Rzeczpospolita Polska

Studia gospodarka przestrzenna

gospodarka_przestrzenna

Absolwenci studiów inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna będą specjalistami w zakresie kształtowania przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego. Ich wiedza będzie miała charakter wielodyscyplinowy i da podstawy do działalności w zakresie: planowania przestrzennego, formułowania polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, programowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju regionów i miast, gospodarki gruntami, programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, ochrony środowiska i ekorozwoju, zarządzania gminami, powiatami i województwami oraz współpracy z regionami europejskimi. Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna znajdą zatrudnienie w jednostkach opracowujących plany zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich, w administracji państwowej i samorządowej, na wyższych uczelniach i w instytutach badawczych.

Studia stacjonarne

  • pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie

Studia niestacjonarne

  • pierwszego stopnia 4-letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia 2-letnie magisterskie

Specjalności na studiach drugiego stopnia

  • zarządzane przestrzenią
  • rynek nieruchomości

Specjalności na studiach drugiego stopnia

  • zarządzane przestrzenią

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Plac Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław

Dziekanat
tel. 71 320 1554
e-mail: