Rzeczpospolita Polska

Społeczna Inspekcja PracyW Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu uczelnianym społecznym inspektorem pracy jest dr inż. Anna Jerysz,

tel.: 71 320 5776; e-mail:


Wydziałowi społeczni inspektorzy

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt – dr Kamil Sierżant, tel. 71 320 5838, e-mail:

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny – dr Irmina Ćwieląg - Piasecka, tel. 320 5635 e-mail:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej – dr Ryszard Mordak tel. 71 320 5373,  e-mail:  

Wydział Nauk o Żywności – dr inż. Maciej Bienkiewicz, tel. 71 320 7726, e-mail:

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji – dr hab. inż. Grzegorz Janik, tel. 71 320 5539, e-mail:


Jednostki międzywydziałowe – mgr Bożena Piwowar, tel. 71 320 5281, e-mail:

Pracownicy administracji i techniczni – Renata Ściwiarska, tel. 71 320 5126, e-mail:Podstawy prawne funkcjonowania:

  1.  Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność społecznej inspekcji pracy a także jej współpracę z państwową inspekcją pracy i pracodawcą jest ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. nr 35, poz. 163 z późn. zm.) i ustawa o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.)

  2. Uregulowania dotyczące działalności społecznej inspekcji pracy i współpracy z pracodawcą zawarte są w Kodeksie pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) rozdz. II b art. 185 § 1; art. 207 § 2 ust.7; art. 23712 § 1 i § 2

  3. Aktem prawnym określającym prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy dotyczącym ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105, poz. 870)

  4. Zarządzenie nr 70/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

  5. Regulamin wyborów wydziałowych społecznych inspektorów pracy i uczelnianego społecznego inspektora pracy uchwalony 2 lipca 2012 roku przez zakładowe organizacje związkowe działające przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroclawiu: NSZZ „Solidarność”, Związek Nauczycielstwa Polskiego i „Solidarność 80”


Instytucja społecznego nadzoru nad warunkami pracy od szeregu lat odgrywa istotną rolę w dążeniu do poprawy warunków pracy a także zwiększeniu udziału pracowników w kształtowaniu bezpiecznego miejsca pracy. Realizacja tego zadania powierzona została przez ustawodawcę m.in. społecznym inspektorom pracy.

Społeczny inspektor pracy wybierany jest przez pracowników. Wchodzi w skład komisji BHP oraz zespołu powypadkowego i jest zobowiązany do udziału w pracach tych zespołów.

Wszystkie akty prawne są dostępne pod adresem państwowej inspekcji pracy: http://www.pip.gov.pl


Adresy i telefony Państwowej Inspekcji Pracy:

Główny Inspektorat Pracy

00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42

fax: 22 420 34 57, 22 420 37 20

e-mail:

www.pip.gov.pl


Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

ul. Zielonego Dębu 22, 51-621 Wrocław

Godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek godz. 10 - 15.30


tel. 71 734 4440

tel. 71 3710 432 (SIP)

fax: 71 37 10 470
infolinia 801 002 700

e-mail:

www.wroclaw.pip.gov.pl