Rzeczpospolita Polska

Główne kierunki działalności

Główne kierunki działalności

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

w kadencji 2016–2020


Rozwój Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr) w latach 2016- 2020 musi uwzględniać uwarunkowania zewnętrzne w jakich funkcjonuje szkolnictwo wyższe. Zapowiadana przez rząd reforma systemu nauki i szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0) oraz realny spadek liczby kandydatów na studia wymuszają podjęcie działań zapewniających właściwe funkcjonowanie Uczelni w warunkach zróżnicowanego finansowania szkól wyższych. Będzie ono zależne z jednej strony od liczby studentów i doktorantów oraz jakości kształcenia, z drugiej strony - od zakresu i jakości badań naukowych, zwłaszcza tych uwzględniających możliwość wdrożenia i komercjalizowania ich efektów.
Strategia rozwoju Uczelni powinna uwzględniać dalszą perspektywę - do roku 2030, z wizją UPWr jako uniwersytetu trzeciej generacji (U3G).
Zgodnie z tą w ą chcemy tworzyć uniwersytet włączony w system gospodarczy regionu, zajmujący pozycję lidera innowacji i transferu wiedzy, ukierunkowany na współpracę z gospodarką, reprezentujący wysoki poziom naukowy i nauczania, atrakcyjny dla studentów i doktorantów, poszukujący talentów, z pasją rozwijający kreatywność i wiedzę.
Rozwój UPWr jest ukierunkowany na Uniwersytet 3G - SMART.


Wprowadzenie


System zarządzania Uczelnią i jej rozwojem musi odpowiadać wymaganiom konkurencyjności i być otwarty na przemiany, współpracę międzynarodową i niezbędne działania integracyjne służące studentom, doktorantom i pracownikom uniwersytetu.
Głównym przesłaniem koncepcji rozwoju Uczelni jest realizowanie działalności naukowej oraz edukacyjnej na możliwie najwyższym poziomie, ukierunkowanej na pełnienie służebnej dla gospodarki i społeczeństwa roli, budującej prestiż Uniwersytetu dzięki jakości działań.
Strategicznym działaniem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w kadencji 2016 - 2020 i w kolejnych latach będzie realizacja priorytetowego programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia". Program został utworzony na bazie porozumienia pomiędzy UPWr i Urzędem Marszałkowskim Dolnego Śląska z dnia 23 maja 2016 roku, w którym Uczelnia jest inicjatorem, liderem, a także partnerem przedsięwzięć gospodarczych w regionie w zakresie szeroko pojętego BIO-biznesu dotyczącego wyspecjalizowanej produkcji żywności prozdrowotnej.
Program ten wpisuje się w politykę europejską związaną ze Wspólnotami Wiedzy i Innowacji (KJC), w tym KIC „Food4Future”, Climate-KIC i Health KIC.
We wszystkich tych dziedzinach UPWr indywidualnie, jak i we współpracy z innymi uczelniami oraz biznesem, zamierza się intensywnie angażować. Dlatego będą podejmowane działania na rzecz integracji wrocławskiego środowiska naukowego poprzez realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz edukacyjnych lub tworzenie konsorcjów uczelni w celu wykorzystania potencjału naukowego do realizacji zadań w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).
UPWr - uczelnia stawiająca jako główny cel stworzenie uniwersytetu trzeciej generacji - musi mocno zaznaczyć swoje miejsce w realizacji programu rozwoju województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania możliwości jakie daje Regionalny Program Operacyjny.
Dlatego rola UPWr w realizacji Strategii Rozwoju Dolnego Śląska w zakresie m.in. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rozwoju obszarów wiejskich, agrobiznesu, gospodarki żywnościowej i profilaktyki zdrowotnej uwzględniającej produkcję żywności prozdrowotnej - musi być kluczowa. Tak jest ułożony Program „Zielonej Doliny" integrujący poprzez transfer wiedzy środowisko naukowe i biznesowe.
Ważnym obszarem aktywności naukowej Uniwersytetu stanie się również podjęcie różnokierunkowych działań w zakresie ochrony środowiska: od interdyscyplinarnych badań wpływu lokalnych warunków oddziaływujących na zdrowie ludzi do problemu wymierania gatunków w skali globalnej.
Aby zrealizować taką koncepcję rozwoju Uczelni należy się skupić na trzech najważniejszych obszarach działań - są nimi: nauka, edukacja i współpraca z gospodarką. Program rozwoju można realizować w precyzyjnie określonych strukturach administracyjnych uczelni, zdolnych do szerokiej kooperacji z instytucjami naukowymi i biznesowymi w kraju i za granicą.

Nauka


Podstawowym elementem tożsamości uniwersytetu są jego zasoby intelektualne i potencjał naukowo-badawczy. Uczelnia poprzez badania naukowe rozwija swój prestiż i wpływa na rozwój gospodarki, na drodze tworzenia wiedzy przełomowej i użytkowej stanowiącej źródło innowacji, staje się istotnym czynnikiem konkurencyjności na rynkach globalnych.

W aktywności naukowej Uczelni należy uznać za priorytetowe:

 • zwiększenie reprezentacji pracowników nauki w międzynarodowych krajowych gremiach kolegialnych i ewaluacyjnych;
 • tworzenie warunków i podejmowanie działań na rzecz przyspieszenia internacjonalizacji badań i wszelkiej międzynarodowej kooperacji UPWr z innymi jednostkami naukowymi;
 • zaktywizowanie programów interdyscyplinarnych studiów doktoranckich i ich realizacja w sieciach krajowych i międzynarodowych jako doktoraty w profilu badawczym, zawodowym lub przemysłowym;
 • opracowanie i wdrożenie nowego modelu kariery naukowej doktorantów m.in. poprzez: realizację doktoratu w ramach współpracy uniwersytetu i instytutu badawczego, występowanie o środki zewnętrzne na badania (np. NCN) granty wewnętrzne UPWr w ramach konkursów ogólnouczelnianych, realizację staży o charakterze czysto naukowym oraz związanych z doskonaleniem narzędzi badawczych;
 • opracowanie i wdrożenie modelu kariery naukowej po doktoracie na etacie naukowym lub naukowo-dydaktycznym opierającego się m.in. o zasady: realizacji stażu podoktorskiego (PostDoc) w renomowanym zagranicznym ośrodku badawczym lub krajowym (PostDoc wewnętrzny), występowania o projekty naukowe, w obszarze badań podstawowych i stosowanych, zarówno krajowe (NCN, FNP, NCBR) jak i zagraniczne (H2020: ERC, MSCA);
 • stworzenie mechanizmów skutecznego pozyskiwania środków finansowych na badania i rozwój zaplecza badawczego, m.in. poprzez: wspieranie najbardziej aktywnych pracowników i doktorantów w procesie przygotowania projektów, zapewnienie im wsparcia finansowego, formalno-prawnego i administracyjnego;
 • działania na rzecz szybkiego zdobywania stopni i tytułów naukowych przez wzrost aktywności twórczej i publikacyjnej w renomowanych czasopismach;
 • umacnianie współpracy naukowo-badawczej z całym środowiskiem akademickim i instytucjami naukowymi Wrocławia, w tym z Wrocławskim Centrum Nauki EIT+, Wrocławskim Parkiem Technologicznym i Klastrem NUTRIBIOMED, a także z innymi jednostkami naukowymi w kraju, poprzez wspólne projekty realizowane m.in. w zakresie Inteligentnych Specjalizacji i Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC);
 • wspieranie najbardziej twórczych i ambitnych pracowników uczelni, realizujących znaczące projekty naukowe i badawczo- rozwojowe, m.in. poprzez nagrody, wyróżnienia i premie finansowe, obniżanie pensów dydaktycznych;
 • zatrudnianie najbardziej twórczych i najlepszych studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych na stanowiskach naukowych w wiodących zespołach badawczych;
 • wypracowanie nowego modelu współpracy uczelni z biznesem w celu realnego transferu wiedzy poprzez wspólne projekty i prace doktorskie służące rozwiązywaniu problemów poszczególnych jednostek biznesowych, podnoszeniu ich konkurencyjności, a w efekcie rozwojowi gospodarki.

Realizacji tych priorytetów służyć mają działania systemowo-organizacyjne, jak:

 • opracowanie oferty UPWr w obszarze badań naukowych i prac badawczorozwojowych, z wykorzystaniem cyfryzacji zasobów Uczelni, z wprowadzeniem zasady regularnego aktualizowania jej zawartości. Działanie zostanie poprzedzone procesem identyfikacji zespołów badawczych, oceną ich kompetencji oraz potencjału współpracy międzynarodowej poszczególnych pracowników;
 • dalsze doskonalenie systemu wsparcia pozyskiwania projektów, w tym utworzonego na początku kadencji Działu Pozyskiwania Projektów;
 • aktywizacja wydziałowych Rad Biznesu w zakresie konkretnych propozycji współpracy.


Edukacja


Edukacja jest elementem najmocniej kształtującym wizerunek Uczelni.
Celem głównym jest doskonalenie systemu nauczania, tak aby Uniwersytet stal się wiodącą jednostką w przestrzeni edukacyjnej Europy działającą na rzecz rozwoju kompetencji, kreatywności i przedsiębiorczości.


Cele szczegółowe:

 • wspieranie studenckich instytucji, tj.: samorządu, kół naukowych, grup twórczych, wolontariatu oraz innych organizacji wpływających na wzrost aktywności naukowej i społecznej studentów;
 • aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich wspieranie we wszystkich aspektach procesu dydaktycznego;
 • promowanie udziału studentów w życiu naukowym uczelni i inicjatyw sprzyjających integracji całego środowiska akademickiego (wspólne warsztaty, panele dyskusyjne, seminaria itp.);
 • promowanie pracy własnej i inicjatyw studentów w zakresie inicjowania projektów, integrowania interdyscyplinarnych zespołów projektowych, wdrażania rezultatów projektów.

Rozwój oferty dydaktycznej:

 • optymalizacja oferty studiów I, II stopnia oraz studiów jednostopniowych magisterskich i podyplomowych, w kreatywnej współpracy z dziekanami i wydziałami, poprzez dostosowanie jej do potrzeb gospodarczych regionu i kraju;
 • poszerzanie oferty o kolejne kierunki studiów w języku angielskim, oraz studiów z podwójnym dyplomowaniem;
 • w dobie niżu demograficznego wprowadzanie innowacji i kreatywnych działań w obszarze promocji oferty edukacyjnej i procesu rekrutacji, w celu przyjmowania najzdolniejszych kandydatów na studia;
 • zwiększenie zaangażowania studentów, zwłaszcza studiów II stopnia, w realizowane projekty naukowe i w życie wydziałów, instytutów i katedr, poprzez m.in.: wprowadzanie indywidualnych ścieżek kształcenia i opieki nad studentami szczególnie uzdolnionymi, podnoszenie poziomu prac dyplomowych w efekcie ich realizacji na zamówienie (zlecenie) podmiotów gospodarczych;
 • zwiększenie w programach studiów udziału prac projektowych, w tym realizowanych na zlecenia zewnętrzne (firm), a także prowadzonych w zespołach interdyscyplinarnych, międzyuczelnianych i międzynarodowych;
 • promowanie przygotowywania i wdrażania dydaktyki w oparem o metody innowacyjne jako alternatywy dla istniejących metodyk;
 • wzrost udziału w procesie kształcenia metod i technik kształcenia na odległość;
 • zwiększenie udziału w procesie kształcenia profesorów wizytujących, wykładowców z innych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz praktyków – pracowników przedsiębiorstw;
 • rozwijanie u studentów umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz wpływających na rozwój firm startup-owych poprzez współpracę z inkubatorami przedsiębiorczości;
 • rozwój umiejętności akademickich tj. przygotowanie do pisania referatów, artykułów naukowych, zasad cytowania źródeł, wystąpień publicznych, pisania projektów naukowych/wniosków itp.;
 • doskonalenie programów i zakresu oferty praktyk zawodowych (krajowych i zagranicznych), pozwalających studentom uzyskać umiejętności miękkie;
 • rozwijanie różnych form kształcenia ustawicznego: szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe, konferencje kierowanych do studentów, odbiorców zewnętrznych oraz do kadry naukowej i dydaktycznej UPWr;
 • zwiększanie liczby studentów UPWr w międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej w ramach różnych programów europejskich, w tym m.in. Erasmus+.
Unowocześnianie infrastruktury edukacyjnej:
 • zapewnienie pełnej obsługi informatycznej procesu kształcenia opartej na jednym systemie (USOS);
 • kontynuacja unowocześniania bazy i warunków socjalnych dla studentów, w tym podniesienie standardu domów akademickich;
 • optymalizacja wykorzystania Rolniczego Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego w Swojczycach oraz Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach w celu rozwijania systemu szeroko pojętej edukacji dla społeczeństwa i upowszechniania wiedzy;
 • wdrożenie jednolitego systemu realizacji kształcenia ustawicznego w UPWr, obejmującego wszystkie formy kształcenia ustawicznego realizowane w Uczelni oraz wszystkie etapy realizacji tego kształcenia.


Współpraca z gospodarką


Kluczowym i egzystencjonalnym warunkiem sukcesu Uczelni jest szeroko pojęta współpraca z biznesem i administracją samorządową przy wsparciu administracji rządowej. Konieczne jest mocne zaangażowanie się na rzecz wykorzystania mechanizmów finansowego wsparcia procesów innowacyjnych w realizacji strategicznych inwestycji służących nauce i rozwojowi Uczelni, a w efekcie służących rozwojowi biznesu i społeczeństwa w regionie oraz w kraju.

Współpraca z gospodarką wymaga wielokierunkowych działań pomiędzy Uczelnią i interesariuszami zewnętrznymi budujących wzajemne zaufanie i pozwalających na osiągnięcie wspólnych celów. Należą do nich:

 • stworzenie, stałe upowszechnianie i doskonalenie atrakcyjnej dla interesariuszy oferty biznesowej Uczelni;
 • rozwijanie ekosystemu sprzyjającego prowadzeniu użytecznych społecznie badań BRI we współpracy z podmiotami gospodarczymi poprzez wykorzystanie własnej i obcej infrastruktury badawczej;
 • podjęcie działań zmierzających do powszechnej realizacji prac magisterskich i doktorskich w oparciu o zdiagnozowane potrzeby gospodarki, szczególnie w ścisłej współpracy z podmiotami gospodarczymi;
 • aktywne uczestnictwo w rozwijaniu programów badawczo-rozwojowych ważnych dla regionu Dolnego Śląska, takich jak: ,,Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia" i „Odra" , a także innych działań zwłaszcza możliwych do sfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;
 • aktywne uczestnictwo i kształtowanie współpracy w ramach klastrów w sektorach powiązanych z rolnictwem i sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR);
 • aktywne działanie w ramach programów Wspólnot Wiedzy i Innowacji, zwłaszcza KIC „Food4Future", Climate-KIC i Health KIC, a także programów krajowych realizowanych przez agencje ministerialne, w tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 • włączanie się w aktywne działania w ramach programów globalnych, takich jak ,,Nowy jedwabny szlak" (wpisujący się w formułę współpracy regionalnej 16+1), oraz programów tworzonych w obszarze „żywności dla zdrowia”;
 • wspieranie rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości oraz tworzenie spółek spinowych i start-up-owych, działających na rzecz transferu wiedzy do gospodarki;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu przedsiębiorczości;
 • stałe rozwijanie i umacnianie kontaktów z gospodarką i regionem (administracją, instytucjami otoczenia biznesu itp.), w tym zwiększenie udziału przedstawicieli Uczelni w krajowych, regionalnych i lokalnych organizacjach społecznogospodarczych;
 • wprowadzenie, przy zatrudnianiu na stanowisku adiunkta, mechanizmu popierającego odbycie semestralnego stażu w krajowych lub zagranicznych podmiotach gospodarczych;
 • rozwijanie szerokiej współpracy z absolwentami Uczelni oraz wydziałowymi Radami Biznesu, z możliwością wykorzystania ich potencjału dla rozwoju UPWr.Rozwój uczelni w aspekcie zasobów ludzkich


Pozycja Uczelni budowana jest kompleksowo, zarówno w oparciu o ww. filary, tj.: naukę, edukację i współpracę z gospodarką, jak i poprzez rozwijanie infrastruktury, w tym badawczej, z nowoczesnymi laboratoriami, pracowniami i ich wyposażeniem. Wpływ na tę pozycję ma także wewnętrzna organizacja instytucjonalna, obejmująca kooperację między wydziałami, instytutami i katedrami
Stąd też ważne są inwestycje służące kompleksowej współpracy, budującej pozycję i prestiż Uczelni.
Wszelkie działania inwestycyjne muszą być wykonywane ze starannością, oparte o rachunek ekonomiczny, ale też podporządkowane rozwojowi nauki, edukacji i współpracy UPWr z gospodarką i zagranicą.


Wewnętrzna organizacja Uczelni musi sprzyjać systemowi zarządczemu, stwarzając możliwość działań na rzecz rozwoju całej Uczelni, a nie partykularnych interesów poszczególnych jednostek. Dlatego tam gdzie jest to niezbędne, będzie się preferować macierzowy system zarządczy w celu racjonalnego wykorzystania środków i kadr, tak aby służyć interesom rozwoju nauki, edukacji i współpracy zewnętrznej.
Do ważnych obszarów organizacyjnych Uczelni służących jej rozwojowi należy zaliczyć:

 • wdrożenie nowego systemu pracy, w którym pracownicy angażują się w różne zadania realizowane ponad podziałami na działy, instytuty czy wydziały (działania w strukturze macierzowej), co powinno skutkować większą kooperacją i usprawnić realizację priorytetowych programów jak „Zielona Dolina", w tym projektów strategicznych, projektów w ramach programów operacyjnych typu RPO WD;
 • utworzenie struktury zarządzającej w Regionalnym Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności, wspomagającej pozyskiwanie projektów naukowych i współpracę z podmiotami gospodarczymi, stanowiących ważny element rozliczenia i trwałości projektu finansowanego z RPO WD;
 • działania na rzecz pozyskania środków na wyposażenie wybudowanych nowych obiektów w dodatkową aparaturę, m.in. w ramach programu mapy drogowej EnFoodLife lub innych form, również we współpracy z przedsiębiorcami;
 • stałe doskonalenie zintegrowanego systemu informatycznego w celu usprawnienia procesów zarządzania Uczelnią;
 • działania zmierzające do racjonalizacji kosztów, by zaoszczędzone środki przeznaczać na wspomaganie badań naukowych i wzrost uposażeń pracowników najbardziej aktywnych;
 • działania zmierzające do wypracowania systemu rozliczeń jednostek organizacyjnych Uczelni za użytkowaną bazę materialną;
 • podjęcie działań do wprowadzenia systemu konkursowego przy powoływaniu kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni (instytuty, katedry);
 • stworzenie warunków do aktywnej, otwartej współpracy wewnątrz Uczelni w obszarze zarządzania i komunikacji poprzez m.in. organizowanie otwartych wewnętrznych debat dotyczących aktualnych problemów.


Inwestycje w latach 2017-2020


Inwestycje w przygotowaniu do realizacji współfinansowane ze źródeł zewnętrznych:

 • budowa Regionalnego Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności. Inwestycja zatwierdzona z funduszy kontraktu terytorialnego RPO - Dolny Śląsk. Wartość inwestycji 92 mln zł, w tym 22 mln UPWr. W ramach inwestycji powstaną: Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności (Biskupin), Centrum Produktu Regionalnego (Pawłowice), Ośrodek Zaawansowanych Technologii Produkcji Ogrodniczej (Psary), Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt (pl. Grunwaldzki), Ośrodek Badawczy Technologii Produkcji Roślinnej (Swojczyce), Centrum Diagnostyki Chorób Roślin (ul. Norwida - gmach główny);
 • restrukturyzacja budynku wiwarium pl. Grunwaldzki 49a na "Centrum Inżynierii Genetycznej";
 • wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii dla obiektu krytej pływalni ul. Chełmońskiego 43a;
 • termomodernizacja obiektów dydaktyczno-naukowych: hala sportowa ul Chełmońskiego 43, budynek CDN pl. Grunwaldzki 24a.

Inwestycje w ramach własnych zasobów finansowych ujętych w budżecie na rok 2017 i 2018:

 • inwestycje związane z realizacją budowa Regionalnego Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa 1 Bezpieczeństwa Żywności me finansowane ze źródeł zewnętrznych: przeniesienie przychodni dla Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych pl. Grunwaldzki 45, budowa obiektów dla Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin na terenie RZD Swojec, przebudowa pawilonu dla Instytutu Inżynierii Rolniczej ul. Olszewskiego;
 • budowa Laboratorium Zrównoważonych Technologii Środowiskowych w Wydziałowym Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Wrocław-Swojec;
 • przygotowanie do budowy Centrum Zasobów Uniwersytetu Przyrodniczego, obejmujące bibliotekę i wydawnictwo (m.in. projekt) w rejonie placu Grunwaldzkiego;
 • działania w zakresie dostosowania ośrodka wypoczynkowego w Dąbkach do współczesnych standardów oraz całorocznych funkcji wypoczynkowo sanatoryjno-rehabilitacyjnych.

Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych:

 • budowa kliniki dużych zwierząt (w rejonie Swojczyc);
 • modernizacja budynku Biblioteki Głównej z przystosowaniem do wymagań p.poż. oraz dla osób niepełnosprawnych;
 • dostosowanie budynku C2 przy pl. Grunwaldzkim 24 do wymagań p.poż. oraz dla osób niepełnosprawnych;
 • dostosowanie budynku A1 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 42 do wymagań p.poż. wraz z modernizacją instalacji;
 • dostosowanie budynku C1 przy ul. Grunwaldzkiej 53 do wymagań p.poż. oraz dla osób niepełnosprawnych - II etap;
 • przebudowa sali wykładowej I W, ul. C.K.Norwida 31.
Modernizacje i remonty:
 • modernizacja sal wykładowych VR i VIR;
 • modernizacja domów studenckich;
 • prace modernizacyjne i budowlane w stacjach badawczych i zakładach doświadczalnych w celu m.in. zapewnienia dobrych warunków do kształcenia praktycznego;
 • rozbudowa Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach;
 • realizacja projektu programowo-przestrzennego rozwoju Ośrodka Badań Dendrologicznych „Arboretum” w Pawłowicach;
 • nadbudowa budynku A7 dla zakładu parazytologii.