Rzeczpospolita Polska

Komisje rektorskie


Rektorska Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Twardoń

Członkowie:

– mgr Marian Rybarczyk – Kanclerz

– mgr inż. Mirosława Zielińska – Dział Kadr i Spraw Socjalnych

– dr hab. Krzysztof Kubiak, prof nadzw.- Dziekan WMW

– prof. dr hab. inż. Bernard Kontny – Dziekan WIKŚiG

– dr hab. inż. Anna Czubaszek, prof. nadzw. – Dziekan WNoŻ

– dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw – Dziekan WBiHZ

– dr hab. inż. Bogdan Stępień, prof. nadzw. – Dziekan WP-T

– dr Roman Dąbrowski – przedstawiciel RZ ZNP

– prof. dr hab. Leszek Kuchar – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

– prof. dr hab. Barbara Kosowska – Przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność’80”

Sekretarz: mgr Teresa Orlewska – Dyrektor Działu Nauki

 

Rektorsko-związkowa komisja ds. nagród dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi

Przewodniczący: mgr Marian Rybarczyk

Członkowie:

– Wanda Żebrowska – przedstawiciel RZ ZNP

– dr inż. Teresa Skiba – przedstawiciel NSZZ Solidarność

– mgr inż. Joanna Filaczyńska – przedstawiciel ZZ-KZ NSZZ Solidarność’80

– mgr Agata Knop – Dyrektor Działu Kadr i Płac

– mgr Anna Kutnik – Dyrektor Działu Gospodarczego

 

Rektorska Komisja ds. Inwestycji, Remontów i Gospodarki Lokalami

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Edward Hutnik

Członkowie:

– prof. dr hab. Adam Szewczuk – prorektor ds. rozwoju uczelni

– mgr inż. Krzysztof Grembowski – zastępca kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych

– mgr inż. Adam Szopa – zastępca kanclerza ds. technicznych

– Renata Ściwiarska – p.o. dyrektora Działu Technicznego

– prof. dr hab. Stanisław Graczyk – przedstawiciel WMW

– prof. dr hab. inż. Jan Kempiński – przedstawiciel WIKŚIG

– dr hab Krzysztof Lejman – przedstawiciel WP-T

– prof. dr hab. Andrzej Jarmoluk – przedstawiciel WNoŻ

– dr hab. Ryszard Polechoński, prof. nadzw. – przedstawiciel WBiHZ

– mgr Anna Kutnik – dyrektor Działu Gospodarczego

– mgr inż. Beata Herbeć – przedstawiciel Działu Technicznego

Sekretarz: Dorota Gicewicz-Zawisza

 

Rektorska Komisja ds. Współpracy z Zagranicą i Regionem oraz Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Piotr Nowakowski

Członkowie:

– prof. dr hab. Józefa Chrzanowska

– dr inż. Katarzyna Pentoś

– prof. dr hab. inż. Adam Figiel – przedstawiciel WP-T

– dr Marcin Jankowski – przedstawiciel WMW

– dr hab. Wojciech Kruszyński, prof. nadzw. – przedstawiciel WBiHZ dr hab. inż. Maria Hełdak – przedstawiciel WIKŚiG

– prof. dr hab. Anna Pęksa. – przedstawiciel WNoŻ

 

Rektorska Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Damian Knecht

Członkowie:

– prof. dr hab. inż. Ewa Łukaszewicz – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

– dr inż. Anna Zielak-Steciwko – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

– dr Jan P. Madej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej

– dr hab. Albert Czerski – Wydział Medycyny Weterynaryjnej

– dr hab. inż. Agnieszka Tajner-Czopek, prof. nadzw. – Wydział Nauk o Żywności

– dr inż. Anna Zimoch-Korzycka - Wydział Nauk o Żywności

– dr hab. Jacek Twardowski, prof. nadzw. – Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

– dr inż. Katarzyna Szopka – Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

– dr hab. inż. Romuald Żmuda – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

– dr inż. Hanna Marszałek – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

– mgr Ewa Hajdasz – Studium Języków Obcych

– mgr Piotr Marszał – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

– dr inż. Joanna Markowska – Centrum Kształcenia na Odległość

– Martyna Morawska – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt - przedstawicieli samorządu studenckiego

– Saufora Reza – Wydział Medycyny Weterynaryjnej - przedstawicieli samorządu studenckiego

– jeden przedstawiciel samorządu doktoranckiego

 

Rektorska Komisja ds. Socjalnych i Mieszkaniowych

Przewodniczący: dr Zbigniew Jurzyk – przedstawiciel (RZ ZNP)

Członkowie:

– dr Jolanta Spużak – przedstawiciel WMW

– dr hab. Krystyna Bryś – przedstawiciel WIKSiG

– dr inż. Hanna Adamska – przedstawiciel WP-T

– dr hab. inż. Elżbieta Rytel – przedstawiciel WNoŻ

– dr inż. Maria Chrzanowska – przedstawiciel WBiHZ

– Wanda Żebrowska – przedstawiciel RZ ZNP

– dr inż. Teresa Skiba – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

– dr inż. Elżbieta Gębarowska – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

– dr Joanna Klećkowska-Nawrot – Przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność 80”

– mgr inż. Joanna Filaczyńska – Przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność 80”

Sekretarz: Kamila Seta    

   

Rektorska Komisja ds. Wynagrodzeń

Przewodniczący: – prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

Członkowie:

– dr inż. Teresa Skiba – NSZZ „Solidarność”

– dr inż. Filip Boratyński – NSZZ „Solidarność”

– dr inż. Radosław Spychaj – ZZ-KZ NSZZ „Solidarność’80”

– dr hab. Aleksander Chrószcz – ZZ-KZ NSZZ „Solidarność’80”

– dr Zbigniew Jurzyk – RZ ZNP

– dr inż. Krystyna Pogoda-Sewerniak – RZ ZNP

– mgr Marian Rybarczyk – kanclerz

– mgr Agata Knop – Dyrektor Działu Kadr i Płac

– mgr Teresa Orlewska – dyrektor Działu Nauki

– dr hab. Andrzej Michalski – przedstawiciel WIKŚIG

– dr hab. inż. Krzysztof Matkowski, prof. nadzw. – przedstawiciel WP-T

– prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz – przedstawiciel WMW

– prof. dr hab. Marian Kuczaj – przedstawiciel WBiHZ

– dr inż. Marzena Styczyńska – przedstawiciel WNoŻ

 

Rektorska komisja ds. Systemu Zarządzania Jakością

Przewodniczący: mgr inż. Krzysztof Grembowski

Członkowie:

– Jarosław Wąsiński Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

– mgr Anna Dzięcioł-Solecka - Dyrektor Działu Kadr i Spraw Socjalnych

– mgr inż. Halina Beń - Dyrektor Biura Rektora

– mgr Marianna Stałowska-Bryl – Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego

– mgr Teresa Orlewska - Dyrektor Działu Nauki

– mgr Kazimiera Anioł - Dyrektor Działu Spraw Studenckich

– mgr Małgorzata Faron - Dyrektor Działu Organizacji Studiów

– mgr Krzysztof Kafarski - Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą

– mgr Anna Kutnik - Dyrektor Działu Gospodarczego

– dr Dorota Sikora - Dyrektor Biura Informacji i Promocji

– mgr Paulina Boroń-Kacperek - Dyrektor Biura Rekrutacji

– mgr Piotr Sawicki - Dyrektor Centrum Sieci Komputerowych

– mgr inż. Bartłomiej Wojdyło - Dyrektor Działu Rozwoju i Projektów Inwestycyjnych

– dr inż. Anna Ogły - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego

– mgr inż. Ryszard Graf - Dyrektor Działu Aparatury i Pomocy Dydaktycznych

– mgr Elżbieta Łokuciejewska – Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego

– mgr Marcin Makowski – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych i Umów

– dr Magdalena Ornatowska- Dyrektor Działu Pozyskiwania Projektów

– mgr Janusz Ludwik Gaca -Dyrektor Działu Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji

– mgr inż. Zbigniew Rogula – Dyrektor Biura do spraw rolniczych zakładów doświadczalnych i zarządzania nieruchomościami,

– Bożena Majer - Kierownik Archiwum

– mgr inż. Jerzy Lewko - Główny Energetyk

– Renata Ściwiarska – p.o.Dyrektora Działu Technicznego

– mgr inż. Urszula Roszyk - Kierownik Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

– mgr Barbara Białek - Kierownik Dziekanatu Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

– mgr inż. Grażyna Sosicka - Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk o Żywności

– mgr Beata Małyska-Strzała - Kierownik Dziekanatu Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

– mgr inż. Irena Czarkowska - Kierownik Dziekanatu Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

– mgr Bożena Doszyń - Kierownik Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej


Rektorska komisja ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów na 2018 rok

Przewodniczący: mgr inż. Krzysztof Grembowski – odpowiedzialny za przeprowadzenie całego postępowania przetargowego

Wiceprzewodniczący: mgr Marcin Makowski – odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert, zastępuje przewodniczącego podczas jego nieobecności

Członkowie:

– mgr Anna Kutnik – odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert

– Zofia Golińska-Zalewska – odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert

– mgr inż. Piotr Korchut – odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

– mgr Beata Piasecka – odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert

– mgr Mirosław Łukaszuk – odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

– mgr inż. Katarzyna Budzyńska – odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert

– inż. Robert Niedźwiecki – odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

– mgr Paweł Korzeniowski – odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

– inż. Damian Dołbaczuk – odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

– dr inż. Czesław Banaś – odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert w sprawach dotyczących RZD Swojec