Rzeczpospolita Polska

Technologia piwowarstwa

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

ogłasza nabór na

studia podyplomowe ,,Technologia piwowarstwa’’ 2018/2019


Studia podyplomowe ,,Technologia piwowarstwa”:

 • organizowane są przez Katedrę Technologii Fermentacji i Zbóż Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kierownikiem studiów jest dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska, prof. nadzw.
 • kierowane są do absolwentów szkół wyższych (ze stopniem lic., inż., mgr, mgr inż.), szczególnie kierunków związanych z technologią żywności i pokrewnych, pasjonatów, potencjalnych właścicieli i pracowników minibrowarów i browarów.
 • realizowane są przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz praktyków – specjalistów w zakresie technologii produkcji piwa, analizy instrumentalnej i sensorycznej, projektowania, ekonomii, prawa.


Program studiów
obejmuje przedmioty:

 • Technologia słodu
 • Technologia piwa
 • Warsztaty piwowarstwa domowego
 • Organizacja i funkcjonowanie minibrowaru
 • Analiza instrumentalna
 • Analiza sensoryczna
 • Prawo i ekonomia w piwowarstwie
 • Systemy zarządzania jakością w browarze
 • Marketing piwa
 • Aparatura i projektowanie minibrowaru
 • Seminarium.


Absolwent
studiów podyplomowych „Technologia piwowarstwa”:

 • posiada wiedzę z zakresu charakterystyki surowców podstawowych i pomocniczych stosowanych w browarnictwie oraz technologii produkcji piw górnej i dolnej fermentacji,
 • zna sposoby oceny jakości surowców oraz produktów finalnych,
 • zna prawne i ekonomiczne aspekty produkcji piw w Polsce i krajach UE,
 • zna podstawy projektowania, organizacji i funkcjonowania minibrowaru,
 • jest przygotowany do podjęcia pracy w browarze.


Organizacja studiów:

Czas trwania: 2 semestry (październik 2018 – czerwiec 2019)

Całkowity wymiar zajęć: 200 godzin (zjazdy sobota/niedziela)


Słuchacze otrzymują:

 • materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Podstawą uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego.


Koszt uczestnictwa 1 osoby – 5 800 zł brutto
, płatne w 3 ratach:

 • opłata rejestracyjna (bezzwrotna) – 100 zł w momencie zapisu na studia
 • opłata za I semestr – 2800 zł, płatne do 10 września 2018 r.
 • opłata za II semestr – 2900 zł, płatne do 20 stycznia 2019 r.

Cena zawiera opłatę za usługi edukacyjne, opłatę za egzamin dyplomowy i wydanie świadectwa ukończenia studiów. Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia.

Warunkiem uczestnictwa kandydatów w rekrutacji na studia jest złożenie następujących dokumentów:

 1. skan wypełnionego i podpisanego kwestionariusza ze zdjęciem (do pobrania)
 2. odpis lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. list motywacyjny
 4. dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej (100 zł)

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji należy złożyć w terminie do 10 września 2018 r:

 1. skan wypełnionej i podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (do pobrania),
 2. dowód wniesienia opłaty za I semestr studiów.

Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe zostanie przesłana drogą elektroniczną do 15 września 2018 r.


O zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz doświadczenie w branży piwowarskiej.


Wpłat należy dokonać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

PKO BP SA Wrocław
62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
koniecznie z dopiskiem: nr projektu D080/0004/18, imię i nazwisko – studia podyplomowe
„Technologia piwowarstwa”

Przyjmowanie zgłoszeń drogą elektroniczną: , lub listownie.


Kontakt:

Studia podyplomowe „Technologia piwowarstwa”
dr inż. Barbara Foszczyńska
Katedra Technologii Fermentacji i Zbóż
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. J. Chełmońskiego 37, 51–630 Wrocław

Tel. 71 320 7728; kom. 601 253 217