Rzeczpospolita Polska

Oferty pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym
   KLAUZULA INFORMACYJNA
   dla kandydatów na pracowników biorących udział w procesie rekrutacji


   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy Norwida 25, 50-375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54, REGON: 000001867.

   2. Uniwersytet wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: .

   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do prowadzenia rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub b  RODO.  W przypadku prowadzenia rekrutacji w drodze konkursu art. 6, lit. b RODO,  to jest do przygotowania oraz zawarcia umowy podstawie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668).

   4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. a po jego rozstrzygnięciu,  usuwane z systemów elektronicznych i niszczone.

   5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z przepisami ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pod adresem mailowym .

   6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji i profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich (do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - EOG).

   7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

   8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.