Rzeczpospolita Polska

Oferty pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym
   KLAUZULA INFORMACYJNA
   dla kandydatów, biorących udział w procesie rekrutacji na stanowiska w Uczelni


   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy Norwida 25, 50-375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54, REGON: 000001867.
   2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: .
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do prowadzenia rekrutacji zgodnie z:
    • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w przypadku prowadzenia rekrutacji w drodze konkursu na podstawie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).
    • art. 6, ust. 1 lit. b RODO,  to jest do przygotowania oraz zawarcia umowy.
    • art. 6, ust. 1 lit. a RODO, w przypadku zgody na przetwarzanie CV w innych procesach rekrutacyjnych, nieokreślonych w przepisach prawa.
   4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, a po jego rozstrzygnięciu, usuwane z systemów i niszczone. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody będzie realizowane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż 5 lat.
   5. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z RODO. W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pod adresem mailowym .
   7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji i profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich (do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - EOG).
   8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
   9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.