Rzeczpospolita Polska

Sprawozdanie z 1. zebrania Przedstawicieli Uczelni – Stron Porozumienia „Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu”


 

Uczestnikami zebrania, które odbyło się 17 stycznia 2013 r. w bud. 35, sala nr 122, Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, byli przedstawiciele 10 z 11 uczelni Stron Porozumienia „Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu” (Unia AK) – lista obecności – załącznik 1.

Zebranie prowadził przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (uczelnia – inicjator utworzenia Unii AK) prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński.

 

Przyjęty program zebrania obejmował:

 1. Dyskusję nad kierunkami działań prowadzonych w ramach Porozumienia.
 2. Opracowanie i przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego.
 3. Wyłonienie Zespołu Wykonawczego Porozumienia.
 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

 

Ad 1) Prof. Andrzej Drabiński przypomniał, że utworzenie Unii AK było konsekwencją dyskusji prowadzonych na seminariach „Krajowe Ramy Kwalifikacji – Architektura Krajobrazu”, zorganizowanych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu oraz ówczesny Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, które odbyły się w Warszawie 17 listopada 2011 roku i 16 lutego 2012 roku.

Przedstawiciele poszczególnych uczelni poinformowali o swoich związkach z kierunkiem architektura krajobrazu oraz wyrazili opinię o możliwych działaniach w ramach Unii AK. Po przeprowadzonej dyskusji postanowiono:

 • organizować następne zebrania kolejno w poszczególnych uczelniach (3 razy w roku);
 • opracować raport: Kształcenie architektów krajobrazu w uczelniach – stronach porozumienia „Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu”, którego współautorami będą przedstawiciele poszczególnych uczelni (ramowy zakres raportu – załącznik 2);
 • powołać zespół, którego zadaniem będzie przeanalizowanie przyjętych przez poszczególne uczelnie programów i efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu, w celu ich doskonalenia (podstawa prawna: § 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia [Dz.U.2012, poz. 983]. Ponieważ taką możliwość ww. rozporządzenie daje tylko „w trakcie pierwszego cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2012/2013” wnioski i propozycje zespołu powinny być opracowane i przedstawione na 2. zebraniu do końca maja br.;
 • utworzyć zespół ds. opracowania wniosku w sprawie ustanowienia dyscypliny naukowej „architektura krajobrazu”, w dziedzinie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz w dziedzinie nauk technicznych;
 • powoływać kolejne zespoły, który zajmą się m.in.:
  – uprawnieniami do wykonywania zawodu architekta krajobrazu,
  – monitorowaniem jakości kształcenia architektów krajobrazu (Zespół Certyfikujący),
  – rozwojem kadry i badaniami naukowymi w zakresie architektury krajobrazu.

 

Ad 2) Przyjęcie regulaminu organizacyjnego przeniesiono na kolejne zebranie.

 

Ad 3) W tajnym głosowaniu Przewodniczącym Zespołu Wykonawczego Porozumienia (Przewodniczący) został wybrany prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński.

 

Ad 4) Jednomyślnie poparto wystąpienie Prezydenta ECLAS do Władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie implementacji Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (załącznik 3).

 

Postanowiono, że: dane do Raportu, uchwały senatów poszczególnych uczelni sprawie efektów kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu oraz deklaracje udziału w posz-czególnych zespołach zostaną przesłane pocztą elektroniczną na adres Przewodniczącego (do końca lutego br.).

 

Opracował:

Andrzej Drabiński

 

dokument Word Załącznik 1. Lista obecności na 1. zebraniu przedstawicieli uczelni – stron Porozumienia „Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu”. dokument Word, 126.00 KB
2013-04-11 08:14
dokument Word Załącznik 2. Ramowy zakres raportu: Kształcenie architektów krajobrazu w uczelniach – stronach porozumienia „Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu”. dokument Word, 25.00 KB
2013-04-11 08:14
dokument Word Załącznik 3. Wystąpienie Prezydenta ECLAS do Władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. dokument Word, 112.50 KB
2013-04-11 08:14