Rzeczpospolita Polska

Kalendarium

1 listopada 1945 roku

Formalne rozpoczęcie działalności Wydziału Weterynarii i Wydziału Rolniczego

 

4 stycznia 1947 roku

Pierwszy dyplom magistra nauk rolniczych

 

1 lipca 1947 roku

Pierwszy doktorat nadany przez Radę Wydziału Rolniczego

 

17 listopada 1951 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu

 

1951 rok

Powołanie samodzielnych wydziałów: Melioracji Wodnych i Zootechnicznego

 

3 stycznia 1952 roku

Pierwsze posiedzenie Senatu Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu

 

1952 rok

Powołanie Biblioteki Głównej i Studium Wychowania Fizycznego

 

1953 rok

Powstanie Studium Języków Obcych

 

26 sierpnia 1954 roku

Utworzenie studiów zaocznych na wydziałach: Rolniczym i Zootechnicznym

 

1954 rok

Powołanie Redakcji Zeszytów Naukowych WSR

 

23 września 1961 roku

Pierwsza habilitacja nadana przez Radę Wydziału Rolniczego

 

1962 rok

Pierwszy doktorat honoris causa nadany przez Wyższą Szkołę Rolniczą we Wrocławiu

 

1 stycznia 1966 roku

Oddanie do użytku klinik: Chorób Wewnętrznych, Zakaźnych oraz Położniczej

 

lata 1969–1972

Oddanie do użytku budynków przy pl. Grunwaldzkim 24 i przy ul. Grunwaldzkiej 53

 

28 września 1972 roku

Zmiana nazwy na Akademię Rolniczą we Wrocławiu

 

1977 rok

Powołanie samodzielnego Wydziału Technologii Żywności

 

5 września 1980 roku

Powołanie Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Akademii Rolniczej we Wrocławiu

 

1981

Uchwalenie przez senat pierwszego statutu uczelni

Pierwsze demokratyczne wybory rektora bez konieczności akceptacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR

 

13–15 grudnia 1981 roku

Strajk okupacyjny pracowników i studentów uczelni w proteście przeciw wprowadzeniu stanu wojennego

 

Lata 1982–1985

Aresztowania i represjonowanie działaczy NSZZ „Solidarność” AR we Wrocławiu, których bezprecedensowy zakres doczekał się opisu w renomowanym Nature (Nature, 1983, 302, 407)

 

12 grudnia 1983 roku

Oddanie do użytku Kliniki Chirurgii

 

1 kwietnia 1991 roku

Zmiana nazwy Wydziału Melioracji Wodnych na Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

 

październik 1992 roku

Ukazanie się pierwszego numeru biuletynu „Głos Uczelni”

 

1993 rok

Utworzenie Sudeckiego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Radomierzu; dziś Stacja Badawczo-Dydaktyczna

 

1994 rok

Uruchomienie na Wydziale Rolniczym nowego kierunku studiów – ochrona środowiska

 

1 października 1995 roku

Wprowadzenie w dydaktyce systemu punktów kredytowych

 

1996 rok

Oddanie do użytku ośrodka sportowego na Biskupinie
Zmiana nazwy Wydziału Zootechnicznego na Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 

1998 rok

Utworzenie Elektronicznego Czasopisma Polskich Uczelni Rolniczych EJPAU

 

28 października 1998 roku

Utworzenie Fundacji na Rzecz Edukacji i Doradztwa Rolniczego oraz Gospodarki Przestrzennej FUNDAR

 

1999 rok

Uruchomienie trzech nowych kierunków studiów: zarządzanie i marketing na Wydziale Rolniczym, biologia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt i biotechnologia na Wydziale Technologii Żywności

 

lata 1999–2001

Oddanie do użytku budynków dla Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

 

luty 2000 roku

Uruchomienie studiów w języku angielskim dla obcokrajowców na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

 

2000 rok

Uzyskanie akredytacji Komisji Edukacji Unii Europejskiej oraz przyjęcie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej do Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Weterynaryjnych (E.A.E.V.E.)

 

2000 rok

Uruchomienie na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska nowego kierunku studiów: architektura krajobrazu

 

grudzień 2000 roku

Zmiana nazwy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska na Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Utworzenie Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Rolniczej

 

2001 rok

Uruchomienie nowych kierunków studiów: gospodarka przestrzenna, ogrodnictwo, rybactwo i towaroznawstwo

 

styczeń 2001 roku

Zmiana nazwy Wydziału Technologii Żywności na Wydział Nauk o Żywności.

 

2001 rok

Oddanie do użytku hali wegetacyjnej w Pawłowicach

 

2001 rok

Oddanie kompleksu dworskiego i pałacowego w RZD w Pawłowicach do celów dydaktycznych i naukowych

 

2001 rok

Utworzenie Ogólnopolskiego Czasopisma Uczelni Rolniczych Acta Scientarum Polonorum

 

kwiecień 2002 roku

Oddanie do użytku budynku dydaktyczno-naukowego w Piastowie

 

2002 rok

Utworzenie z Politechniką, Uniwersytetem i jednostkami PAN międzyuczelnianych studiów na kierunkach: biotechnologia i inżynieria materiałowa

 

2002 rok

Utworzenie stypendium im. Prof. Stanisława Tołpy dla młodej kadry naukowej z krajów byłego ZSRR i dla studentów pochodzenia polskiego z tych krajów

 

2003 rok

Zawarcie porozumienia między uczelniami rolniczymi (Program MostAR) umożliwiającego studentom realizację części studiów w wybranej uczelni rolniczej w Polsce

 

marzec 2004 roku

Uzyskanie ECTS Label, przyznawanego uczelniom przez Komisję Europejską, jako jednej z dziesięciu w Europie i jedynej w Polsce

 

2005 rok

Powołanie kierunku ekonomia w miejsce zniesionego kierunku zarządzanie i marketing

 

2005 rok

Uzyskanie przez Studium Języków Obcych uprawnienia Centrum Egzaminacyjnego TELC

 

2005 rok

Utworzenie z innymi partnerami Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii

 

2005 rok

Powołanie Biura Funduszy Europejskich

 

listopad 2005 roku

Oddanie do użytku Centrum Dydaktyczno-Naukowego przy pl. Grunwaldzkim 45 i nadanie Auli imienia Jana Pawła II

 

luty 2006 roku

Oddanie do użytku krytej pływalni przy ul. Chełmońskiego

 

18 października 2006 roku

Przyjęcie przez Sejm RP ustawy o zmianie nazwy uczelni na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

luty 2009 roku

Zmiana nazwy Wydziału Rolniczego na Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 

2008 rok

Powołanie od roku akademickiego 2009/2010 kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

 

2009 rok

Powołanie od roku akademickiego 2010/2011 dwóch kierunków studiów: unikatowego kierunku bioinformatyka na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt oraz zarządzanie i marketing na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym.

 

2009 rok

Oddano do użytku Centrum Bioinżynierii dla Instytutu Inżynierii Rolniczej.

 

2010 rok

Powołanie od roku akademickiego 2011/2012 trzech unikatowych kierunków studiów: bezpieczeństwo żywności na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym oraz inżyniera i gospodarka wodna na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.