Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 81/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie powołania Doraźnej komisji ds. planowanego połączenia Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuNa podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zmianami) oraz § 9 ust. 1-5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje doraźną komisję ds. planowanego połączenia Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w składzie:

1) prof. dr hab. Andrzej Drabiński – prorektor ds. rozwoju uczelni – przewodniczący;

2) prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – prorektor ds. nauki i innowacji ;

3) prof. dr hab. Danuta Parylak – prorektor ds. studenckich i kształcenia ;

4) prof. dr hab. Alina Wieliczko – prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem;

5) dr hab. inż. Andrzej Zachwieja, prof. nadzw. – dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt;

6) prof. dr hab. inż. Bernard Kontny – dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji;

7) dr hab. Krzysztof Kubiak, prof. nadzw. – dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej;

8) prof. dr hab. Józefa Chrzanowska – dziekan Wydziału Nauk o Żywności;

9) prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk – dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego;

10) dr Robert Karczmarczyk – prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej;

11) mgr Marian Rybarczyk – kanclerz;

12) mgr Urszula Paszkowska-Szczerba – kwestor;

13) lek. wet. Jadwiga Bąkowska – przewodnicząca Samorządu Doktorantów UPWr;

14) Adam Poznar – przewodniczący Samorządu Studentów UPWr.

§ 2

  1. Zadaniem Komisji jest wypracowanie rekomendacji dla Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie planowanego połączenia uczelni.
  2. Komisję powołuje się na czas realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. Roman Kołacz