Rzeczpospolita Polska

Studia geodezja i kartografia


geodezja_i_kartografia

Studia na kierunku geodezja i kartografia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i biurach geodezyjno-kartograficznych, w biurach urządzeń terenów wiejskich, a także w jednostkach zajmujących się geodezją i gospodarką terenami w administracji samorządowej i rządowej.

Absolwent studiów na kierunku geodezja i kartografia ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Zna współczesne metody badania i modelowania kształtu i własności fizycznych ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Potrafi określać i ewidencjonować własności Ziemi oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map zasadniczych, ewidencyjnych, gospodarczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. Absolwent geodezji i kartografii jest przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Studia na kierunku geodezja i kartografia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i biurach geodezyjno-kartograficznych, w biurach urządzeń terenów wiejskich, a także w komórkach zajmujących się geodezją i gospodarką terenami w administracji samorządowej i rządowej.

Studia stacjonarne

 • pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie
 • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie

Ścieżki kształcenia na studiach pierwszego stopnia

 • geodezja i gospodarka nieruchomościami
 • geodezja i geoinformatyka
 • geodezja inżynieryjna

Ścieżki kształcenia na studiach drugiego stopnia

 • geodezja inżynieryjna
 • geoinformatyka
 • wycena nieruchomości
 • geodezja satelitarna

Studia niestacjonarne

 • drugiego stopnia 2-letnie magisterskie

Ścieżki kształcenia na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia

 • geodezja inżynieryjna
 • geoinformatyka
 • wycena nieruchomości

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Plac Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław

Dziekanat studia stacjonarne
tel. 71 320 1554
e-mail:

Dziekanat studia niestacjonarne
tel. 71 320 5510
e-mail: