Rzeczpospolita Polska

Uczelnia w liczbach

 • 5 wydziałów, 29 katedr, 12 instytutów
 • Ponad 1650 pracowników, prawie 740 nauczycieli akademickich, ponad 280 profesorów i doktorów habilitowanych
 • Ponad 190 doktorantów
 • 8 zamiejscowych zakładów doświadczalnych i stacji badawczo-dydaktycznych


studenci1

Studenci i dydaktyka

 • 8 tys. studentów (8064) – 7230 stacjonarnych, 834 niestacjonarnych
 • 8 tys. kandydatów na studia rocznie
 • 28 kierunków studiów
 • 22 kierunki studiów podyplomowych, ponad 900 słuchaczy
 • Ponad 2 tys. absolwentów rocznie 
 • 49 studenckich kół naukowych, 10 klubów, organizacji i grup twórczych
 • 19 form zaliczenia wychowania fizycznego, m.in. cross training, aqua aerobik, nordic walking, fitness, szachy  
 • Ponad 1,8 tys. miejsc w 6 domach studenckich
 • Ponad 12 mln złotych przeznaczonych na środki na stypendia i zapomogi dla studentów 
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Biuro Karier


mikroskop

Działalność naukowa
i dydaktyczna*

 • 7 wiodących dyscyplin naukowych
 • 74 projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, których łączna kwota wyniosła prawie 10 mln zł oraz 96 prac zleconych przez podmioty gospodarcze na kwotę ponad 3 mln
 • 17 międzynarodowych projektów badawczych na kwotę 11,4 mln zł (między innymi Horyzont 2020 i Interreg)
 • Liczba publikacji – 1571, w tym w czasopismach wyróżnionych przez JCR – 536
 • 97 projektów wynalazczych zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP, 77 przyznanych patentów na wynalazki 
 • 13 projektów realizowanych w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych na kwotę ponad 48,6 mln 
 • 11 projektów na łączną sumę 4 420 000 zł oraz 140 umów z uczelniami partnerskimi w ramach programu Erasmus+
 • 3. miejsce wśród beneficjentów programu Horyzont 2020 oraz 1. miejsce pod względem wielkości budżetu w tym programie w województwie dolnośląskim
*Dane pochodzą ze sprawozdania rektora z działalności uczelni w 2019 r.


 

certyfikaty

Wyróżnienia i certyfikaty

 • Potwierdzenie najwyższych międzynarodowych standardów jakości zarządzania i utrzymanie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015
 • logo Human Resources Excellence in Research – znak jakości w zakresie standardów prowadzenia badań naukowych i zatrudniania naukowców
 • 187. miejsce w obszarze food science and technology oraz 271. miejsce w naukach weterynaryjnych w rankingu szanghajskim w roku 2020
 • 2. miejsce w rankingu „Perspektyw” wśród uczelni rolniczych i 25. miejsce wśród wszystkich uczelni wyższych w kraju w roku 2020
 • kierunki weterynaria i nauki o żywności i żywieniu uznane jako pierwsze w Polsce według rankingu „Perspektyw”
 • dwie wyróżniające oceny A+ w ewaluacji jednostek naukowych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • pozytywna ocena Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE) dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
 • uczestnictwo w konkursie Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza. Obecność w gornie 20 najlepszych uczelni w kraju