Rzeczpospolita Polska

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na studia podyplomowe „Hodowla koni ijeździectwo” mogą ubiegać się absolwenci wszystkich wyższych uczelni.

Opłata za studia wynosi 4000 PLN. Koszty dojazdów na zajęcia, noclegów i wyżywienia ponoszą uczestnicy.

Warunki przyjęcia:
 1. Przysłanie zgłoszenia na studia (załącznik 1) na adres:
  – e-mail:
 2. Dostarczenie podczas I zjazdu następujących dokumentów:
  – kwestionariusz osobowy (załącznik 2)
  – odpis i kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni
  – kserokopia dowodu osobistego
  – kserokopia opłaty za studia (całość lub I rata)
  – oświadczenie o braku roszczeń finansowych w przypadku rezygnacji ze studiów (załącznik 3)