Rzeczpospolita Polska

Studia podyplomowe wiedzy o Unii Europejskiej AGRO-UNIA


XVII edycja (2 semestry) od 4 listopada 2017 roku 

Po zakończeniu szesnastej edycji oraz ze względu na ciągle duże zainteresowanie studiami wiedzy o produkcji roślinnej i zwierzęcej prowadzonej w Unii Europejskiej, podjęliśmy decyzję o wszczęciu naboru na siedemnastą edycję studiów, wprowadzając kolejne, istotne zmiany w programie rozszerzające zakres studiów i uwzględniające aktualne potrzeby dotyczące innowacyjnych rozwiązań w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem w przetwórstwie żywności.

Studia podyplomowe AGRO-UNIA – w myśl rozporządzenia Rady Ministrów daje możliwość uzyskania kwalifikacji do prowadzenia działalności rolniczej osobom, które mają wykształcenie wyższe inne niż rolnicze.

 

Celem studiów jest:

  1. Kształcenie w zakresie szeroko pojętej produkcji zwierzęcej i roślinnej oraz zasad i wymogów związanych z przetwarzaniem płodów rolnych, w tym m.in. w zakresie zagadnień weterynaryjnych i fitosanitarnych, środowiskowych oraz systemów zarządzania jakością.
  2. Przygotowanie kadr w sektorze rolniczym i w gospodarce żywnościowej do korzystania z funduszy strukturalnych UE i dopłat bezpośrednich w aspekcie działań administracji samorządowej i rządowej w strukturach Unii Europejskiej.

 

Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • Technologia produkcji rolniczej (podstawy produkcji roślinnej i zwierzęcej).
  • Działalność rolnicza i jej ekonomiczne uwarunkowania (polityka regionalna, aktualne możliwości wykorzystania środków finansowych UE na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej, rola i znaczenie doradztwa na rzecz wykorzystania Funduszy Strukturalnych UE, systemy podatkowe i ubezpieczeniowe, podstawowe zasady organizacyjne, księgowe i rachunkowe).
  • Przetwórstwo płodów rolnych (łańcuch produkcji żywności, systemy bezpieczeństwa żywnościowego GMP, GHP, HACCP).

________________

Łącznie 208 godz.

 

Program studiów będą realizowali wybitni specjaliści uczelni wyższych (rolniczych, ekonomicznych i uniwersytetów) oraz ARiMR, MRiRW, a także administracji państwowej i samorządowej, związanych z branżą produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Kierownik studiów, p.o. –  prof. dr hab. Aneta Wojdyło (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

Czas trwania studiów  – 2 semestry, 12 sobotnio-niedzielnych zjazdów oraz konsultacje indywidualne w czasie przygotowywania prac dyplomowych.

Początek studiów –  4 listopada 2017 rok, w Centrum Kształcenia Ustawicznego Wrocław-Pawłowice, ul. Pawłowicka 87, godz. 9:30

Słuchacze otrzymują  materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej.

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej oraz egzaminem kończącym – pozwalającym na uzyskanie uprawnień w zakresie produkcji rolniczej.

Absolwenci otrzymują urzędowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły.

Koszt studiów –  3 900 zł za dwa semestry (możliwość opłaty w dwóch ratach).

 


Konto: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, PKO BP SA Wrocław
62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
z dopiskiem: Studia Podyplomowe Agro-Unia XVII edycja D080/0005/17​

     WPŁATY BĘDĄ PRZYJMOWANE OD WRZEŚNIA 2017 R.Warunkiem przyjęcia będzie złożenie następujących dokumentów:

  1. kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie studiów AGRO-UNIA)
  2. odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  3. jedna fotografia;
  4. kserokopia opłaty za studia- min. opłata za I semestr;
  5. oświadczenie o braku roszczeń finansowych w przypadku rezygnacji.

 

Dokumenty prosimy składać pod adres:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Sekretariat Studiów Podyplomowych AGRO-UNIA
ul. C.K. Norwida 27, pawilon A-5, pok. 11
50-375 Wrocław
lub drogą e-mailową


tel. 71 320 5150
tel/fax 71 320 5214
osoba kontaktowa: Iwona Sawicka (tel. kom. 607 850 922)

 

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w zabytkowym kompleksie pałacowym w Pawłowicach, Wrocław, ul. Pawłowicka 87. Na miejscu znajduje się hotel, restauracja, rozległy park. Istnieje możliwość zorganizowania wypoczynku na wolnym powietrzu.

Zapraszamy

 

plik PDF Kwestionariusz osobowy plik PDF, 352.95 KB
2017-06-14 10:48
dokument Word 2007 Kwestionariusz osobowy dokument Word 2007, 12.26 KB
2017-06-14 10:48
dokument Word 2007 Oświadczenie o braku roszczeń finansowych dokument Word 2007, 10.05 KB
2017-06-14 10:48