Rzeczpospolita Polska

Charakterystyka studiów

Zarządzanie to zakres działań przedsiębiorstwa zmierzających do osiągnięcia zakładanych celów ekonomiczno-finansowych i społecznych, poprzez spełnianie poszczególnych funkcji, takich jak: analiza, planowanie, organizowanie, wdrażanie oraz kontrolowanie. Każda z tych funkcji musi być realizowana adekwatnie do specyfiki sektora ośrodków jeździeckich.

Kierowanie ośrodkiem jeździeckim nie może być przypadkowe, wymaga solidnej wiedzy z zakresu zarządzania firmą oraz charakterystyki rynków docelowych i innych interesariuszy, odnośnie ich oczekiwań i potrzeb, tak aby finansowy efekt był korzystny dla właściciela ośrodka.

Należy podkreślić, że zarządzanie ośrodkiem jeździeckim podlega analogicznym zasadom jak zarządzanie innymi przedsiębiorstwami, ale jest trudniejsze bo związane z ciągłą opieką nad końmi. Zatem dobrostan tych zwierząt musi być priorytetem we wszelkiej działalności związanej z ośrodkiem jeździeckim.

Studia podyplomowe „Zarzadzanie ośrodkiem jeździeckim” mają na celu rozwiązanie problemów związanych z organizowaniem i prowadzeniem ośrodka jeździeckiego, doborem koni o określonej przydatności użytkowej, organizowaniem i prowadzeniem administracji oraz finansów, analizą rynku i potrzeb klientów, determinujących decyzje zakupowe na rynku koni i świadczeniem usług trenerskich oraz szkoleniowych. Działalność ośrodka jeździeckiego odbywa się na dualnym rynku oferentów koni i odbiorców usług ośrodka jeździeckiego, stąd ten kierunek studiów oferuje wiedzę uwzględniającą integralny charakter zarządzania ośrodkiem jeździeckim, relacyjność i partnerstwo różnych grup interesariuszy, niezbędne umiejętności prowadzenia negocjacji i zawierania transakcji, a w konsekwencji realizacji efektywnych strategii rozwoju ośrodka jeździeckiego.

Absolwent studiów podyplomowych ZOJ po uzyskaniu kwalifikacji może ubiegać się o stanowisko menadżera ośrodka rekreacji lub jeździectwa, kierownika stajni. Nabywa też kwalifikacje konwojenta koni zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97. Studia podyplomowe Zarządzanie Ośrodkiem Jeździeckim spełniają warunki kwalifikacji zawodowych przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r).