Rzeczpospolita Polska

Studia architektura krajobrazu


architektura_krajobrazu


Absolwent kierunku architektura krajobrazu ma wiedzę w zakresie przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem. Studia na kierunku architektura krajobrazu przygotowują do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - w szkolnictwie. Absolwent architektury krajobrazu potrafi wykonywać opracowania badawcze, projektowe i ich realizacje w zakresie kształtowania krajobrazu w skali planów regionalnych, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych, a także kształtowania krajobrazu w skali planów miejscowych, z uwzględnieniem historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych oraz kształtowania parków i ogrodów z uwzględnieniem założeń zabytkowych, komponowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym również w otoczeniu budowli inżynierskich.

Absolwenci architektury krajobrazu znajdują zatrudnienie w pracowniach projektowych, pracowniach konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmach konsultingowych, firmach developerskich i wykonawczych, firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, urzędach administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych, wojewódzkich biurach geodezji i terenów rolnych, oraz ich oddziałach jak również w szkolnictwie zawodowym.

Studia stacjonarne

  • pierwszego stopnia 3,5 letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie

Specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia

  • kształtowanie i ochrona krajobrazu
  • architektura zieleni we wnętrzach
  • Chinese and Polish tradition in shaping of the landscape (studia drugiego stopnia)

Studia niestacjonarne

  • drugiego stopnia 2-letnie magisterskie

Specjalność

  • kształtowanie i ochrona krajobrazu

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Plac Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław

Dziekanat studia stacjonarne
tel. 71 320 1568

Dziekanat studia niestacjonarne
tel. 71 320 5510


Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu