Rzeczpospolita Polska

Studia inżynieria i gospodarka wodna


inzynieria_i_gosp_wodna

Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna kształcą specjalistów posiadających wiedzę przyrodniczą i techniczną umożliwiającą rozwiązywanie typowych zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej w różnych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych.

Kształcenie na tym kierunku realizowane jest na studiach dwustopniowych. Studia pierwszego stopnia mają za zadanie przygotowanie kadr zawodowych do prowadzenia działalności w zakresie wykonawstwa obiektów hydrotechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych; eksploatacji obiektów ochrony przed powodzią z zastosowaniem współczesnych technik komputerowych i narzędzi inżynierskich oraz kierowania zespołami pracowniczymi, a także ustawicznego samokształcenia.

Zadaniem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie absolwentów do realizacji projektów studialnych i prac programowych dla podejmowania przedsięwzięć w większej skali przestrzennej, a także do samokształcenia i kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich w dyscyplinach powiązanych z gospodarką wodną.

Absolwent kierunku inżynieria i gospodarka wodna otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera stanowiący podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach realizujących roboty wykonawcze, w biurach projektowych, w jednostkach administracji państwowej związanych z gospodarką wodną oraz samorządowe, zajmującą się infrastrukturą i gospodarką komunalną.

Studia stacjonarne

  • pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie

Specjalność na studiach pierwszego stopnia

  • inżynieria i gospodarka wodna
  • śródlądowe drogi wodne

Specjalność na studiach drugiego stopnia

  • gospodarka wodna
  • inżynieria melioracyjna
  • ochrona zasobów wodnych
  • zagospodarowanie wód opadowych

Jednostka prowadząca

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Plac Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław

Dziekanat
tel. 71 320 1571
e-mail: