Rzeczpospolita Polska

Technologia piwowarstwa 2019/2020

Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


ogłasza nabór na

studia podyplomowe „Technologia piwowarstwa’’ 2019/2020


Studia podyplomowe „Technologia piwowarstwa”:

 • organizowane są przez Katedrę Technologii Fermentacji i Zbóż Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska.
 • kierowane są do absolwentów szkół wyższych (ze stopniem lic., inż., mgr, mgr inż.), szczególnie kierunków związanych z technologią żywności i pokrewnych, pasjonatów, potencjalnych właścicieli i pracowników minibrowarów i browarów.
 • realizowane są przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz praktyków – specjalistów w zakresie technologii produkcji piwa, analizy instrumentalnej i sensorycznej, projektowania, ekonomii, prawa.

Program studiów obejmuje przedmioty:

 • Technologia słodu
 • Technologia piwa
 • Warsztaty piwowarstwa domowego
 • Organizacja i funkcjonowanie minibrowaru
 • Analiza instrumentalna
 • Analiza sensoryczna
 • Prawo i ekonomia w piwowarstwie
 • Systemy zarządzania jakością w browarze
 • Marketing piwa
 • Aparatura i projektowanie minibrowaru
 • Seminarium.

Absolwent studiów podyplomowych „Technologia piwowarstwa”:

 • posiada wiedzę z zakresu charakterystyki surowców podstawowych i pomocniczych stosowanych w browarnictwie oraz technologii produkcji piw górnej i dolnej fermentacji,
 • zna sposoby oceny jakości surowców oraz produktów finalnych,
 • zna prawne i ekonomiczne aspekty produkcji piw w Polsce i krajach UE,
 • zna podstawy projektowania, organizacji i funkcjonowania minibrowaru,
 • jest przygotowany do podjęcia pracy w browarze.

Organizacja studiów:

Czas trwania: 2 semestry (październik 2019 – czerwiec 2020)
Całkowity wymiar zajęć: 200 godzin (zjazdy sobota/niedziela)

Słuchacze otrzymują:

 • materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Podstawą uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego.

Koszt uczestnictwa 1 osoby – 5 800 zł brutto, płatne w 3 ratach:

 • opłata rejestracyjna (bezzwrotna) – 100 zł w momencie zapisu na studia
 • opłata za I semestr – 2800 zł, płatne do 10 września 2019 r.
 • opłata za II semestr – 2900 zł, płatne do 19 stycznia 2020 r.

Cena zawiera opłatę za usługi edukacyjne, opłatę za egzamin dyplomowy i wydanie świadectwa ukończenia studiów. Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia.

Warunkiem uczestnictwa kandydatów w rekrutacji na studia jest złożenie następujących dokumentów:    

Złożenie w terminie do 01.09.2019r. następujących dokumentów:

 1. skan wypełnionego i podpisanego kwestionariusza ze zdjęciem (do pobrania),
 2. odpis lub skan dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 3. list motywacyjny,
 4. dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej (100 zł).

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji należy złożyć w terminie do 10 września 2019 r.:

 1. skan wypełnionej i podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (do pobrania),
 2. dowód wniesienia opłaty za I semestr studiów.    

O zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz doświadczenie w branży piwowarskiej.

Liczba miejsc jest ograniczona

Wpłat należy dokonać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

PKO BP SA Wrocław
62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
koniecznie z dopiskiem:
nr projektu D080/0005/19, imię i nazwisko - studia podyplomowe „Technologia piwowarstwa”

Przyjmowanie zgłoszeń drogą elektroniczną: , lub listownie.

Kontakt:

Studia podyplomowe „Technologia piwowarstwa”
Katedra Technologii Fermentacji i Zbóż
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. J. Chełmońskiego 37, 51–630 Wrocław
e-mail:
Tel. 71 323 9417, 71 320 7764

Osoba do kontaktów w sprawach informacyjnych oraz rekrutacyjnych: mgr inż. Kinga Adamenko