Rzeczpospolita Polska

Biologia człowieka


 

Biologia człowieka lub inaczej antropologia fizyczna to nowy, jedyny w Polsce kierunek studiów prowadzony przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia realizowane będą jako stacjonarne studia licencjackie. Na kilku uczelniach polskich biologia człowieka stanowi jedynie specjalność na 2-letnich studiach magisterskich, dlatego absolwent takich studiów ma ograniczone umiejętności i kompetencje. Ze względu na interdyscyplinarny charakter tej dziedziny wiedzy wykształcenie specjalisty z zakresu biologii człowieka może być zrealizowane tylko na dłuższych, kierunkowych, 3-letnich licencjackich i uzupełniających magisterskich studiach, o profilowanym programie, jakie oferuje Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

 

biologia człowieka

 

Jakie umiejętności i wiedzę można zdobyć podczas studiów?

Studiując na kierunku biologia człowieka, będzie można nie tylko poszerzyć wiedzę dotyczącą podstaw nauk przyrodniczych (biologii, fizyki i chemii), ale też gruntownie poznać funkcje poszczególnych organów ciała oraz ich związki z budową histologiczną i anatomiczną. Student będzie potrafił wyjaśnić zróżnicowanie budowy i zachowań człowieka w czasie i w przestrzeni. Zaznajomi się również ze złożonymi regułami funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Pozna podstawowe zasady ekologii człowieka, higieny i zachowań prozdrowotnych, podstawy prawa pracy i zasad bezpieczeństwa pracy.

Gdzie absolwent biologii człowieka znajdzie pracę?

Antropolodzy fizyczni, czyli absolwenci biologii człowieka są często zatrudniani w pracowniach archeologicznych, muzeach, laboratoriach kryminalistycznych. Oceniają wiek i płeć oraz wykonują rekonstrukcje twarzy na podstawie czaszki, identyfikują osobnika na podstawie szczątków szkieletu i innych śladów biologicznych, używając metod dermatoglifiki, cheiloskopii, otoskopii czy ichnografii. Dla antropologa fizycznego miejscem pracy są także poradnie medyczne, instytuty socjologiczne, urzędy statystyczne, instytucje badania opinii społecznej, pracownie ergonomii i BHP, które znajdują się obecnie w każdym przedsiębiorstwie. Tu antropolog fizyczny bierze udział w projektowaniu nowych i korekcji istniejących stanowisk pracy pod kątem obciążenia fizycznego i psychicznego oraz wynikających z tego skutków zdrowotnych, a także ocenia parametry materialne środowiska pracy pod względem przystosowania do właściwości psychofizycznych człowieka, może również być przydatny przy określaniu tzw. rozmiarówki odzieży szytej na skalę przemysłową. Wiedza antropologa fizycznego pomocna jest również w demografii i epidemiologii. Wykonuje on oceny i prognozy skutków demograficznych wynikających z międzypokoleniowych zmian stanu biologicznego. Szacuje wskaźniki określające stan zdrowotny populacji współczesnych i pradziejowych oraz ich związek z warunkami środowiskowymi. Specjalista biologii człowieka jest także niezbędny przy wykonywaniu prac budowlanych wymagających odkrywek archeologicznych. Obecność antropologa przy eksploracji nekropolii jest wymogiem ustawowym.

Dla kogo są te studia?

Studia są idealnym wyborem dla osób interesujących się rozwojem biologicznym człowieka i jego ewolucją, biologicznymi uwarunkowaniami zachowań ludzkich oraz antropologią kryminalną i medycyną sądową. Żeby zostać studentem kierunku biologia człowieka, należy zdać maturę z języka polskiego, języka obcego oraz z jednego przedmiotu wybranego spośród: biologii, chemii, fizyki i astronomii oraz matematyki. Wymienione przedmioty wystarczy zdać na poziomie podstawowym. Oczywiście zdawanie matury z poszczególnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym zwiększa szanse kandydata na dostanie się na studia. Warto zastanowić się nad podjęciem studiów na tym właśnie kierunku. W programie studiów, poza wiedzą ogólnobiologiczną, jest wiele ciekawych,  specjalistycznych przedmiotów (także fakultatywnych) pozwalających na zdobycie praktycznych umiejętności, np. w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, archeologii podwodnej, obsługi programów statystycznych, podstaw racjonalnego żywienia i innych. Uniwersytet Przyrodniczy oferuje doskonałe przygotowanie merytoryczne i praktyczne do wykonywania zawodu antropologa fizycznego dzięki zróżnicowanemu programowi studiów z szerokim asortymentem wykładów, ćwiczeń, wykopalisk oraz współpracy z praktykami archeologami, epidemiologami, pediatrami, auksologami, socjologami, psychologami i kryminologami sądowymi.