Rzeczpospolita Polska

Wystąpienie prof. Andrzeja Drabińskiego


1 kwietnia 2014 r.

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi powinno być jednym z priorytetów narodowych, tym bardziej, że wobec nieuniknionych zmian klimatycznych jest spodziewany pogłębiający się deficyt wody na obszarze Polski. Z drugiej strony zwiększona labilność klimatu powodować będzie częstsze niż dotąd okresy deszczy nawalnych, będących przyczyną letnich powodzi.

Konieczność głębokiej i szybkiej reformy gospodarki wodnej, uwzględniającej nasze zobowiązania wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, była już zapisana w Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” [M.P. 2009 nr 34, poz. 501]. Niestety do chwili obecnej zadanie to nie zostało zrealizowane!

Chociaż wciąż obowiązująca ustawa z dnia 16 lipca 2001 r. Prawo wodne, była wielokrotnie nowelizowana, to nadal nie jest ona zgodna z obowiązującym prawem Unii Europejskiej, czego konsekwencją mogą być dotkliwe kary finansowe rzędu nawet 1,5 mld zł.

Dyskutowana dzisiaj propozycja reformy gospodarki wodnej, będącej przedmiotem IV Debaty Akademickiej „U Przyrodników”, pojawiła się równolegle z rządowym projektem zmiany ustawy – Prawo wodne (Druk Sejmowy nr 2106), którego pierwsze czytanie odbyło się 20 lutego br. Projekt ten został następnie skierowany do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do dnia 21 kwietnia br. Proponowane zmiany mają na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, w tym pełnej transpozycji postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej.

W programie jutrzejszego posiedzenia Sejmu RP jest też przewidziane trzecie czytanie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne, dotyczącego umożliwienia budowy szlaków rowerowych i pieszych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Ważną rolę w procedowaniu obu ustaw ma obecna wśród nas Pani Posłanka Ewa Wolak.

Dzisiejsza debata, odbywająca się w okresie wzmożonego zainteresowania problemami polskiej gospodarki wodnej, może być ważnym elementem debaty publicznej i naszym dolnośląskim wkładem w poszukiwanie racjonalnych rozwiązań zgodnych z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju.

Andrzej Drabiński