 46)

Wypełnioną obiegówkę należy złożyć w dziekanacie swojego wydziału podczas odbierania dyplomu ukończenia studiów.

 

Wolontariat

Studia to nie tylko czas nauki i beztroskiej zabawy. Chciałbyś rozwinąć się w innych dziedzinach, niż te wynikające z danego kierunku studiów, poznać przy tym dużo ciekawych ludzi i miło spędzić czas? Zapraszamy do pracy jako wolontariusz. Każdy zainteresowany może zapoznać się z zasadami wykonywania świadczeń na rzecz uczelni w tym zarządzeniu rektora.

Pomoc osobom niepełnosprawnym

W Biurze Obsługi Studentów (parter gmachu głównego UPWr przy ul. Norwida 25, pokój nr 46, tel. 71 320 52 21) dyżury pełni pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych, dr inż. Mirosława Pietryka. Pełnomocnik dostępny jest w każdy wtorek w godz. 12:00–13:00 oraz piątek w godz. 10:00–11:00.