Rzeczpospolita Polska

Mapa obiektówobiekty

plik PDF Mapa obiektów plik PDF, 3.07 MB
2015-07-03 07:16

Patroni sal uczelnianych 

ADRESY BUDYNKÓW

A

A1 Skłodowskiej-Curie 42 – sale Z
 
 • Centrum Spraw Studenckich
 • Organizacje studenckie
 • Samorząd Studencki
 • Studium Języków Obcych
 • Biuro Rozwoju i Projektów Inwestycyjnych
 • Biuro Realizacji Inwestycji
 • Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne
 • Dział Współpracy z Zagranicą
 • Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemu
A2 Norwida 25 – sale R
 
 • Rektorat
 • Kanclerz - Biuro Kanclerza
 • Administracja
 • Dział Kadr i Spraw Socjalnych
 • Kwestura
 • Dział Księgowości Finansowej Sekcja Stypendialna
 • Biuro Zamówień Publicznych i Umów
 • Biuro ds. Rolniczych Zakładów Doświadczalnych i Zarządzania Nieruchomościami
 • Dział Nauki
 • Dział Współpracy z Zagranicą
 • Biuro Rozwoju i Projektów Inwestycyjnych
 • Katedra Fizyki i Biofizyki
 • Katedra Chemii
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • Inspektorat BHP
 • Centrum Sieci Komputerowych
A3 Norwida 31 – sale W
 
 • Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
 • Katedra Biochemii i Bioligii Molekularnej
 • Katedra Farmakologii i Toksykologii
 • Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej
 • Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta
 • Katedra Patologii
 • Wydziałowa Pracownia Komputerowa
 • Zakład Parazytologii
A4 Norwida 25
 
 • Biblioteka Główna
A5 Norwida 27
 
 • Biuro Informacji i Promocji
 • Biuro Rekrutacji
 • Biuro Karier
 • Dział Aparatury i Pomocy Dydaktycznych
 • Związki zawodowe
A6 Norwida 27A
 
 • Dział Głównego Energetyka i Eksploatacji
A7 Norwida 27B
   
A8 Norwida 27D
 
 • Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej
 • Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt
A12 Norwida 27C
 
 • Dział Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji
 • Biuro Rzecznika Patentowego
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

B

B1 pl. Grunwaldzki 45 – sale W
 
 • Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
 • Zakład Chorób Zakaźnych Zwierząt i Adminitracji Weterynaryjnej
 • Zakład Chorób Ptaków, Zwierząt Egzotycznych, Futerkowych i Laboratoryjnych
 • Prcownia Chorób Owadów Użytkowych
 • Pracownia Chorób Ryb
 • Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne "Epi-Vet"
 • Pracownia Zwierząt Futerkowych i Egzotycznych
 • Przychodnia weterynaryjna
B2 pl. Grunwaldzki 47 – sale W
 
 • Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
 • Zakład Diagnostyki Klinicznej i Laboratoryjnej
 • Zakład Chorób Psów i Kotów
 • Pracownia Dietetyki i Higieny Pasz
 • Laboratorium Diagnostyczne
 • Przychodnia weterynaryjna
 • Poliklinika weterynaryjna
B3 pl. Grunwaldzki 49 – sale W
 
 • Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
B4 pl. Grunwaldzki 51 – sale W
 
 • Katedra i Klinika Chirurgii
B5 pl. Grunwaldzki 51A
 
 • Dział Transportu
B6 pl. Grunwaldzki 49A
 
 • Wiwarium Wydziałowe Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
B7 Mikulicza-Radeckiego 6
 
 • Brama wjazdowa
B8 Mikulicza-Radeckiego 6
 
 • Studium Języków Obcych
B9 pl. Grunwaldzki 47A
 
 • Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
 • Centrum Diagnostyki Eksperymentanej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych

C

C1 Grunwaldzka 53 – sale G
 
 • Instytut Geodezji i Geoinformatyki
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej
 • Katedra Matematyki
 • Katedra Żywienia Roślin
 • Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
 • Katedra Ochrony Roślin
C2 pl. Grunwaldzki 24 – sale M
 
 • Instytut Budownictwa
 • Instytut Inżynierii Środowiska
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska
 • Biblioteka Wydziału IKŚiG
C3 pl. Grunwaldzki 24A – sale C
Centrum Dydaktyczno-Naukowe
 
 • Dziekanat Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
 • Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
 • Katedra Botaniki i Ekologii Roślin
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
 • Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
 • Katedra Kształtowania Agrosystemów i Terenów Zieleni
 • Katedra Ochrony Roślin
 • Katedra Ogrodnictwa
 • Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
 • Centrum Kształcenia na Odległość
C4 pl. Grunwaldzki 24 – sale G, M
   
C5 ul. Grunwaldzka 55 – sale H
 
 • Dziekanat Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska
 • Instytut Inżynierii Środowiska
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej
 • Instytut Architektury Krajobrazu
 • Instytut Geodezji i Geoinformatyki
 

E

E1 Kożuchowska 1
 
 • Zakład Anatomii Zwierząt
E2 Kożuchowska 5B
 
 • Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców
 • Zakład Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych
 • Pracownia Mikroskopii Elektronowej
E3 Kożuchowska 5 – sale W
 
 • Zakład Antropologii
E4 Kożuchowska 7A
 
 • Zakład Biologii Roślin
 • Zakład Ekologii Kręgowców i paleontologii
E5 Kożuchowska 7
 
 • Katedra Genetyki
E6 Kożuchowska 5A
 
 • Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa
E9 Kożuchowska 5C
 
 • Zakład Anatomii Zwierząt – chłodnia
E10 Kożuchowska 7
 
 • Instytut Hodowli Zwierząt – Wiwarium Wydziałowe
E11 Chełmońskiego 38D
 
 • Zakład Hodowli Trzody Chlewnej
 • Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
 • Muzeum Bioróżnorodności
E12 Chełmońskiego 38C – sale AZ, AB
 
 • Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Biblioteka Wydziału BiHZ
 • Wydziałowe Biuro Obsługi Projektów Unijnych
E13 Chełmońskiego 38E
 
 • Zakład Hydrobiologii i Akwakultury
 • Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka
 • Zakład Hodowli Drobiu
 • Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt

F

F1 Chełmońskiego 37B – sale MR
 
 • Instytut Inżynierii Rolniczej
F2 Chełmońskiego 37
 
 • Instytut Inżynierii Rolniczej - hala maszyn
F3 Chełmońskiego 39A
 
 • Instytut Inżynierii Rolniczej
 • Centrum Odnawialnych Źródeł Energii
F4 Chełmońskiego 41
 
 • Instytut Inżynierii Rolniczej
 • Warsztaty Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
F5 Chełmońskiego 39
 
 • Instytut Inżynierii Rolniczej
 • Warsztaty Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
F8 Chełmońskiego 37A
Centrum Bioinżynierii
 
 • Instytut Inżynierii Rolniczej
F11 Chełmońskiego 43A
 
 • Kryta Pływalnia
F12 Chełmońskiego 43
 
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Hala Sportowa
F13 Chełmońskiego 37
Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu
 
 • Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności
 • Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
 • Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych
 • Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa
 • Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością
 • Katedra Żywienia Człowieka
 • Katedra Technologii Fermentacji i Zbóż

DS

DS1 „Arka", Olszewskiego 25
DS2 „Centaur", ul. Grunwaldzka 65
DS3 „Labirynt", Sopocka 23
 
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Archiwum
DS4 „Talizman", ul. Grunwaldzka 63
DS5 „Zodiak", Grunwaldzka 106A
DS6 „Raj", Pautscha 5/7

PATRONI SAL UCZELNI

Gmach główny uczelni ul. C.K. Norwida 25

 • Sala IIR im. Prof. Tadeusza Olbrychta
 • Sala VR im. Prof. Bolesława Świętochowskiego
 • Sala VIR im. Prof. dr Aleksandra Tychowskiego
 • Sala IW im. Prof. Zygmunta Markowskiego
 • Sala IIW im. prof. Gustawa Poluszyńskiego
 • Sala IIIW im. Prof. Edwarda Hamerskiego
 • Sala 108 im. Prof. Stanisława Tołpy

Centrum Dydaktyczno-Naukowe pl. Grunwaldzki 24 A

 • Aula Jana Pawła II
 • Sala IIIC im. Prof. Kazimierza Boratyńskiego

Pl. Grunwaldzki 24

 • Sala IM im. Prof. Jana Wierzbickiego
 • Sala IIM im. Prof. Stanisława Baca

Ul. Grunwaldzka 53

 • Sala IIG im. Prof. Jana Hlibowickiego

Pl. Grunwaldzki 49

 • Sala VIW im. Prof. Alfreda Senze