Rzeczpospolita Polska

Studia ogrodnictwo


ogrodnictwo
 

Absolwent kierunku ogrodnictwo będzie dysponował poszerzoną wiedzą z zakresu nauk biologicznych i chemicznych, a także znajomością metod analizy ekonomicznej oraz organizacji i zarządzania. Powinien mieć ponadto wiedzę technologiczną i techniczną z zakresu produkcji ogrodniczej: warzywnictwa, sadownictwa i roślin ozdobnych oraz zakładania i utrzymania terenów zieleni, a także umiejętność przetwarzania danych przy wykorzystaniu techniki komputerowej i znać język obcy, umożliwiający korzystanie z literatury w zakresie ogrodnictwa. Absolwenci kierunku ogrodnictwo będą mieli opanowane metody prowadzenia doświadczeń oraz niezbędnych analiz chemicznych, jak również być zdolni do przygotowania publikacji z zakresu prowadzonych badań. Powinni również dysponować pogłębioną wiedzą z wybranych dyscyplin humanistycznych.

Studia stacjonarne

  • pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie

Specjalności  na studiach stacjonarnych drugiego stopnia

  • produkcja ogrodnicza
  • kształtowanie terenów zieleni

 

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo–Technologiczny
Pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław

Dziekanat
tel. 71 320 1539
e-mail: