Rzeczpospolita Polska

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na studia podyplomowe „Naukowe podstawy treningu koni” mogą ubiegać się absolwenci wszystkich wyższych uczelni.

Opłata za studia wynosi 4500 PLN; I rata 2500PLN (do 3.03.br), II rata 2000PLN (do 15.06.br).

Należność z studia należy wpłacać na konto:

PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
tytuł: D080/0422/17 „Naukowe podstawy treningu koni”

Koszty dojazdów na zajęcia, noclegów i wyżywienia ponoszą uczestnicy.


 

Warunki przyjęcia:

 1. Przysłanie zgłoszenia na studia (załącznik 1) na adres:
  – e-mail:

 2. Dostarczenie podczas I zjazdu następujących dokumentów:
  – kwestionariusz osobowy (załącznik 2)
  – odpis i kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub świadectwo ukończenia szkoły średniej
  – kserokopia dowodu osobistego
  – kserokopia opłaty za studia
  – oświadczenie o braku roszczeń finansowych w przypadku rezygnacji ze studiów (załącznik 3)