Rzeczpospolita Polska

Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna 2019/2020

Studia podyplomowe „Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna” organizowane są przez Katedrę Żywienia Człowieka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

II edycja studiów - NABÓR URUCHOMIONY  10 lipca 2019

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych (ze stopniem inż., mgr) oraz licencjackich (trzyletnich) zainteresowanych żywieniem różnych grup ludności, poradnictwem żywieniowym, dietetyką, gastronomią, żywieniem zbiorowym i naukami pokrewnymi oraz nauczaniem przedmiotów o tej tematyce.

Zajęcia w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i seminariów w wymiarze 350 godzin odbywać się będą w systemie dwudniowych zjazdów (soboty, niedziele).

Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie wszystkich zajęć (test kompetencyjny po semestrze 1 i 2) przygotowanie i obrona projektu dyplomowego oraz zaliczenie egzaminu z dietetyki.

Po zakończeniu studiów absolwenci otrzymują państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Żywienia, dietetyki i sztuki kulinarnej oraz dyplom uznaniowy upoważniający do prowadzenia szeroko rozumianego poradnictwa żywieniowego oraz nauczania przedmiotów z zakresu żywienia człowieka i nauk pokrewnych (pod warunkiem posiadania przez absolwenta wykształcenia pedagogicznego). Po ukończonych studiach podyplomowych nie nadajemy tytułu "Dietetyk".

Nabór prowadzony jest do końca miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie studiów. Planowane rozpoczęcie studiów: październik 2019 r.

W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych studia w danej edycji mogą nie być uruchomione lub termin rozpoczęcia zajęć może ulec przesunięciu na późniejszy niż październik.

Kwalifikacja uczestników: przyjmowanie zgłoszeń wyłącznie elektronicznie – po przesłaniu drogą e-mailową na adres: wypełnionego kwestionariusza kandydata na studia podyplomowe (pobierz kwestionariusz) oraz skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych (przy rekrutacji nie jest wymagana żadna opłata). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas trwania studiów: 3 semestry: październik 2019 – grudzień 2020 (łącznie 350 godzin)

Kierownik studiów – dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP

Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

Moduł Liczba godzin
w. ćw.
1. Żywienie człowieka - wybrane zagadnienia, aktualny stan wiedzy 45 50
2. Biologia człowieka - wybrane zagadnienia 15 6
3. Bezpieczeństwo żywności 30 0
4. Technologia gastronomiczna i sztuka kulinarna 20 15
5. Gastronomia dietetyczna 0 20
6. Psychologia odżywiania 7 6
7. Informatyzacja w żywieniu i dietetyce 0 9
8. Dietetyka 60 33
9.Edukacja żywieniowa 0 6
10. Systemy zapewnienia jakości w żywieniu zbiorowym (GMP, GHP, ISO, HACCP) 8 0
11. Elementy organizacji, zarządzania i etyka w pracy dietetyka 4 0
12. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii i zakładach żywienia zbiorowego 4 0
13. Seminaria dyplomowe. Konsultacje, sprawdzanie i obrona projektów dyplomowych 12 0
Razem 205 145

Po zakwalifikowaniu uczestników – informacja o przyjęciu na II edycję zostanie przesłana indywidualnie drogą elektroniczną najpóźniej do końca września 2019 roku – warunkiem przyjęcia na studia będzie złożenie następujących dokumentów:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe skierowane do kierownika studiów podyplomowych
  2. Dwie fotografie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (format do dyplomu)
  3. Kserokopia dowodu opłaty za 1 semestr studiów (co najmniej 1 raty w wysokości 700 zł) – opłata po otrzymaniu informacji od organizatora o zakwalifikowaniu na studia i uruchomieniu edycji
  4. Umowa ze słuchaczami - druk umowy zostanie przesłany do osób zakwalifikowanych drogą mailową po zakończeniu rekrutacji

Dokumenty, po zakwalifikowaniu na studia, prosimy dostarczyć na pierwsze spotkanie

Studia podyplomowe są studiami płatnymi, całkowity koszt wynosi 6300,00 zł (sześć tysięcy trzysta zł 00/100) – 2100,00 zł za każdy semestr. Cena zawiera opłatę za usługi edukacyjne, opłatę rekrutacyjną, opłatę za egzamin końcowy i obronę projektu oraz za wydanie dyplomu. Obowiązująca cena nie ulegnie zmianie w trakcie trwania studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w ratach (po 700,00 zł), nie później niż do zakończenia danego semestru – szczegółowe, końcowe daty wpłat określane są na bieżąco przez organizatora studiów.

Wpłaty należy dokonać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

dla II edycji Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna 2019/2020 – aktualny nabór

PKO BP SA Wrocław
62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
z dopiskiem: SP żywienie, imię i nazwisko uczestnika, D080/0006/19

Numer do wpłat dla trwającej I edycji Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna 2018/2019

PKO BP SA Wrocław
62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
z dopiskiem: SP żywienie, imię i nazwisko uczestnika, D080/0012/18

W celu uzyskania dodatkowych informacji osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 71 320 1003 lub drogą elektroniczną, e-mail: , osoba do kontaktów w sprawach organizacyjnych oraz rekrutacyjnych: dr inż. Marzena Styczyńska.

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Żywienia Człowieka
ul. C.K. Norwida 25, 50–375 Wrocław
Studia Podyplomowe ŻYWIENIE