Rzeczpospolita Polska

Program studiów

Przedmioty/moduły kształcenia wraz z przypisaniem do każdego liczby punktów ECTS:

Moduł/przedmiot Liczba godzin Liczba punktów ECTS
w. ćw. ogółem z bezpośrednim udziałem nauczyciela
1) Technologia produkcji rolniczej, produkcja zwierzęca
- doskonalenie wartości hodowlanej i użytkowej koni
90 40 18 5,2
Struktura rasowa koni hodowlanych w Polsce – prof. dr hab. Zbigniew Jaworski 2      
Genetyczne podstawy produkcji zwierzęcej – dr inż. Magdalena Zatoń – Dobrowolska 6      
Znaczenie genetyki w doskonaleniu wartości hodowlanej koni – dr inż. Ewa Walkowicz 2      
Analiza rodowodów koni – dr inż. Ewa Walkowicz   3    
Dobór par do rozrodu – dr inż. Ewa Walkowicz 2 2    
Znaczenie wiedzy o pokroju koni w prognozowaniu ich wartości użytkowej – dr hab. Ewa Jodkowska 2      
Obserwowanie zaprzęgowej próby dzielności klaczy – Janusz Lawin (Przewodniczący Komisji kwalifikującej i oceniającej konie w zakładach treningowych)   3    
Pokaz koni na trójkącie – Janusz Lawin (Przewodniczący Komisji kwalifikującej i oceniającej konie w zakładach treningowych)   3    
Koń śląski – historia i teraźniejszość – Janusz Lawin (Przewodniczący Komisji kwalifikującej i oceniającej konie w zakładach treningowych) 2      
Aktualna sytuacja w hodowli koni rasy śląskiej – dr inż. Ewa Walkowicz 2      
Aktualna sytuacja w hodowli koni rasy wielkopolskiej – dr inż. Anna Nowicka-Posłuszna 2      
Program hodowlany koni rasy małopolskiej – mgr Mateusz Staszałek 2      
Aktualna sytuacja w hodowli koni czystej krwi arabskiej – prof. dr hab. Krystyna Chmiel 2      
Prezentacja koni hodowanych w SK Janów Podlaski. Przygotowanie koni arabskich do pokazów, ocena eksterieru – Anna Stefaniuk (Główny specjalista ds. hodowli)   2    
Charakterystyka hodowli koni xx w SK Golejewko – mgr Marcin Marciniak   2    
Charakterystyka działalności SO Gniezno – dr inż. Anna Nowicka-Posłuszna 2      
Działalność Stadniny Koni Walewice, Przegląd koni – mgr Mateusz Staszałek   2    
Wychów źrebiąt w stadninie Walewice – mgr Mateusz Staszałek 2      
Przegląd koni w rezerwacie Ostoja w Miliczu – mgr Aleksander Kowalski 2      
Charakterystyka tabunowego chowu koników polskich w Ostoi w Miliczu – mgr Aleksander Kowalski   2    
Hodowla rezerwatowa koników polskich i jej współczesne znaczenie – prof. dr hab. Zbigniew Jaworski 2      
Działalność stadniny Neustadt (Dosse) – dr. Henning Frewert   4    
Hengstparade w stadninie Neustadt Dosse – prezentacja osiągnięć (pokazy)   5    
Współzależność hodowli koni w Niemczech z ich sukcesami sportowymi – mgr Ewa Leibharth 2      
Biomechanika ruchu konia – dr Gillian Higgings 3      
Anatomia układu szkieletowego i biomechanika stawów – dr Gillian Higgings 3      
Budowa i biomechanika układu mięśniowego – dr Gillian Higgings Pilates dla koni– dr Gillian Higgings 3      
Ocena postawy konia, symetria i nabyte wzorce kompensacji – dr Gillian Higgings 3      
Budowa i mechanika chodów konia – Janusz Lawin (Przewodniczący Komisji kwalifikującej i oceniającej konie w zakładach treningowych) 3      
Znaczenie próby pod jeźdźcem w diagnostyce kulawizn i przyczyn słabych wyników sportowych konia – dr Sue Dyson 2      
Znaczenie dopasowania rzędu jeździeckiego do konia, jeźdźca i jego wpływ na dosiad jeźdźca – dr Sue Dyson 2      
Diagnozowanie bolesności układu mięśniowo-szkieletowego na podstawie zachowania i mimiki konia pracującego pod siodłem – dr Sue Dyson 2      
Ocena i dalsze postępowanie w przypadku kulawizn u koni – dr Sue Dyson 2      
W jaki sposób znieczulenia diagnostyczne mogą wpływać na obraz kulawizny i jakość pracy kopyt – dr Sue Dyson 2      
Prezentacja i ocena koni – komisja sędziowska pod przewodnictwem Beaty Kapicy   2    
Próby użytkowości koni w SK Janów Podlaski – Anna Stefaniuk (główny specjalista ds. hodowli) 2      
Alternatywne użytkowanie koni czystej krwi – prof. dr hab. Krystyna Chmiel 2      
Poranny obrządek w stajni, zajęcia terenowe – Anna Stefaniuk (Główny specjalista ds. hodowli)   2    
Dziedziczenie umaszczeń u koni – prof. dr hab. Anna Stachurska 3      
Rozród koni – lek wet. Andrzej Gniazdowski 2      
Badanie klaczy – lek wet. Andrzej Gniazdowski   2    
Kontakt jeździecki w świetle psychologicznych mechanizmów adaptacyjnych – dr Adam Borowicz 2      
Wielofunkcyjność zmysłów koni–dr hab. Ewa Jodkowska 2      
Podstawy psychologii w hodowli koni – dr Krzysztof Skorupski 4      
Znaczenie badań grup krwi w hodowli koni – dr inż. Grzegorz Cholewiński 2      
Fizjologiczne podstawy żywienia koni i rola składników odżywczych – mgr inż. Anna Pięta 2      
Specyfika potrzeb pokarmowych koni, praktyczne żywienie poszczególnych grup użytkowych – mgr inż. Anna Pięta 2      
Układanie dawek pokarmowych – mgr Anna Pięta   4    
Nowoczesne techniki w rozrodzie koni z uwzględnieniem embriotransferu – lek.wet. Jarosław Buczyński 2      
Kliniczne przygotowanie klaczy do sezonu rozrodczego – lek. wet. Jarosław Buczyński 2      
Neonatologia źrebiąt – lek.wet. Jarosław Buczyński 2      
Zachowanie związane z rozrodem i urodzeniem źrebięcia, imprinting – dr hab. Ewa Jodkowska   2    
Dobrostan koni – dr hab. Ewa Jodkowska 2      
Wstępne przygotowanie słuchaczy studiów do pracy dyplomowej – dr hab. Ewa Jodkowska       1
Forma zliczenia obowiązkowa obecność na zajęciach
2) Ekonomika rolnictwa i agrobiznes w hodowli koni 36 17 7 2,0
Podstawy ekonomiki i organizacji produkcji zwierzęcej – prof. dr hab. Damian Knecht 2 2    
Ekonomika i organizacja w hodowli koni i jeździectwie – dr inż. Ewa Walkowicz 2      
Podstawy agrobiznesu w chowie koni – dr inż. Ewa Walkowicz 2      
Podstawy pielęgnacji kopyt koni mistrz kowalski – mistrz kowalski Józef Antczak 4      
Podkownictwo – pokaz "werkowania" i podkuwania kopyt – mistrz kowalski Józef Antczak   6    
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach ochrony zasobów genetycznych koni – prof. dr hab. Zbigniew Jaworski 2      
Organizacja zawodów jeździeckich – dr inż. Izabela Bek-Kaczkowska 2      
Niewłaściwe postępowanie z końmi – dr inż. Izabela Bek-Kaczkowska 2      
Przepisy i regulamin w skokach przez przeszkody – Krzysztof Niecko, sędzia międzynarodowy FEI. 2      
Przeszkody, ich rodzaje i zastosowanie – Krzysztof Niecko, sędzia międzynarodowy FEI 2      
Zagadnienia prawne. Osoby oficjalne na zawodach, ich liczba i zależności – dr inż. Izabela Bek-Kaczkowska 2      
Programy ujeżdżeniowe z oceną zawodnika – cel i kryteria oceny – dr inż. Izabela Kaczkowska 2      
Wyjazd na zawody w ujeżdżeniu do SK Moszna Omawianie przejazdów zawodników na czworoboku w programach na poziomie różnych klas Wystawianie ocen za poszczególne chody, oceny ogólne oraz uwagi w arkuszach sędziowskich– mgr Marek Pawłowicz, mgr Marek Ruda, dr Izabela Kaczkowska Ruda   5    
Charakterystyka działalności LKJ Lewada, pokaz koni o różnym stopniu wytrenowania – trener Andrzej Sałacki 2      
Skala szkoleniowa, istota i cel podczas szkolenia jeździeckiego – dr inż. Izabela Kaczkowska 2      
Rola komisarza w jeździectwie – mgr Jan Posłuszny 2      
Przygotowanie do egzaminu sędziowskiego w dyscyplinie skoków – Krzysztof Niecko, sędzia międzynarodowy FEI 2      
Halowe Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody. Finał Halowego Pucharu Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego – Krzysztof Niecko, sędzia międzynarodowy FEI   4    
Przepisy i regulamin w dyscyplinie ujeżdżenia – dr inż. Izabela Kaczkowska 2      
Podsumowanie kursu sędziowskiego w zakresie ujeżdżenia i egzamin – Janusz Lawin sędzia międzynarodowy w jeździectwie 2      
Forma zliczenia obowiązkowa obecność na zajęciach
3) Technologia produkcji rolniczej, produkcja roślinna
- pastwiska dla koni
10 4 3 0,4
Podstawy morfologii roślin – dr hab. Jarosław Proćków, prof. uczelni 3      
Oznaczanie roślin pastwiskowych – dr hab. Jarosław Proćków, prof. uczelni   4    
Znaczenie pastwiska w utrzymaniu koni – dr hab. Ewa Jodkowska 3      
Zagrożenia toksykologiczne koni (rośliny trujące) – dr Magdalena Chłopecka 2      
Zagrożenie toksykologiczne koni c.d. (mykotoksyny suplementy diety, środki ochrony roślin), – dr Magdalena Chłopecka 2      
Forma zliczenia obowiązkowa obecność na zajęciach
4) Organizacja produkcji rolniczej w małych gospodarstwach rolnych posiadających konie 4 9 2 0,4
Hodowla koni sportowych w gospodarstwach prywatnych - mgr inż. Paweł Mazurek   3    
Podstawy użytkowania zaprzęgowego koni – lek. wet. Piotr Mazurek   3    
Charakterystyka mleka klaczy i jego wykorzystanie w żywieniu człowieka – dr inż. Romualda Danków – Kubisz 2      
Właściwości prozdrowotne kumysu – dr inż. Romualda Danków – Kubisz 2      
Charakterystyka działalności Fermy Udoju Klaczy – dr inż. Romualda Danków – Kubisz, mgr inż. Andrzej Serwatka   3    
Przygotowanie do pracy zaliczeniowej i egzaminu komisyjnego – dr hab. Ewa Jodkowska       1.0
Forma zliczenia obowiązkowa obecność na zajęciach
Razem 140 70 30 10.0
Ogółem 210 30
Forma zaliczenia studiów podyplomowych Przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej

Kierownik studiów podyplomowych zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców lub tematów zajęć bez szkody dla wartości merytorycznej programu studiów.