Rzeczpospolita Polska

Pomoc materialna

Składanie wniosków na rok akademicki 2019/2020 stypendium socjalne

Student wypełnia wniosek i oświadczenie o składzie rodziny w systemie USOS, drukuje je i ze stosownymi załącznikami składa w dziekanacie.

Po pozytywnej weryfikacji przez Dziekana, na podstawie złożonych dokumentów, otrzymuje stypendium socjalne.

Studenci I roku rozpoczynają powyższą procedurę po otrzymaniu legitymacji studenckiej.


Wysokość świadczeń

Od dnia 1 października 2019 r. miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie studenta uprawniający go do otrzymania pomocy materialnej wynosi 1051,70 zł.

Dochód wyliczany jest na podstawie osiągniętych dochodów w rodzinie studenta w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.


Każdy student, którego miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie, wyliczony na podstawie złożonych dokumentów, jest niższy lub równy 528 zł zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Brak zaświadczenia będzie skutkował odmową przyznania świadczenia. (art. 88 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Wysokość stypendium socjalnego

Wysokości stypendium socjalnego oraz jego zwiększenie w szczególnie uzasadnionych przypadkach

od dnia 1 października 2019 roku

Miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie studenta Wysokość stypendium socjalnego Zwiększenie stypendium socjalnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach
do 686,40 zł 670,00 zł 340,00 zł
686,41 zł - 750,00 zł 570,00 zł 310,00 zł
750,01 zł - 800,00 zł 515,00 zł 270,00 zł
800,01 zł - 850,00 zł 460,00 zł 230,00 zł
850,01 zł - 900,00 zł 395,00 zł 200,00 zł
900,01 zł - 950,00 zł 330,00 zł 170,00 zł
950,01 zł - 1000,00 zł 265,00 zł 140,00 zł
1000,01 zł - 1051,70 zł 240,00 zł 120,00 zł

Studenci zobowiązani są do składania dokumentów, na podstawie których ustala się miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie studenta za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

obowiązuje od 1.10.2019

stopień
niepełnosprawności
Dochód miesięczny netto na jedną osobę
w rodzinie studenta za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
do 686,40
686,41 - 750,00
750,01 - 800,00
800,01 - 850,00
850,01 - 900,00
900,01 - 950,00
950,01 - 1000,00
1000,01 - 1051,70
pow. 1051,71
lekki
370 zł
340 zł
310 zł
290 zł 270 zł 250 zł
210 zł
200 zł
190 zł
umiarkowany
420 zł
380 zł
350 zł
330 zł 310 zł
290 zł
250 zł
240 zł
230 zł
znaczny 570 zł
 520 zł
490 zł
470 zł 450 zł
420 zł
390 zł
380 zł
370 zł

Studenci zobowiązani są do składania dokumentów, na podstawie których ustala się miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie studenta za okres od 01.01. 2018r. do 31.12.2018r.

Z uwzględnieniem limitu przyznanego wydziałowi na rok kalendarzowy zapomogi mogą być przyznawane przez dziekana do kwot 2 500 zł.


 

  Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów     
(ważny od 1.10.2019)