Rzeczpospolita Polska

Studia inżynieria środowiska


inzynieria_srodowiska

Studia na kierunku inżynieria środowiska kształcą specjalistów posiadających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, przygotowanych do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów inżynierskich służących kształtowaniu i ochronie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Kształcenie na tym kierunku realizowane jest na studiach dwustopniowych.

Studia pierwszego stopnia mają za zadanie przygotowanie kadr zawodowych do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie infrastruktury sanitarnej (wodociągi, kanalizacje, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków), obiektów inżynierii wodnej i melioracyjnej oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych. Zadaniem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie absolwentów do pracy w biurach projektowych i instytutach badawczych zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, kształtowaniem stosunków wodnych na terenach zurbanizowanych oraz użytkowanych rolniczo.

Absolwent kierunku inżynieria środowiska otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera stanowiący podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie we wszystkich działach gospodarki związanych z szeroko pojętą inżynierią, ochroną i kształtowaniem środowiska, również w administracji rządowej i samorządowej, szkołach wyższych oraz instytutach naukowych.

Studia stacjonarne

  • pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie
 

Studia niestacjonarne

  • pierwszego stopnia 4-letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia 2-letnie magisterskie


Specjalności na studiach drugiego stopnia

  • gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii
  • inżynieria bezpieczeństwa systemów gospodarki wodnej
  • inżynieria wodna i melioracyjna
  • technika sanitarna

Specjalność na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia

  • inżynieria sanitarna, wodna i melioracyjna

Jednostka prowadząca

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Plac Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław

Dziekanat
tel. 71 320 1571
e-mail: