Rzeczpospolita Polska

Działalność poradni


Działalność poradni:

  • Konsultacja z psychologiem, pedagogiem i doradcą, których celem jest lepsze zrozumienie doświadczanych problemów i odnalezienie rozwiązań;  
  • Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne – spotkanie z psychologiem, pedagogiem lub doradcą rodzinnym służące lepszemu poznaniu samego siebie i sprzyjające świadomemu podejmowaniu ważnych decyzji;  
  • Poradnictwo osobiste – spotkanie z doradcą mające na celu ukierunkowanie własnej ścieżki rozwoju osobistego, określenie mocnych stron i kompetencji istotnych w radzeniu sobie z różnorodnymi wyzwaniami życia osobistego i społecznego;
Wszystkie spotkania odbywają się z zachowaniem zasady poufności osób korzystających ze wsparcia.

W wypadku potrzeby uzyskania porady zawodowej prosimy kierować się do Biura Karier działającego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, gdzie można skorzystać z sesji coachingowych, warsztatów rozwojowych lub pomocy w określeniu własnej ścieżki kariery: http://www.up.wroc.pl/studenci/4064/biuro_karier.html


poradnia5