Rzeczpospolita Polska

Uczelnia w liczbach


 • 5 wydziałów, 30 katedr, 11 instytutów
 • Ponad 1600 pracowników, ponad 730 nauczycieli akademickich, ponad 260 profesorów i doktorów habilitowanych
 • Ponad 220 doktorantów
 • 11 zamiejscowych zakładów doświadczalnych i stacji badawczo-dydaktycznych


studenci1

Studenci i dydaktyka


 • 9 tys. studentów (9085) – 7619 stacjonarnych, 1106 niestacjonarnych, 360 obcokrajowców
 • 8 tys. kandydatów na studia rocznie
 • 28 kierunków studiów, 50 specjalności
 • 23 kierunki studiów podyplomowych, ponad 1000 słuchaczy
 • Ponad 2 tys. absolwentów rocznie 
 • 46 studenckich kół naukowych, 10 klubów, organizacji i grup twórczych
 • 18 form zaliczenia wychowania fizycznego, m.in. cross training, aqua aerobik, nordic walking, narciarstwo, fitness, szachy  
 • Ponad 1,8 tys. miejsc w 6 domach studenckich
 • Ponad 18 mln złotych przeznaczonych na środki na stypendia i zapomogi dla studentów 
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Biuro Karier


mikroskop

Działalność naukowa
i dydaktyczna* • 20,5 mln zł na działalność naukowo-badawczą
 • 74 projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, których łączna kwota wyniosła ponad 10 mln zł oraz 76 prac zleconych przez podmioty gospodarcze na kwotę blisko 3 mln
 • Liczba publikacji – 1352, w tym w czasopismach wyróżnionych przez JCR – 542
 • 91 projektów wynalazczych zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP, 79 przyznanych patentów na wynalazki 
 • 10 projektów realizowanych w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych na kwotę blisko 26 mln
 • 39 umów o dwustronnej współpracy naukowej z partnerami zagranicznymi z 15 krajów świata
 • Erasmus+ – 127 umów z europejskimi uczelniami
*Dane pochodzą ze sprawozdania rektora z działalności uczelni w 2017 r.


 

certyfikaty

Wyróżnienia i certyfikaty


 • Status KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący) przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla trzech wydziałów: Medycyny Weterynaryjnej, Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Nauk o Żywnosci w ramach Wrocławskiego Centrum Biotechnologii
 • potwierdzenie najwyższych międzynarodowych standardów jakości zarządzania i utrzymanie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009
 • logo Human Resources Excellence in Research – znak jakości w zakresie standardów prowadzenia badań naukowych i zatrudniania naukowców
 • 186. miejsce w obszarze food science and technology oraz 190. miejsce w naukach weterynaryjnych w rankingu szanghajskim 
 • dwie wyróżniające oceny A+ w ewaluacji jednostek naukowych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • pozytywna ocena Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE) dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
 • rekomendacja do Dolnośląskiej Nagrody Jakości