Rzeczpospolita Polska

Psychodietetyka

Nabór na VI edycję (2020/2021) – OD 20 STYCZNIA 2020

Studia podyplomowe „Psychodietetyka” organizowane są przez Katedrę Żywienia Człowieka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych (ze stopniem inż., mgr) oraz licencjackich (trzyletnich), zainteresowanych żywieniem człowieka w ujęciu psychologiczno-dietetycznym.

Czas trwania studiów: 2 semestry (marzec 2020 – marzec 2021)

Całkowity wymiar zajęć: 280 godzin

Zajęcia w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i seminariów będą się odbywać w systemie dwudniowych zjazdów (soboty, niedziele – 19 spotkań). Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia studiów będzie uczestniczenie w zajęciach (weryfikowane na podstawie list obecności) oraz przygotowanie i obrona projektu dyplomowego.

Absolwenci studiów otrzymują państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Psychodietetyki oraz dyplom uznaniowy upoważniający do prowadzenia poradnictwa psychodietetycznego. Studia nie przygotowują do zawodu dietetyka i stanowią uzupełnienie o wiedzę psychologiczną niezbędną w pracy żywieniowca/dietetyka.

Kwalifikacja uczestników: przyjmowanie zgłoszeń wyłącznie elektronicznie, od dnia 20 stycznia 2020 – zgłoszenia wysłane przed tą datą nie będą rozpatrywane – po przesłaniu drogą e-mailową na adres: wypełnionego kwestionariusza kandydata na studia podyplomowe (pobierz kwestionariusz) oraz skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych. Przy rekrutacji nie jest wymagana żadna opłata. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

Po zakwalifikowaniu uczestników – informacja o przyjęciu na VI edycję zostanie przesłana indywidualnie drogą elektroniczną najpóźniej do 17 lutego 2020 roku.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 7 marca 2020 (w przypadku przedłużenia rekrutacji może ulec zmianie)

Po zakwalifikowaniu na studia wymagane będzie złożenie dodatkowych dokumentów:

  1. Dwie fotografie o wymiarach 4,5 × 6,5 cm (format do dyplomu)
  2. Kserokopia/wydruk dowodu opłaty za 1 semestr studiów (co najmniej 1 raty w wysokości 800,00 zł) – opłata po otrzymaniu informacji od organizatora o zakwalifikowaniu na studia
  3. Umowa ze słuchaczami (druk umowy zostanie przesłany drogą mailową osobom zakwalifikowanym na studia)

Dokumenty prosimy dostarczyć na pierwsze spotkanie.

Kierownik studiów – dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP

Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

Lp. Nazwa przedmiotu Wykłady Ćwiczenia /seminaria Razem
  Semestr 1 Liczba godzin w semestrze  
1 Warsztat interpersonalny 0 13 13
2 Żywienie człowieka 15 9 24
3 Podstawy dietetyki 15 9 24
4 Metodologia praktyki psychodietetycznej 9 0 9
5 Psychologia rozwojowa 9 0 9
6 Psychologia osobowości 9 0 9
7 Dualizm psychiki i ciała 9 0 9
8 Fizjologia żywienia 9 0 9
9 Podstawy prawa i etyki 9 0 9
  Semestr 2 Liczba godzin w semestrze  
1 Elementy psychoterapii 0 12 12
2 Psychologia motywacji 12 0 12
3 Edukacja żywieniowa i poradnictwo - rola psychologa i rola dietetyka 0 12 12
4 Zachowania zdrowotne i ich zmiana - praca na postawach 0 12 12
5 Terapia osób z zaburzeniami odżywiania 9 12 21
6 Nadwaga i otyłość - mechanizmy, skutki psychologiczne i społeczne 9 12 21
7 Poradnictwo dietetyczne 0 15 15
8 Komputerowy system wsparcia w dietetyce 0 6 6
9 Kliniczny zarys chorób związany z nieprawidłowym odżywianiem 12 0 12
10 Genogram - rodzinne ujęcie trudności związanych z odżywianiem 0 6 6
11 Psychodietetyka praktycznie 0 24 24
12 Seminarium dyplomowe 0 12 12
  RAZEM 126 154 280

Ujęte w planie studiów przedmioty będą realizowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, oraz praktyków – specjalistów klinicznych z zakresu psychoterapii, psychodietetyki i nauk pokrewnych.

Studia podyplomowe są studiami płatnymi, całkowity koszt wynosi 4400,00 zł (cztery tysiące czterysta zł 00/100) – 2200,00 zł za każdy semestr. Cena zawiera opłatę za usługi edukacyjne, opłatę rekrutacyjną, opłatę za obronę pracy i wydanie dyplomu. Obowiązująca cena nie ulegnie zmianie w trakcie trwania studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w ratach (z rozbiciem na kwoty: 800,00 zł; 700,00 zł; 700,00 zł, osobno za każdy semestr nauki), nie później niż do zakończenia danego semestru – szczegółowe, końcowe daty wpłat określane są na bieżąco przez organizatora studiów.

Wpłaty należy dokonać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

PKO BP SA Wrocław
62 1020 5242 0000 2102 0029 2045

z dopiskiem:

dla V edycji 2019/2020 – SP Psychodietetyka, imię i nazwisko uczestnika, D080/0003/19

dla VI edycji 2020/2021 – SP Psychodietetyka, imię i nazwisko uczestnika, nr subkonta…
(nr subkonta zostanie podany po uruchomieniu studiów)

W celu uzyskania dodatkowych informacji osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 71 320 1003 lub drogą elektroniczną, e-mail: , osoba do kontaktów w sprawach organizacyjnych oraz rekrutacyjnych: dr inż. Marzena Styczyńska.

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Żywienia Człowieka
ul. C.K. Norwida 25, 50–375 Wrocław
Studia podyplomowe PSYCHODIETETYKA