Rzeczpospolita Polska

Strategia rozwoju do 2020 roku

1.    WPROWADZENIE

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu swoje dziedzictwo intelektualne wywodzi z tradycji uczelni lwowskich: Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach, Wydziału Rolno-Lasowego Politechniki Lwowskiej i Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Powołanie w 1945 roku Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu wraz z wydziałami Medycyny Weterynaryjnej i Rolnictwa z Oddziałem Ogrodniczym otworzyło powojenną kartę historii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jego bazą materialną stał się przedwojenny Instytut Rolniczy niemieckiego uniwersytetu we Wrocławiu, a dorobek tworzyli wybitni uczeni, którzy w znaczącej części wywodzili się z lwowskiego środowiska naukowego.    

W okresie dotychczasowej, samodzielnej działalności Uczelnia wykształciła ponad 60 tysięcy wysoko kwalifikowanych specjalistów, którzy znaleźli zatrudnienie w wielu działach gospodarki narodowej, zrealizowała wiele ważnych tematów badawczych, przyczyniła się do rozwoju południowo-zachodniego makroregionu Polski, była też inicjatorem szeregu przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i sportowych.


2.    MISJA

Od ponad pół wieku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pielęgnując swoje dziedzictwo i najlepsze tradycje, wypełnia misję kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych oraz podejmuje wszechstronne działania na rzecz wykorzystania, przekształcania, ochrony zasobów przyrody i środowiska naturalnego oraz zapewnienia wysokiej jakości życia człowieka.

Z poszanowaniem godności człowieka i dla jego dobra Uczelnia troszczy się o kształtowanie postaw młodzieży w zakresie kultury i poszanowania obyczajów akademickich w atmosferze wolności i tolerancji. Dba o szeroką dostępność prowadzonych studiów, dążąc do zapewnienia młodzieży ze wszystkich środowisk równych szans edukacyjnych.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, jako wspólnota studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników, dostarcza wzorce dobrych obyczajów w życiu uniwersyteckim i publicznym, a wykształcenie, które daje, pozwala na wykonywanie zawodów wymagających wysokich norm etycznych. Wspiera także wszelkie inicjatywy na rzecz integracji środowiska akademickiego, w tym wynikające z Deklaracji Pawłowickiej.

Uczelnia podejmuje wszelkie starania do stworzenia warunków umożliwiających mobilność pracowników i studentów w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych oraz badawczych, jak też w ramach podpisywanych umów bilateralnych z uczelniami i instytucjami oraz przedsiębiorstwami w Unii Europejskiej oraz w innych krajach. Uczelnia umożliwia studentom zagranicznym podjęcie nauki oraz prowadzenie prac badawczych. Obywatele innych krajów traktowani są na równi z obywatelami polskimi.

 

3.   WIZJA

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w 2020 roku powinien być Uczelnią:

 • sprawnie zarządzaną o wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych,
 • otwartą na otoczenie społeczne i gospodarcze,
 • kształcącą wysoko wykwalifikowanych specjalistów poszukiwanych na rynku pracy,
 • prowadzącą badania znajdujące wszechstronne zastosowanie w praktyce,
 • dysponującą nowoczesnym zapleczem badawczym, dydaktycznym i socjalnym dla studentów,
 • zapewniającą studentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym warunki umożliwiające mobilność krajową i zagraniczną, a zespołom naukowym prowadzenie badań interdyscyplinarnych, a także pomoc w skutecznym ubieganiu się o środki finansowe,
 • będącą ważnym centrum naukowo-dydaktycznym w regionie, adresującą swoją ofertę dydaktyczną do polskich i zagranicznych studentów oraz oferującą kształcenie przez całe życie,
 • nieustannie doskonalącą wszystkie obszary działalności na rzecz studentów, doktorantów, kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej oraz środowisk gospodarczych,
 • wpisującą się w model nowoczesnego uniwersytetu trzeciej generacji, ściśle współpracującego w zakresie badań i dydaktyki z otoczeniem gospodarczym.

4.    ZAŁOŻENIA STRATEGII

O sile i prestiżu Uczelni decyduje wiele czynników, z których najważniejsze to:

 • identyfikująca się z nią kadra naukowo-dydaktyczna, złożona z ludzi uznawanych przez społeczeństwo za autorytety w nauce i dydaktyce, a także w działalności gospodarczej i społecznej,
 • silne zespoły badawcze liczące się w nauce polskiej i światowej, odpowiadające na potrzeby społeczeństwa i gospodarki,
 • szeroka współpraca międzynarodowa w sferze badań podstawowych i stosowanych oraz dydaktyki,
 • wszechstronna oferta edukacyjna wyrażająca się dużą liczbą gospodarczo i społecznie ważnych kierunków studiów, odpowiadająca potrzebom rynku pracy, innowacyjnej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego,
 • wysoka jakość kształcenia,
 • absolwenci liczący się na rynku pracy,
 • odpowiednia infrastruktura dydaktyczna, badawcza i socjalna,
 • profesjonalna i kreatywna kadra pracowników administracyjnych i technicznych,
 • sprawny system zarządzania Uczelnią,
 • tworzenie warunków podmiotowego i partnerskiego traktowania studentów, doktorantów i pracowników, a także utrzymywanie dobrych relacji z absolwentami,
 • silne i dobrze ułożone związki z regionem, umożliwiające wspomaganie potrzeb gospodarczo-społecznych i kulturowych regionu,
 • wysoka zdolność zdobywania funduszy i pomnażania bazy materialnej Uczelni.

Sformułowane powyżej generalne założenia Strategii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wskazują ogólne i długotrwałe cele programowe w kluczowych kierunkach działania Uczelni, stanowią także podstawę do sformułowania priorytetów i celów szczegółowych.

 

 

4.1.  Kształcenie

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest uczelnią „kształcącą przez całe życie”, która powinna zapewniać wszechstronne, akademickie wykształcenie. Wymaga to zmian organizacyjnych Uczelni zmierzających do tworzenia podstawowych jednostek organizacyjnych o różnorodnych profilach naukowych i wszechstronnej ofercie edukacyjnej. Należy też tworzyć nowe kierunki studiów, odpowiadające zmieniającej się strukturze nauki oraz studia interdyscyplinarne.

Na Uczelni prowadzone jest kształcenie na wszystkich stopniach: pierwszym (studia licencjackie, inżynierskie), drugim (studia magisterskie) i trzecim (studia doktoranckie). W jej ofercie jest ponad 20 kierunków studiów o profilach rolniczo-przyrodniczym, technicznym i ekonomicznym. Wiele kierunków jest prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Bogata jest również oferta studiów podyplomowych. Przewiduje się na Uczelni zwiększenie liczby studiujących doktorantów i słuchaczy na studiach podyplomowych i kursach.

Realizacja powyższych celów edukacyjnych wymaga:

 • powiązania wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia z należytymi bodźcami motywującymi,
 • poprawy warunków kształcenia umożliwiających zapewnienie najwyższego poziomu studiów,
 • rozwijania i doskonalenia zdalnego, interaktywnego kształcenia na wszystkich poziomach,
 • rozszerzenia oferty kształcenia dla studentów zagranicznych,
 • stworzenia efektywnego systemu potwierdzania kompetencji zdobytych poza szkolnictwem wyższym.

4.2.   Nauka

Miernikiem jakości prowadzonych badań są wysokie wskaźniki aktywności naukowej (liczba publikacji, cytowań, patentów i wdrożeń, międzynarodowych i krajowych nagród, udział  w międzynarodowych programach, stowarzyszeniach naukowych…).

Wyniki badań naukowych powinny stanowić podstawę oferty programowej Uczelni i być wprowadzane do treści programów kształcenia.

Uczelnia powinna:

 • wspierać rozwój młodej kadry naukowej oraz kierunki badań kluczowe dla przyszłości Uczelni,regionu i kraju,
 • wspomagać rozwój badań stosowanych, zamawianych i finansowanych z zewnątrz,
 • aktywnie pozyskiwać fundusze na badania naukowe,
 • pozyskiwać środki na rozwój infrastruktury badawczej oraz wspierać rozwój tej struktury w środowisku akademickim Wrocławia,
 • tworzyć sieci naukowe z innymi placówkami badawczymi krajowymi i zagranicznymi,
 • stwarzać dogodne warunki do komercjalizacji wyników badań,
 • wprowadzać elastyczne rozwiązania organizacyjne zwiększające efektywność prowadzonych badań naukowych,
 • umożliwiać zespołom naukowym kształtowanie struktur organizacyjnych optymalnych z punktu widzenia specyfiki badań,
 • stymulować rozwój naukowych kontaktów międzynarodowych,
 • zapewniać wszechstronny dostęp do informacji naukowej,
 • wspomagać system wdrożeń,
 • promować postawy przedsiębiorcze, a zwłaszcza wspierać rozwój przedsiębiorczości akademickiej.


4.3.   Uczelnia w swoim otoczeniu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, jako największa przyrodnicza uczelnia w makroregionie południowo-zachodniej Polski, ma prawo i obowiązek wypowiadania się w sprawach szczególnie ważnych dla naszego regionu i kraju.

Działania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu winny być spójne z oczekiwaniami otoczenia zewnętrznego. Uczelnia powinna pozostawać w stałym kontakcie z instytucjami samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi oraz reagować na płynące stamtąd potrzeby.

Nauka i kształcenie na Uczelni są w znacznym stopniu uzależnione od finansowania. Warunkiem dodatkowego finansowania są efektywne związki Uczelni z gospodarką oraz krajowymi i zagranicznymi, w tym unijnymi, instytucjami publicznymi.

 

5.    PRIORYTETY I CELE SZCZEGÓŁOWE

Osiągnięcie wyżej wymienionych założeń strategicznych nastąpi poprzez realizację celów szczegółowych zakreślonych w ramach następujących priorytetów:

 • jakość kształcenia,
 • jakość i zakres badań naukowych,
 • racjonalizacja programu inwestycyjnego,
 • zarządzanie Uczelnią i jej organizacja,
 • współpraca z otoczeniem,
 • kreowanie wizerunku i wzmacnianie pozycji Uczelni.

5.1.  Jakość kształcenia

Najważniejszym zadaniem Uczelni jest kształcenie. Rozwój Uczelni zależeć będzie od atrakcyjności oferty dydaktycznej i skutecznej promocji.

Do realizacji tego zadania niezbędne jest:

 • poszerzanie oferty dydaktycznej studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, poprzez otwieranie nowych kierunków studiów i nowych specjalności, w tym w kooperacji z innymi uczelniami wrocławskimi oraz środowiskami biznesowymi,
 • nawiązywanie współpracy z innymi wyższymi szkołami w celu umożliwienia ich absolwentom podejmowania na Uczelni studiów wyższego stopnia,
 • podejmowanie prób wspólnego kształcenia z różnymi uczelniami na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia,
 • zwiększenie atrakcyjności form kształcenia,
 • organizowanie dla studentów I roku kursów wyrównawczych,
 • zwiększenie roli indywidualnych ścieżek kształcenia i opieki nad studentami szczególnie uzdolnionymi,
 • poszerzanie oferty kursów prowadzonych w systemie kształcenia na odległość,
 • poszerzenie oferty studiów doktoranckich,
 • rozwój studiów w języku angielskim,
 • rozszerzenie oferty studiów dla obcokrajowców,
 • zwiększanie mobilności międzynarodowej studentów, doktorantów i pracowników,
 • podnoszenie jakości kształcenia poprzez korzystanie w większym stopniu z pomocy wykładowców z innych uczelni, w tym zagranicznych, jednostek badawczych i instytutów PAN,
 • podnoszenie aplikacyjnej wartości prac dyplomowych, również poprzez współpracę z przedsiębiorstwami,
 • wprowadzenie praktycznych przedmiotów realizowanych we współpracy z przedsiębiorcami.
 • doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia,
 • unowocześnianie bazy dydaktycznej Uczelni,
 • poprawa warunków socjalnych studentów, w tym standardu domów akademickich,
 • rozszerzenie form kształcenia ustawicznego i jego zaplecza.


5.2.  Badania naukowe

Intensyfikacja badań naukowych wymaga w szczególności:

 • doskonalenia systemu motywującego pracowników Uczelni, doktorantów i studentów do ubiegania się o środki na badania, poprzez np.: obniżenie pensum dydaktycznego kierownikom projektów badawczych, nagradzanie osób zaangażowanych w przygotowanie projektów, przestrzeganie zasady, że uzyskanie środków na projekt badawczy krajowy lub międzynarodowy stanowi jeden z podstawowych warunków awansu na stanowisko profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego,
 • tworzenia nowoczesnych, akredytowanych laboratoriów badawczych oraz powoływanie laboratoriów środowiskowych,
 • podniesienia standardu rolniczego zakładu doświadczalnego i stacji badawczo-dydaktycznych, w tym wykorzystanie w większym stopniu bazy naukowej Ośrodka Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych w Złotówku oraz Ośrodka Badań Dendrologicznych „Arboretum” w Pawłowicach,
 • doskonalenia systemu wyróżniania i wynagradzania pracowników Uczelni, w powiązaniu z ich aktywnością naukową i dydaktyczną,
 • zwiększania innowacyjności badań,
 • wprowadzenia procedury obligatoryjnego sprawdzania prac pod względem zdolności patentowej i możliwości wdrożenia, np. w tzw. firmach profesorskich, spin-off lub spin-out,
 • nawiązywania współpracy ze środowiskiem biznesowym oraz z samorządami w celu pozyskiwania zamówień i środków finansowych na badania naukowe,
 • prowadzenia badań interdyscyplinarnych w ramach platform technologicznych tworzonych z innymi uczelniami, np. w ramach spółki EIT+, Wrocławskiego Parku Technologicznego i klastra NUTRIBIOMED.


5.3.   Realizacja programu inwestycyjnego

 Zgodnie z przyjętą w 2004 roku strategią rozwoju, w ostatnich latach istotnie zmodernizowano bazę materialną Uczelni. Obecnie niezbędne jest dokończenie inwestycji aktualnie prowadzonych oraz przygotowanie i realizacja szeregu inwestycji nowych.


5.3.1.   W latach 2013-2016 planuje się:

a) budowę Centrum Geo-Info-Hydro (2013-2015),

b) modernizację bazy materialnej, w tym:

 • dokończenie remontu gmachu głównego Uczelni,
 •  prace modernizacyjne w domach studenckich,
 • prace modernizacyjne i budowlane w stacjach badawczych,
 • rewaloryzację terenów przy ul. Olszewskiego,
 • bieżące remonty Uczelni, w tym m.in. adaptacja budynku A7 na potrzeby Studium Języków Obcych,
 • zwiększenie powierzchni magazynowej Biblioteki Głównej,
 • remont budynku głównego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,
 • remont budynku po Katedrze Histologii;

c) nowe inwestycje:

 •  rozbudowa Rolniczego Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego w Swojczycach,
 • rozbudowa Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach,
 • budowa Centrum Biologii Stosowanej (Biskupin),
 •  budowa kliniki dużych zwierząt w Swojczycach,
 •  budowa szklarni w Psarach,
 • przebudowa wind towarowych na osobowe w budynkach Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,
 • utworzenie Ośrodka Ćwiczeń Terenowych i Praktyk Zawodowych w Pawłowicach,
 • utworzenie Centrum Zakażeń Eksperymentalnych Zwierząt poprzez rozbudowę wiwarium Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych,
 • budowa zwierzętarium (wspólnie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu);

d) przygotowanie projektów inwestycji na lata 2016–2020, w tym:

 • Dolnośląskie Centrum Turystyki Wiejskiej, Kształtowania Marki Produktu Lokalnego i Edukacji Ekologicznej (w Pawłowicach),
 • Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (w Piecowicach),
 • Dolnośląskie Centrum Badań Środowiska Przyrodniczego (Dolnośląskie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym).

Zadania inwestycyjne określone w pkt. c) i d) realizowane będą w zależności od pozyskiwanych środków pozabudżetowych.


5.3.2.   W latach 2016-2020 planuje się:


W rejonie placu Grunwaldzkiego:

 • budowę Centrum Informacji, Innowacji i Transferu Technologii (wraz z Centrum Kultury Studenckiej oraz biblioteką przyrodniczo-rolniczą).

W rejonie Biskupina:

 • budowę obiektu naukowo-dydaktycznego dla Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt,
 • budowę Centrum Badań Żywności i Środowiska,
 • budowę wielofunkcyjnego domu studenckiego z szerokim zapleczem socjalnym, kulturalnym i sportowym, z uwzględnieniem potrzeb rodzin studenckich i osób niepełnosprawnych (w ramach Wrocławskiej Unii Akademickiej).

W rejonie Pawłowic:

 • budowę Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego (II etap),
 • realizację projektu programowo-przestrzennego rozwoju Ośrodka Badań Dendrologicznych „Arboretum” w Pawłowicach.

W rejonie Swojczyc:

 • budowę Rolniczego Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego (II etap),
 • budowę kliniki weterynaryjnej dla dużych zwierząt,
 • budowę ośrodka jeździectwa i animalterapii (w ramach Wrocławskiej Unii Akademickiej).

W rejonie Piecowic:

 • budowę międzywydziałowej stacji badawczo-dydaktycznej.

W Samotworze:

 • budowę budynku dydaktyczno-administracyjnego z wydzieloną częścią mieszkalną dla studentów o łącznej powierzchni 200 m2.

W Psarach:

 • budowę szklarni o powierzchni 600 m2.

Ponadto:

 • rozbudowę infrastruktury systemu sieci komputerowych,
 • modernizację domów studenckich,
 • dostosowanie ośrodka wypoczynkowego w Dąbkach do współczesnych standardów oraz całorocznych funkcji wypoczynkowo-sanatoryjno-rehabilitacyjnych (w ramach Wrocławskiej Unii Akademickiej).


5.4.   Organizacja i system zarządzania Uczelnią

Dostosowanie struktury organizacyjnej i systemu zarządzania Uczelnią do zmieniających się potrzeb, w tym:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Uczelni jako instytucji poprzez usprawnienie procesu zarządzania i wdrożenie systemu kontroli zarządczej, w tym procedur monitorujących i kontrolnych,
 • kontynuowanie procesu informatyzacji Uczelni, wprowadzenie pełnej obsługi informatycznej procesu dydaktycznego oraz wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania, w tym elektronicznego obiegu dokumentów,
 • doskonalenie systemu ISO 9001 w zarządzaniu Uczelnią,
 • wdrożenie systemu rozliczeń jednostek organizacyjnych za użytkowaną bazę materialną,
 • wdrożenie elektronicznego systemu znakowania i zarządzania majątkiem Uczelni,
 • usprawnienie systemu obiegu informacji na Uczelni poprzez doskonalenie funkcjonalności działających systemów informatycznych, wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego (Intranet).

5.5.   Współpraca z otoczeniem

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma silną pozycję w makroregionie, szczególnie w województwach dolnośląskim, opolskim i lubuskim. W ostatnim dziesięcioleciu rozwinęły się nowe formy współpracy z urzędami wojewódzkimi i marszałkowskimi we Wrocławiu, Opolu i Zielonej Górze. Podpisane zostały umowy z urzędami marszałkowskimi, starostwami i urzędami gminnymi, a także z instytucjami gospodarczymi, rządowymi i pozarządowymi. Dobrze układa się też współpraca z uczelniami Wrocławia i regionu.

W celu utrwalania tej pozycji niezbędne jest:

 • kontynuowanie współpracy środowiskowej, w tym w ramach Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, Wrocławskiego Parku Technologicznego, spółki „Stawy Milickie”,
 • podejmowanie kolejnych działań na rzecz dalszej integracji wrocławskiego środowiska naukowego,w tym integracji instytucjonalnej,
 • wspieranie działań na rzecz Wrocławskiej Unii Akademickiej,
 • kontynuowanie współpracy w ramach Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki,
 • pogłębienie współpracy z absolwentami,
 • rozszerzenie i wzbogacenie o nowe formy współpracy ze szkołami, rozszerzenie współpracy z innymi organizacjami i podmiotami gospodarczymi.

5.6.   Kreowanie wizerunku i umacnianie pozycji Uczelni

Tworzenie pozytywnego wizerunku Uczelni na zewnątrz jest równoznaczne z umacnianiem jej pozycji, a promocja jest nierozerwalnie związana z rozwojem. Działania promocyjne powinny być skierowane nie tylko do kandydatów na studia, choć ten aspekt jest najważniejszy, ale także do podmiotów gospodarczych, które są zainteresowane wynikami prowadzonych na Uczelni badań, czy też do potencjalnych partnerów w realizacji projektów. Dlatego konieczne jest opracowanie i wdrożenie nowej strategii promocyjnej. Powinna ona uwzględniać m.in.:

 • doskonalenie systemu identyfikacji wizualnej,
 • badanie opinii środowisk, do których kierowany jest przekaz promocyjny,
 • prowadzenie profesjonalnych kampanii promocyjnych,
 • uroczyste wyróżnianie najlepszych pracowników, studentów i absolwentów,
 • udział w środowiskowych imprezach promocyjnych,
 • kreowanie i rozwój wydarzeń i imprez promujących Uczelnię.
Główne kierunki działalności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w kadencji 2017-2020