Rzeczpospolita Polska

Strategia rozwoju do 2030 roku

MISJA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu swoje dziedzictwo intelektualne wywodzi z tradycji uczelni lwowskich: Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach, Wydziału Rolniczo-Lasowego Politechniki Lwowskiej i Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Powołanie w 1945 roku Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu wraz z wydziałami Medycyny Weterynaryjnej i Rolnictwa z Oddziałem Ogrodniczym otworzyło powojenną kartę historii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jego bazą materialną stał się przedwojenny Instytut Rolniczy niemieckiego uniwersytetu we Wrocławiu, a dorobek tworzyli wybitni uczeni, którzy w znaczącej części wywodzili się z lwowskiego środowiska naukowego.

W czasie samodzielnej działalności Uczelnia wykształciła ponad 70 tys. wysoko kwalifikowanych specjalistów, którzy znaleźli zatrudnienie w wielu działach gospodarki narodowej. Zrealizowała wiele ważnych tematów badawczych, przyczyniła się do rozwoju południowo-zachodniego makroregionu Polski, była inicjatorem szeregu przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i sportowych.

Od ponad 60-ciu lat Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pielęgnując swoje dziedzictwo i najlepsze tradycje, wypełnia misję kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych na wysokim poziomie oraz podejmuje działania na rzecz wykorzystania, przekształcania, ochrony zasobów przyrody i środowiska naturalnego oraz zapewnienia wysokiej jakości życia człowieka.

Z poszanowaniem godności człowieka i dla jego dobra Uczelnia troszczy się o kształtowanie postaw młodzieży w zakresie kultury i poszanowania obyczajów akademickich w atmosferze wolności i tolerancji. Kieruje się zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Jako wspólnota studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników, dostarcza wzorce dobrych obyczajów w życiu uniwersyteckim i publicznym, a jej absolwenci wykonują zawody wymagające wysokich norm etycznych.

Uczelnia podejmuje wszelkie starania do stworzenia warunków umożliwiających mobilność pracowników i studentów w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych oraz badawczych, jak też w ramach podpisywanych umów bilateralnych z uczelniami i instytucjami oraz przedsiębiorstwami w Unii Europejskiej oraz w innych krajach. Uczelnia umożliwia studentom zagranicznym podjęcie nauki oraz prowadzenie prac badawczych. Obywatele innych krajów traktowani są na równi z obywatelami polskimi.

WIZJA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w 2030 roku powinien być Uczelnią:
 • wpisującą się w model nowoczesnego uniwersytetu trzeciej generacji, włączonego w system gospodarczy regionu i zajmującego pozycję lidera innowacji i transferu wiedzy;
 • badawczą, charakteryzującą się doskonałością naukową we wszystkich reprezentowanych dyscyplinach;
 • zaangażowaną w rozwiązywanie globalnych wyzwań ludzkości, prowadzącą badania przy ścisłej współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz integrującą, poprzez transfer wiedzy, środowisko naukowe i biznesowe;
 • pełniącą kluczową rolę w realizacji Strategii Rozwoju Dolnego Śląska w zakresie m.in. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rozwoju obszarów wiejskich, agrobiznesu, gospodarki żywnościowej i profilaktyki zdrowotnej uwzględniającej produkcję żywności prozdrowotnej;
 • atrakcyjną dla studentów i doktorantów, poszukującą talentów i z pasją rozwijającą kreatywność i wiedzę, kształcącą wysoko wykwalifikowanych specjalistów poszukiwanych na rynku pracy;
 • dysponującą nowoczesnym zapleczem badawczym, dydaktycznym i socjalnym dla studentów;
 • zapewniającą studentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym warunki umożliwiające mobilność krajową i zagraniczną, a zespołom naukowym prowadzenie badań interdyscyplinarnych, a także pomoc w skutecznym ubieganiu się o środki finansowe;
 • posiadającą atrakcyjną ofertę dydaktyczną do polskich i zagranicznych studentów oraz oferującą kształcenie przez całe życie;
 • podejmującą działania na rzecz integracji wrocławskiego środowiska naukowego poprzez realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz edukacyjnych;
 • o wewnętrznej organizacji stwarzającej możliwość działań na rzecz rozwoju całej Uczelni, nieustannie doskonalącą wszystkie obszary działalności na rzecz studentów, doktorantów, kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej oraz środowisk gospodarczych.

ZALECENIA STRATEGICZNE

 1. Głównym przesłaniem koncepcji rozwoju Uczelni jest realizowanie działalności naukowej oraz edukacyjnej na możliwie najwyższym poziomie, ukierunkowanej na pełnienie służebnej dla gospodarki i społeczeństwa roli, budującej prestiż Uniwersytetu dzięki jakości działań.
 2. Badania naukowe na światowym poziomie wymagają ewolucji modelu kariery naukowej doktorantów i pracowników Uczelni w kierunku funkcjonującego już na prestiżowych uczelniach badawczych. Model ten opiera się na systemie mentorskim i interdyscyplinarności badań naukowych.
  Nowy model kariery naukowej obejmuje następujące etapy:
  a) doktorant – realizacja doktoratu we współpracy uniwersytet-instytut badawczy/przedsiębiorstwo lub w grupie badawczej w ramach uniwersytetu;
  b) doktor - kariera naukowa po doktoracie powinna prowadzić do usamodzielnienia (PostDoc – projekty krajowe i zagraniczne);
  c) lider naukowy (samodzielny pracownik) działający na arenie międzynarodowej i krajowej. Powołanie Wiodących Zespołów Badawczych (WZB), które zostaną wypromowane i spozycjonowane w celu zwiększenia ich możliwości współpracy międzynarodowej i międzysektorowej (działania realizowane w ramach strategii umiędzynarodowienia).
 3. Wdrożenie systemu zarządzania wiedzą poprzez:
  a) ocenę doskonałości naukowej pracowników UPWr i budowę bazy wiedzy w tym zakresie;
  b) identyfikację Wiodących Zespołów Badawczych wraz z oceną ich kompetencji;
  c) ocenę potencjału współpracy międzynarodowej pracowników UPWr;
  d) weryfikację potencjalnych partnerów i możliwych efektów wspólnych przedsięwzięć.
 4. Istotą funkcjonowania Uczelni jest najwyższej jakości edukacja, umożliwiająca rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy i odpowiadająca potrzebom rynku pracy, stanowiąca realizację idei akumulowania osiągnięć edukacyjnych i uczenia się przez całe życie. Rozwój działań informacyjno-promocyjnych jest podstawą do umiędzynarodowienia oferty studiów i wzmocnienia pozycji Uczelni na arenie międzynarodowej.
 5. Tworzymy Uczelnię włączoną w system gospodarczy regionu, zajmującą pozycję lidera innowacji i transferu wiedzy, ukierunkowaną na współpracę z gospodarką, reprezentującą wysoki poziom naukowo-badawczy, atrakcyjną dla studentów, doktorantów, pracowników i otoczenia biznesu, kształtującą liderów, z pasją rozwijającą kreatywność i przedsiębiorczość.
 6. Uczelnia jest liderem Programu „Dolny Śląsk -Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” wspierającego rozwój Dolnego Śląska w obszarze produkcji i przetwórstwa żywności. Dzięki programowi Uczelnia aktywnie realizuje swoją misję społeczną przez współpracę z jednostkami samorządu, regionem i sferą gospodarczą. Priorytetem jest pobudzenie transferu technologii z Uczelni do gospodarki, który z jednej strony wpłynie na innowacyjność i konkurencyjność, a z drugiej podniesie poziom aktywności B+R. Zwiększenie wykorzystania wyników badań naukowych przez przedsiębiorstwa, w których własność intelektualna znajduje praktyczne zastosowanie, przyczyni się do wzrostu gospodarczego oraz realizacji społecznej odpowiedzialności nauki.
 7. Zaplecze infrastrukturalne UPWr stanowi podstawę i narzędzie do prowadzenia działalności dydaktycznej, badawczo-naukowej oraz usługowej dlatego powinno być w sposób ciągły modernizowane i unowocześniane, aby zapewnić rozwój uczelni. W nowo realizowanych inwestycjach powinno zostać zaplanowane wdrożenie nowoczesnych technologii przyjaznych zarówno dla użytkownika jak i środowiska naturalnego. Wykorzystywane powinny być instalacje OZE, które w znacznym stopniu ograniczą zapotrzebowanie energetyczne budynków oraz przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacji. Budynki powinny być wyposażone w inteligentne systemy sterowania i kontroli, pozwalające na szybkie identyfikowanie nieprawidłowości funkcjonowania urządzeń i programów oraz usprawnią procesy usuwania powstałych usterek.

CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE

Cel strategiczny 1.
Wzmocnienie doskonałości naukowej pracowników Uczelni oraz doktorantów i studentów, opartej na międzynarodowej wymianie i współpracy naukowej.

Cele operacyjne:

 • zwiększenie mobilności pracowników dydaktyczno-naukowych Uczelni;
 • wykorzystanie istniejących zasobów naukowych oraz infrastruktury badawczej do prowadzenia badań w partnerstwie w projektach międzynarodowych;
 • stworzenie oferty przyjazdowej dla naukowców przebywających za granicą;
 • wzmocnienie potencjału organizacyjnego Uczelni poprzez stworzenie narzędzi do zarządzania wiedzą;
 • dostosowanie systemu awansu naukowego do strategii Logo HR;
 • stworzenie i wdrożenie systemu promocji Wiodących Zespołów Badawczych.

Cel strategiczny 2.
Umiędzynarodowienie studiów oraz stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi programów międzynarodowych.

Cele operacyjne:
 • opracowanie międzynarodowych programów studiów doktoranckich;
 • tworzenie i upowszechnienie atrakcyjnej dla cudzoziemców oferty studiów anglojęzycznych zgodnej z międzynarodowymi trendami i oczekiwaniami kandydatów;
 • dostosowanie obsługi administracyjnej do potrzeb studentów zagranicznych;
 • tworzenie systemu wspierającego udział pracowników uczelni w międzynarodowych programach naukowych i edukacyjnych;
 • wspieranie studentów i kadry naukowej w wyjazdach za granicę oraz powrotach do Polski;
 • rozwój programów kształcenia prowadzonych wspólnie z uczelniami zagranicznymi, w tym zwiększenie oferty wspólnych/podwójnych dyplomów;
 • pozyskanie akredytacji międzynarodowych dla najlepszych kierunków studiów;
 • przygotowanie ofert stypendialnych dla wybitnych kandydatów i studentów;
 • poszerzanie umiejętności językowych i interkulturalnych pracowników uczelni.

Cel strategiczny 3.
Promocja uczelni jako miejsca atrakcyjnego do realizowania zadań edukacyjnych i naukowych.

Cele operacyjne:
 • promocja Uczelni jako jednostki o atrakcyjnych możliwościach edukacyjnych i naukowych;
 • oferta stypendialna dla studentów z zagranicy;
 • realizacje umów bilateralnych międzynarodowych.

Cel strategiczny 4.
Rozwój oferty dydaktycznej oraz doskonalenie procesu kształcenia w kontekście potrzeb rynku pracy oraz społeczeństwa opartego na wiedzy, z uwzględnieniem idei uczenia się przez całe życie.

Cele operacyjne:
 • doskonalenie kształcenia zgodnego z profilem naukowo-badawczym uczelni;
 • systematyczne dostosowywanie oferty studiów do potrzeb rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia praktycznego;
 • doskonalenie systemu zapewnienia jakości kształcenia;
 • zwiększenie rozpoznawalności marki UPWr i uzyskanie pozycji lidera wśród uczelni przyrodniczych;
 • rozwijanie usług edukacyjnych dla dorosłych, wspierających uczenie się przez całe życie oraz akumulowanie osiągnięć zgodnie z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji;
 • poszerzanie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, popularyzującej nauki przyrodnicze i markę uczelni;
 • ujednolicenie systemu zarządzania edukacją pozaformalną, uwzględniającego rozwiązania projakościowe;
 • optymalizacja procesów pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów edukacyjnych oraz doskonalenie przebiegu ich realizacji i utrzymania trwałości;
 • wzrost aktywności społeczności akademickiej oraz zróżnicowanie jej formy.

Cel strategiczny 5.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest rozpoznawalnym partnerem biznesowym w kraju i poza jego granicami.

Cele operacyjne:
 • współpraca Uczelni z biznesem i tworzenie partnerstw na rzecz rozwoju gospodarczego regionu i kraju;
 • promocja oferty Uczelni dotyczącej współpracy B+R;
 • upowszechnienie i komercjalizacja wyników działań B+R oraz zwiększenie obecności Uczelni w krajowych i międzynarodowych programach i projektach badawczych;
 • wspieranie przedsiębiorczości akademickiej oraz wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni do inicjowania aktywności w zakresie zakładania firm.

Cel strategiczny 6.
Projekty badawczo-rozwojowe realizowane na UPWr są użyteczne społecznie w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

Cele operacyjne:
 • realizacja programu „Dolny Śląsk – Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” wspomagającego rozwój regionu;
 • wspieranie projektu „Rolnictwo wspierane społecznie” mającego wpływ na zmniejszenie barier wejścia na rynek dla dolnośląskich i krajowych produktów żywności wysokiej jakości;
 • współpraca z firmami w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz społecznej odpowiedzialności nauki w organizacji działań na płaszczyźnie nauka-biznes;
 • udział w Programie „Odra”.

Cel strategiczny 7.
Zapewnienie nowoczesnego zaplecza badawczego i dydaktycznego oraz socjalnego dla studentów.

Cele operacyjne:
 • budowa Regionalnego Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). W ramach inwestycji powstaną: Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności (Biskupin), Centrum Produktu Regionalnego (Pawłowice), Ośrodek Zaawansowanych Technologii Produkcji Ogrodniczej (Psary), Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt (pl. Grunwaldzki), Ośrodek Badawczy Technologii Produkcji Roślinnej (Swojczyce), Centrum Diagnostyki Chorób Roślin (ul. Norwida – gmach główny);
 • budowa Centrum Zasobów Uniwersytetu Przyrodniczego, obejmujące bibliotekę i wydawnictwo w rejonie placu Grunwaldzkiego;
 • budowa kliniki dużych zwierząt (w rejonie Swojczyc);
 • przystosowanie Laboratorium Wodnego im. Prof. Juliana Wołoszyna do potrzeb Programu „Odra” w Instytucie Inżynierii Środowiska.
 • organizacja Stacji Badawczo-Dydaktycznej na Swojczycach z połączonych jednostek: Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Swojec, Rolniczego Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego, Stacji Badawczo-Dydaktycznej Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej;
 • rozbudowa Centrum Edukacyjno-Rozwojowego Pałac Wrocław Pawłowice, mająca na celu zwiększenie możliwości prowadzenia działalności edukacyjnej, wystawienniczej oraz kulturalnej;
 • dostosowanie ośrodka wypoczynkowego w Dąbkach do współczesnych standardów oraz całorocznych funkcji wypoczynkowo-sanatoryjno-rehabilitacyjnych;
 • poprawa warunków socjalnych studentów, poprzez podwyższenie standardu domów akademickich;
 • budowa domu studenckiego nowej generacji, wyposażonego w pokoje 1 osobowe z łazienką i aneksem kuchennym, pod warunkiem realizacji koncepcji sprzedaży akademików Centaur i Talizman;Główne kierunki działalności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w kadencji 2017-2020