Rzeczpospolita Polska

Jak założyć działalność gospodarczą


Prowadzenie działalności gospodarczej opiera się o trzy zasadnicze elementy prawodawstwa polskiego:

 • Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • Ustawy – Kodeks Cywilny
 • Ustawy – Kodeks Handlowy

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej możemy mówić o prowadzeniu działalności w oparciu o pierwszą z ustaw. Kodeks Cywilny reguluje działalność bardziej zorganizowaną w formie spółek osobowych: cywilnej, partnerskiej, jawnej komandytowej. Kodeks Handlowy zawiera regulacje dotyczące działalności gospodarczej w większym i szerszym zakresie szczególnie w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, komandytowo-akcyjnej.

Aby zostać przedsiębiorcą należy przejść przez następujące etapy zakładania firmy:

 • wpis do ewidencji gospodarczej
 • wpis do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej
 • założenie konta bankowego
 • zgłoszenie działalności w Urzędzie Skarbowym
 • zgłoszenie działalności w ZUS-ie
 • zgłoszenie działalności w pozostałych podmiotach administracji państwowej.

Wpis do ewidencji gospodarczej

Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z póź. zm.) aby założyć własną jednoosobową działalność gospodarczą należy uzyskać wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Takie ewidencje prowadzą urzędy gminy. W celu zarejestrowania się musimy udać się do urzędu gminy, gdzie zamieszkujemy na stałe lub przebywamy z zamiarem stałego pobytu. Gmina rozumiana jest w tym przypadku szeroko jako podmiot terytorialny, mogą to więc być:

 • urzędy gminy, na czele których stoją wójtowie,
 • urzędy miasta, na czele których stoją burmistrzowie,
 • a także urzędy miejskie z Prezydentami jako organami władzy.

Tam pobieramy wniosek o wpis do Ewidencji. Zawiera on kilka istotnych elementów.

 • firma przedsiębiorcy

Firma przedsiębiorcy składa się z imienia i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwy przedsiębiorstwa np. Jan Kowalski Przedsiębiorstwo Usługowe „JANEK”

 • numer PESEL
 • numer NIP
 • adres do doręczeń
 • adres zamieszkania
 • adres prowadzenia działalności
 • data rozpoczęcia działalności
 • przedmiot (rodzaj) działalności

Określenie przedmiotu działalności następuję w oparciu o Polską Klasyfikacje Działalności. PKD jest usystematyzowaniem możliwych działań gospodarczych. Całą klasyfikację znajdziemy na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Opłata za wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej wynosi 100,00 PLN, a za zmiany we wpisie 50,00 PLN.

 


Wpis do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej

Po uzyskaniu wpisu do Ewidencji Podmiotów gospodarczych możemy dokonać rejestracji naszej działalności w Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej. Instytucją zobligowaną do prowadzenia tego rejestru jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Rejestracji dokonamy w oddziałach wojewódzkich GUS-u oraz ich oddziałach. Pełna lista adresów znajduje się na stronie Urzędu Statystycznego.

Wpisanie do tego rejestru skutkuje nadaniem numeru REGON. Aby dokonać rejestracji firmy w KRPGN należy wypełnić wniosek RG-1. Druk możemy znaleźć na stronie internetowej Urzędu Statystycznego.

Wniosek RG-1 możemy złożyć osobiście w oddziale, możemy wysłać pocztą, a także złożyć wraz z wnioskiem o wpis do Ewidencji Podmiotów Gospodarczych. Wtedy urzędy gminy mają obowiązek w ciągu trzech dni od wpisania do EPG wysłać nasz formularz RG-1 do właściwego Urzędy Statystycznego. Urząd informację o nadaniu numeru REGON przyśle nam do domu.

Wpis do systemu REGON jest bezpłatny.

 


Założenie konta bankowego

Posiadając już zarejestrowaną działalność oraz nadany numer REGON możemy udać się do punktu produkującego pieczątki. Tam wyrabiamy pieczątkę zawierającą następujące minimum danych: firmę, adres działalności, REGON

Następnie udajemy się do banku, gdzie zakładamy konto firmowe dla prowadzonej przez nas działalności.

 


Zgłoszenie działalności w Urzędzie Skarbowym

Następnym krokiem jest zarejestrowanie działalności w Urzędzie Skarbowym. Tutaj składasz wniosek NIP-1 o nadanie numeru NIP osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub w przypadku jego posiadania aktualizujesz dane o prowadzoną działalność.

W druku NIP-1 określa się również, w jaki sposób prowadzona będzie rachunkowość podatkowa, czy podatnik będzie prowadził księgi samodzielnie czy też zleci prowadzenie wyspecjalizowanemu biuru.

Potrzebny formularz znajdziemy na stronie Ministerstwa Finansów.

Jednocześnie w US należy określić się w sprawie podatku od towarów i usług (VAT). Musimy zdecydować się, czy chcemy zostać płatnikiem podatku czy nie. Dokonujemy tego na druku VAT-R. Druk możemy pobrać i wypełnić ze strony Ministerstwa Finansów.

Nie wszystkie rodzaje działalności dają możliwość wyboru, dla niektórych zostanie płatnikiem VAT-u jest obligatoryjne. Najlepiej jest zasięgnąć opinii w tej sprawie urzędnika w US.

Zgłoszenie w zakresie podatku VAT jest odpłatne i kosztuje aktualnie 152,00 PLN. Kwotę tą wpłaca się na rzecz urzędów administracji samorządowej (urzędów gminy lub miejskich).

 


Zgłoszenie działalności w ZUS-ie

W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności (data określona na wcześniejszych wnioskach do US) musimy zgłosić działalność jednostce terytorialnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W tym celu wypełniamy następujące formularze: ZUS ZPA oraz ZUS ZUA. Na pierwszym druku dokonujemy zgłoszenia naszej firmy jako płatnika składek, na druku ZUA zgłaszamy siebie jako osobę objętą ubezpieczeniami społecznymi. Druki do wypełnienia znajdziemy na stronie internetowej ZUS-u.

Z wypełnionymi drukami udajemy się osobiście do oddziału ZUS-u wraz z oryginałami nadania numerów NIP i REGON.

  Opracował: Szymon Brzozowski

 

Poradnik opublikowany w ramach projektu „Przybyłem – nauczyłem się – wygrałem” finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach IV Edycji Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „PIERWSZA PRACA”