Rzeczpospolita Polska

Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna

Studia podyplomowe „Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna” – I edycja (dawniej „Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej”) organizowane są przez Katedrę Żywienia Człowieka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

NABÓR ZOSTANIE URUCHOMIONY 18 CZERWCA 2018

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych (ze stopniem inż., mgr) oraz licencjackich (trzyletnich) zainteresowanych żywieniem różnych grup ludności, poradnictwem żywieniowym, dietetyką, gastronomią, żywieniem zbiorowym i naukami pokrewnymi oraz nauczaniem przedmiotów o tej tematyce.

Zajęcia w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i seminariów w wymiarze 350 godzin odbywać się będą w systemie dwudniowych zjazdów (soboty, niedziele).

Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie wszystkich zajęć (test kompetencyjny po semestrze 1 i 2) oraz przygotowanie i obrona projektu dyplomowego.

Po zakończeniu studiów absolwenci otrzymują państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Żywienia, dietetyki i sztuki kulinarnej oraz dyplom uznaniowy upoważniający do prowadzenia szeroko rozumianego poradnictwa żywieniowego oraz nauczania przedmiotów z zakresu żywienia człowieka i nauk pokrewnych (pod warunkiem posiadania przez absolwenta wykształcenia pedagogicznego). Po ukończonych studiach podyplomowych nie nadajemy tytułu "Dietetyk".

Nabór prowadzony jest do końca miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie studiów. Planowane rozpoczęcie studiów: październik 2018 r.

Kwalifikacja uczestników: przyjmowanie zgłoszeń wyłącznie elektronicznie – po przesłaniu drogą e-mailową na adres: wypełnionego kwestionariusza kandydata na studia podyplomowe (pobierz kwestionariusz) oraz skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych (przy rekrutacji nie jest wymagana żadna opłata). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas trwania studiów: 3 semestry: październik 2018 – grudzień 2019 (łącznie 350 godzin)

Kierownik studiów – dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP

Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

Moduł Liczba godzin
w. ćw.
1. Żywienie człowieka - wybrane zagadnienia, aktualny stan wiedzy 45 50
2. Biologia człowieka - wybrane zagadnienia 15 6
3.Bezpieczeństwo żywności 30 0
4. Technologia gastronomiczna i sztuka kulinarna 20 15
5. Gastronomia dietetyczna 0 20
6. Psychologia odżywiania 7 6
7. Informatyzacja w żywieniu i dietetyce 0 9
8. Dietetyka 60 33
9.Edukacja żywieniowa 0 6
10. Systemy zapewnienia jakości w żywieniu zbiorowym (GMP, GHP, ISO, HACCP) 8 0
11. Elementy organizacji, zarządzania  i etyka w pracy dietetyka 4 0
12. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii i zakładach żywienia zbiorowego 4 0
13. Seminaria dyplomowe. Konsultacje, sprawdzanie i obrona projektów dyplomowych 12 0
Razem 205 145

Po zakwalifikowaniu uczestników – informacja o przyjęciu na I edycję zostanie przesłana indywidualnie drogą elektroniczną najpóźniej do końca września 2018 roku – warunkiem przyjęcia na studia będzie złożenie następujących dokumentów:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe skierowane do kierownika studiów podyplomowych
  2. Dwie fotografie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (format do dyplomu)
  3. Kserokopia dowodu opłaty za 1 semestr studiów (1 raty) – opłata po otrzymaniu informacji od organizatora o zakwalifikowaniu na studia
  4. Umowa ze słuchaczami - druk umowy zostanie przesłany do osób zakwalifikowanych drogą mailową po zakończeniu rekrutacji

Dokumenty, po zakwalifikowaniu na studia, prosimy dostarczyć na pierwsze spotkanie lub przesłać na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Żywienia Człowieka
ul. C.K. Norwida 25, 50–375 Wrocław
Studia Podyplomowe ŻYWIENIE

Wpłaty należy dokonać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

dla XIII edycji Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej 2017/2018

PKO BP SA Wrocław
62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
z dopiskiem: SP żywienie, imię i nazwisko uczestnika, D080/0009/17

dla I edycji Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna 2018/2019

PKO BP SA Wrocław
62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
z dopiskiem: SP żywienie, imię i nazwisko uczestnika, nr subkonta zostanie podany po zamknięciu rekrutacji

Studia podyplomowe są studiami płatnymi, całkowity koszt wynosi 6300,00 zł (sześć tysięcy trzysta zł 00/100) – 2100,00 zł za każdy semestr. Cena zawiera opłatę za usługi edukacyjne, opłatę rekrutacyjną, opłatę za obronę pracy i wydanie dyplomu. Obowiązująca cena nie ulegnie zmianie w trakcie trwania studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w ratach (po 700,00 zł), nie później niż do zakończenia danego semestru – szczegółowe, końcowe daty wpłat określane są na bieżąco przez organizatora studiów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 71 320 1003 lub drogą elektroniczną, e-mail: , osoba do kontaktów w sprawach organizacyjnych oraz rekrutacyjnych: dr inż. Marzena Styczyńska.