Rzeczpospolita Polska

Studia biologia


biologia

Absolwent kierunku biologia ma wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, pogłębioną o dodatkowe umiejętności praktyczne. Podczas studiów uzyskuje wiedzę z anatomii i fizjologii człowieka, a także roślin i zwierząt poprzez kształcenie kierunkowe, obejmujące zoologię bezkręgowców i kręgowców, botanikę, anatomię człowieka, anatomię porównawczą, fizjologię zwierząt i roślin, mikrobiologię, podstawy paleontologii, geologii i morfologii roślin, chemię ogólną, analityczną, fizyczną i organiczną, biochemię i biofizykę. Wiedza biologiczna, poszerzona o aspekty praktyczne zastosowań biologii, zwiększa szansę na znalezienie pracy zgodnej z zainteresowaniami absolwenta. Studia na kierunku biologia przygotowują do pracy w ochronie siedlisk naturalnych, w ogrodach zoologicznych i botanicznych, w laboratoriach, szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym, a także w specjalistycznych laboratoriach, w firmach biotechnologicznych transferujących nowoczesne technologie, placówkach naukowych, terenowych stacjach badawczych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody.

 


Studia stacjonarne

  • pierwszego stopnia 3-letnie licencjackie
  • drugiego stopnia 2-letnie magisterskie
 

Specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia

  • biologia człowieka
  • biologia środowiskowa
  • techniki laboratoryjne w biologii


Jednostka prowadząca

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
ul. J. Chełmońskiego 38c
50-630 Wrocław

Dziekanat
tel. 71 3205 855
e-mail: