Rzeczpospolita Polska

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na studia podyplomowe „Naukowe podstawy treningu koni” mogą ubiegać się absolwenci wszystkich wyższych uczelni.

Opłata za studia wynosi 6000 PLN. Koszty dojazdów na zajęcia, noclegów i wyżywienia ponoszą uczestnicy.

Warunki przyjęcia:

Przysłanie zgłoszenia na studia (załącznik I) na adres e-mail: e-mail:

Dostarczenie podczas I zjazdu następujących dokumentów:

  • kwestionariusz osobowy (załącznik II)
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • poświadczoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego
  • jedno zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów
  • kserokopia opłaty za studia (całość lub I rata)
dokument Word Załącznik nr I – zgłoszenie dokument Word, 23.00 KB
2020-02-15 08:13
dokument Word Załącznik nr II – kwestionariusz dokument Word, 24.50 KB
2020-02-15 08:13