Rzeczpospolita Polska

Dla zespołów zapewnienia jakości kształcenia

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do korzystania z platformy autoryzowanego dostępu Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, przeznaczonej dla członków Komisji z poziomu II i III. Po zalogowaniu się będą mieli Państwo dostęp do wszystkich dokumentów niezbędnych w pracy komisji oraz do sprawozdań.

Poziom III – komisja rektorska. Termin opracowania sprawozdania z funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia w poprzednim roku akademickim oraz przygotowania raportu nt. jakości kształcenia na wszystkich wydziałach UPWr – do 28 lutego. Sprawozdanie wraz z analizą SWOT jest przedstawiane na Senacie najpóźniej do 31 marca następnego roku akademickiego.

Poziom II – komisje wydziałowe. Termin przygotowania dla rady wydziału sprawozdania z funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia w poprzednim roku akademickim oraz dla komisji rektorskiej raportu nt. jakości kształcenia na wydziale wraz z analizą SWOT – do 20 stycznia. Rada wydziału zatwierdza raport do 30 stycznia.

Komisje powołane w jednostkach międzywydziałowych przygotowują raport do 30 listopada. Raport zatwierdza Prorektor ds. studenckich i edukacji w terminie do 22 grudnia.

Poziom I – komisje działające w jednostkach organizacyjnych w ramach wydziałów. Termin przygotowania dla komisji wydziałowej rocznego raportu z analizy jakości procesu kształcenia w jednostce: do 30 listopada każdego roku. Większość informacji potrzebnych do pracy członków tych komisji udostępniona jest w zakładach Informacje Ogólne oraz Dla pracowników.

UWAGA! 

Z dniem 1 października 2017 r. weszło w życie zarządzenie rektora nr 145/2017 z dnia 25 września 2017 roku ze zmianami, które znacząco zmienia zasady funkcjonowania USZJK, wzory dokumentów oraz terminy składania sprawozdań.