Rzeczpospolita Polska

Psychodietetyka – nabór zamknięty, brak wolnych miejsc

IV Edycja

Nabór na 4 edycję 2018/2019 zamknięty – BRAK WOLNYCH MIEJSC.
Nabór na kolejną – 5 edycję 2019/2020 ruszy na początku 2019 roku.

Studia podyplomowe „Psychodietetyka” organizowane są przez Katedrę Żywienia Człowieka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych (ze stopniem inż., mgr) oraz licencjackich (trzyletnich), zainteresowanych żywieniem człowieka w ujęciu psychologiczno-dietetycznym.

Czas trwania studiów: 2 semestry (marzec 2018 – marzec 2019)

Całkowity wymiar zajęć: 280 godzin

Zajęcia w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i seminariów będą się odbywać w systemie dwudniowych zjazdów (soboty, niedziele – 16 spotkań). Po zakończeniu semestru I i II przeprowadzone zostaną testy kompetencyjne.

Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia studiów będzie pozytywne zaliczenie wszystkich zajęć oraz przygotowanie i obrona projektu dyplomowego.

Absolwenci studiów otrzymują państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Psychodietetyki oraz dyplom uznaniowy upoważniający do prowadzenia poradnictwa psychodietetycznego.

Kwalifikacja uczestników: przyjmowanie zgłoszeń wyłącznie elektronicznie (od dnia 15 stycznia 2018) – po przesłaniu drogą e-mailową na adres: wypełnionego kwestionariusza kandydata na studia podyplomowe (pobierz kwestionariusz) oraz skanu dowodu osobistego i dyplomu ukończenia studiów wyższych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przy rekrutacji nie jest wymagana żadna opłata.

Kierownik studiów – dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP

Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • Warsztat interpersonalny
 • Żywienie człowieka
 • Podstawy dietetyki
 • Metodologia praktyki psychodietetycznej
 • Psychologia rozwojowa
 • Psychologia osobowości
 • Dualizm psychiki i ciała
 • Fizjologia żywienia
 • Podstawy prawa i etyki
 • Elementy psychoterapii
 • Psychologia motywacji
 • Edukacja żywieniowa i poradnictwo - rola psychologa i rola dietetyka
 • Zachowania zdrowotne i ich zmiana - praca na postawach
 • Terapia osób z zaburzeniami odżywiania
 • Nadwaga i otyłość - mechanizmy, skutki psychologiczne i społeczne
 • Poradnictwo dietetyczne
 • Komputerowy system wsparcia w dietetyce
 • Kliniczny zarys chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem
 • Psychodietetyka praktycznie
 • Genogram – rodzinne ujęcie trudności związanych z odżywianiem
 • Seminaria dyplomowe

Ujęte w planie studiów przedmioty będą realizowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, oraz praktyków - specjalistów klinicznych z zakresu psychoterapii, psychodietetyki i nauk pokrewnych.

Po zakwalifikowaniu uczestników – informacja o przyjęciu na IV edycję zostanie przesłana indywidualnie drogą elektroniczną najpóźniej do 26 lutego 2018 roku.

Po zakwalifikowaniu na studia wymagane będzie złożenie dodatkowych dokumentów:

 1. Trzy fotografie o wymiarach 4,5 × 6,5 cm (format do dyplomu)
 2. Kserokopia/wydruk dowodu opłaty za 1 semestr studiów – opłata po otrzymaniu informacji od organizatora o zakwalifikowaniu na studia
 3. Umowa ze słuchaczami (pobierz umowę)

Dokument prosimy dostarczyć na pierwsze spotkanie.

Wpłaty należy dokonać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

PKO BP SA Wrocław
62 1020 5242 0000 2102 0029 2045

z dopiskiem:

dla III edycji – SP Psychodietetyka, imię i nazwisko uczestnika, D080/0003/17

dla IV edycji – SP Psychodietetyka, imię i nazwisko uczestnika, D080/0001/18

Studia podyplomowe są studiami płatnymi, całkowity koszt wynosi 4400,00 zł (cztery tysiące czterysta zł 00/100) – 2200,00 zł za każdy semestr. Cena zawiera opłatę za usługi edukacyjne, opłatę rekrutacyjną, opłatę za obronę pracy i wydanie dyplomu. Obowiązująca cena nie ulegnie zmianie w trakcie trwania studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w ratach (800,00zł, 700,00 zł, 700,00 zł za każdy semestr), nie później niż do zakończenia danego semestru – szczegółowe, końcowe daty wpłat określane są na bieżąco przez organizatora studiów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 71 320 1003 lub drogą elektroniczną, e-mail: , osoba do kontaktów w sprawach organizacyjnych oraz rekrutacyjnych: dr inż. Marzena Styczyńska

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Żywienia Człowieka
ul. C.K. Norwida 25, 50–375 Wrocław
Studia podyplomowe PSYCHODIETETYKA