Rzeczpospolita Polska

SKN Medycyny Zwierząt Egzotycznych „Mephitis”

 mephitis_logo

SKN Medycyny Zwierząt Egzotycznych „Mephitis”

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Opiekun:

dr Tomasz Piasecki
e-mail:

Dane kontaktowe:

e-mail:
fanpage: https://www.facebook.com/SKN.mephitis/
strona internetowa: http://www.sknmephitis.pl/
Instagram: https://www.instagram.com/skn.mephitis/Studenckie Koło Naukowe Medycyny Zwierząt Egzotycznych „Mephitis” powstało w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Celem naszej działalności jest poszerzanie i propagowanie wiedzy na temat hodowli oraz medycyny zwierząt egzotycznych i nieudomowionych. Naszą aktywnością staramy się podnosić kompetencje członków organizacji i zaznajamiać ich z biologią oraz ekologią stawonogów, płazów, gadów, ptaków, małych i dużych ssaków egzotycznych oraz dzikich występujących na terenie Polski i świata.


W ramach działalności SKN Medycyny Zwierząt Egzotycznych:

 • Organizujemy dodatkowe wykłady dla studentów naszej Uczelni oraz pozostałych zainteresowanych osób. Wykładowcy przez nas zapraszani przekazują nam bezcenną wiedzę opartą na własnym doświadczeniu zawodowym.

 • Prowadzimy cykl wykładów „Studenci studentom”, czyli popołudniowe spotkania, których ideą jest przekazywanie wiedzy między studentami naszego Uniwersytetu.

 • Corocznie organizujemy Studencką Konferencję Zwierząt Egzotycznych „Egzotyka Okiem Praktyka”.  Konferencja ma wymiar międzynarodowy ze względu na udział zagranicznych wykładowców oraz studentów i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

 • Opiekujemy się uniwersyteckim wiwarium Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, gdzie mamy okazję przyglądać się i uczyć w praktyce hodowli zwierząt egzotycznych. Pod swoimi skrzydłami mamy kilkadziesiąt gatunków zwierząt, w tym gady, ptaki i ssaki egzotyczne.

 • Organizujemy cykl „Spotkania z patologią zwierząt egzotycznych”. Są to spotkania z naszym opiekunem Koła dr Tomaszem Piaseckim, podczas których odbywają się sekcje anatomopatologiczne. Jest to świetna szansa na naukę anatomii i patologii zwierząt.

 • Corocznie odpowiadamy za organizację obrad Sekcji Zwierząt Egzotycznych na Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych na naszym Uniwersytecie, na której wiele członków naszego Koła prezentuje swoje prace naukowe.

 • Bierzemy udział w edukacji najmłodszych organizując prelekcje dla dzieci, które mają okazję poznać naszych nietypowych podopiecznych, posłuchać ciekawostek o zwierzętach egzotycznych oraz dowiedzieć się jak prawidłowo obchodzić się ze zwierzętami.

 • Chętnie włączamy się w życie i promocję Uniwersytetu Przyrodniczego, a w szczególności naszego Wydziału. Nasze stoisko można spotkać m.in. na Dniach Otwartych Uniwersytetu Przyrodniczego, podczas dni wstępnych dla studentów I roku weterynarii, Dni Przyrodników na Jarmarku Pawłowickim oraz na Dniu Aktywności Studenckiej UPWr. Ponadto angażujemy się w organizację Szalonej Studenckiej Nocy Naukowej.

 • Nasze koło cieszy się uznaniem w „Ogólnopolskim konkursie dla autorów i promotorów najlepszych projektów naukowych realizowanych przez studentów i doktorantów” organizowanym przez Studencki Ruch Naukowy „StRuNa”, w którym zdobyliśmy wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2015 oraz tytuł finalisty konkursu w kategorii Koło Naukowe Roku 2017.

 • „Mephitis” nosi również tytuł III najlepszego Koła Naukowego na Uczelni oraz II najlepszego Koła Naukowego na Wydziale.

 • Członkowie naszego Koła biorą czynny udział  w krajowych konferencjach, prezentując swoje prace m.in na Międzynarodowej Konferencji Kół Naukowych we Wrocławiu, czy na sesji posterowej Konferencji weterynaryjnej „Egzotyka w gabinecie praktyka” w Warszawie.

 Exotic Veterinary Student Scientific Association „Mephitis”


Mentor:

Tomasz Piasecki DVM, PhD
e-mail:

Contact:

e-mail:
fanpage: https://www.facebook.com/SKN.mephitis/
website: http://www.sknmephitis.pl/
Instagram: https://www.instagram.com/skn.mephitis/


Exotic Veterinary Student Scientific Associaton „Mephitis” was founded in an academic year 2014/2015 on the Faculty of Veterinary Medicine of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences.

Our goal and purpose is to broaden and propagate knowledge about keeping and treating not domesticated and exotic animals . With our work we attempt to improve qualifications of our members and acquaint them with biology and ecology of various insects, amphibians, reptiles,
birds, large and small mammals, both exotic and wild, native to environments of both Poland and the world.


Our activities:


 • We organize facultative lectures for students of our university but also for every interested person. Invited lecturers share with us their invaluable knowledge, based on their lifelong experience.

 • We organize cycle of lectures „Studenci studentom” (”Students for students”) in form of afternoon meetings, where students share their knowledge with other students of our University.

 • Every year we organize an international Student Exotic Veterinary Conference „Egzotyka Okiem Praktyka” (”Exotic Veterinary as seen by Practitioner”). Conference hosted numerous foreign lecturers and students as well and its renown increases with every edition.

 • We are responsible for vivarium in Department of Epizootiology and Clinic of Bird and Exotic Animals where we have an opportunity to observe and learn by practice about keeping and treating exotic anmials. We look after dozens of species, including reptiles, birds and exotic mammals.

 • We organize „Spotkania z patologią zwierząt egzotycznych” (”Meetings with pathology of exotic animals”). During these meetings members of our Association have a chance to observe necropsies performed by our mentor Tomasz Piasecki DVM PhD. These meetings provide unique possibility to learn about both anatomy and pathology of various animals.

 • Every year we are responsible for organisation of Subdivision of Exotic Veterinary on International Conference of Student Scientific Associations on our University, where many members of our Association present their recent research.

 • We take part in education of children, performing lectures, where they have an opportunity to meet our unusual and exotic animals, learn some interesting facts about them and how they should be taken care of properly.

 • We actively take part in promotion of our University, especially our Faculty. Our stall is present during events like Dni Otwarte (”Open Days”), Dni Przyrodników (”Days of Biologists”) during fair in Pawłowice, Dni Wstępne (”Initial Days”) for students of a first year and Dzień Aktywności Studenckiej (”Day of Student Activity”) on our University. We're also engaged in organization of Szalona Studencka Noc Naukowa (”Crazy Student Scientific Night”)

 • Our Association was highly awarded in a contest organised by Studencki Ruch Naukowy (”Student Scientific Organisation”) „StRuNa”. We were honoured in the category Conference of the year 2015 and we were finalists in the category Student Scientific Association of the year 2017.

 • „Mephitis” was also awarded as third best scientific association on our University and second on our Faculty.

 • Our members take active part in numerous conferences, presenting their research, for example during International Conference of Scientific Associations in Wrocław and Veterinary Conference „Egzotyka w gabinecie praktyka” (”Exotic veterinary in a practitioners surgery”) in Warsaw.