Rzeczpospolita Polska

Informacje ogólne

Celem badań ankietowych jest podnoszenie jakości kształcenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Ankiety wypełniane przez studentów i absolwentów na studiach I i II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych są jednym z narzędzi opiniodawczych, umożliwiających ocenę wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich, a także jednym ze źródeł wiedzy na temat oceny organizacji dydaktyki w Uczelni oraz na poszczególnych wydziałach. Badania ankietowe są prowadzone z poszanowaniem zasad etyki i metodologii badań społecznych, a w szczególności: dobrowolności, anonimowości oceniającego oraz poufności ankiet. 

Ankietyzacji poddawani są wszyscy prowadzący zajęcia dydaktyczne w danym semestrze na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich. Wyniki ankiet są wykorzystywane w działaniach naprawczych,  mających na celu podniesienie jakości kształcenia, a także w ocenie okresowej pracownika. Wyniki ankiet udostępniane są ocenianemu, a także jego przełożonym (kierownik zakładu, dyrekcja instytutu/katedry, władze wydziału, komisja ds. oceny okresowej pracowników); zanonimizowane wyniki ankiet wykorzystywane są w pracach zespołów ds. jakości kształcenia. 

Podstawa prawna i inne ważne informacje: