Rzeczpospolita Polska

Uczelnia w liczbach


 • 5 wydziałów, 31 katedr, 10 instytutów
 • Ponad 1600 pracowników, blisko 700 nauczycieli akademickich, ponad 250 profesorów i doktorów habilitowanych
 • Ponad 200 doktorantów
 • 11 zamiejscowych zakładów doświadczalnych i stacji badawczo-dydaktycznych


studenci1

Studenci i dydaktyka


 • 10 tys. studentów (9474) – 7963 stacjonarnych, 1259 niestacjonarnych, 252 obcokrajowców
 • 8 tys. kandydatów na studia rocznie
 • 27 kierunków studiów, 50 specjalności
 • 37 kierunków studiów podyplomowych, ponad 1000 słuchaczy
 • Blisko 2,5 tys. absolwentów rocznie 
 • 54 studenckie koła naukowe, 13 klubów, organizacji i grup twórczych
 • 22 formy zaliczenia wychowania fizycznego, m.in. cross training, aqua aerobik, hatha joga, narciarstwo, fitness, brydż 
 • Blisko 2 tys. miejsc w 6 domach studenckich
 • Ponad 13 mln złotych przeznaczonych na środki na stypendia i zapomogi dla studentów 
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Biuro Karier


mikroskop

Działalność naukowa
i dydaktyczna


 • 20 mln zł na działalność naukowo-badawczą
 • 66 projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, których łączna kwota wyniosła blisko 9 mln zł oraz 82 prace zlecone przez podmioty gospodarcze na kwotę blisko 3 mln zł
 • Liczba publikacji – 1396, w tym w czasopismach wyróżnionych przez JCR  521
 • 73 projekty wynalazcze zgłoszone do Urzędu Patentowego RP, 27 przyznanych patentów na wynalazki 
 • 6 projektów realizowanych w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych na kwotę 20 mln zł
 • 55 umów o dwustronnej współpracy naukowej z partnerami zagranicznymi z 23 krajów świata
 • Erasmus+ – 124 umowy z uczelniami z 23 krajów

 

certyfikaty

Wyróżnienia i certyfikaty


 • Status KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący) przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla trzech wydziałów: Medycyny Weterynaryjnej, Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Nauk o Żywnosci w ramach Wrocławskiego Centrum Biotechnologii
 • potwierdzenie najwyższych międzynarodowych standardów jakości zarządzania i utrzymanie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009
 • certyfikat w I i II edycji konkursu „Uczelnia Liderów” oraz dodatkowe wyróżnienia: statuetkę „Primus” w I edycji oraz nagrodę specjalną „Aurea Praxis” w II edycji
 • Złote Godło w kategorii QI SERVICES – usługi najwyższej jakości w konkursie „Najwyższa Jakość Quality International 2011”
 • rekomendacja do Dolnośląskiej Nagrody Jakości


* Wszystkie dane pochodzą ze „Sprawozdania rektora z działalności uczelni w 2016 r.”