Rzeczpospolita Polska

Deklaracja polityki Erasmusa


Erasmus Charter

Międzynarodowy wymiar kształcenia jest ważnym elementem strategii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczelnia od wielu lat uczestniczy w edukacyjnych programach międzynarodowych, takich jak ERASMUS, TEMPUS, CEEPUS.

UPWr realizuje założenia procesu bolońskiego zapewniając wysoki standard nauczania na wszystkich kierunkach studiów I, II i III stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia stwarza odpowiednie warunki do kształcenia i odbywania praktyk za granicą, zapewniając jednocześnie wysoką jakość zdobywanej wiedzy, nabywanie umiejętności praktycznych i językowych oraz kompetencji społecznych.

W roku 2014 Komisja Europejska przyznała Uczelni Kartę Programu Erasmus+ na lata 2014-2020, której zasady są ściśle przestrzegane.

Uczelnia zapewnia równy dostęp do korzystania z możliwości wyjazdów, zarówno studentom jak i  pracownikom, w tym osobom o niskich dochodach oraz niepełnosprawnym.

Za realizację programu Erasmus+ odpowiada przedstawiciel prawny Uczelni, którym jest prorektor do spraw nauki i współpracy z zagranicą oraz zespół, wraz z koordynatorem uczelnianym, zatrudniony w Dziale Współpracy z Zagranicą.

Umowy międzyinstytucjonalne podpisywane są przez przedstawiciela prawnego Uczelni, biorąc pod uwagę profil kształcenia uczelni partnerskich tak, aby studenci wszystkich kierunków mieli możliwość wyboru odpowiedniej dla siebie uczelni. Umowy zawierają dane potrzebne uczestnikom wyjazdów przed, w czasie oraz po zakończeniu mobilności, co umożliwia właściwą organizację wyjazdów i przyjazdów, w tym uznawalność przedmiotów, z uwzględnieniem efektów kształcenia oraz uzyskanych punktów ECTS. Każdego roku dokonuje się weryfikacji i aktualizacji umów, a uczelnie partnerskie otrzymują aktualne informacje dotyczące realizacji projektu. Studenci oraz pracownicy UPWr zainteresowani wyjazdem informowani są o zasadach i terminach poprzez stronę internetową (https://www.upwr.edu.pl/erasmus).

System ECTS oraz Suplement do Dyplomu zapewniają studentom uznanie ich osiągnięć na uczelniach zagranicznych. W kwietniu każdego roku aktualizowany jest Katalog Kursów zarówno w języku polskim jak i angielskim, dostępny na stronie https://www.student.up.wroc.pl/lista/, co umożliwia studentom zapoznanie się z ofertą programową i wybór odpowiednich przedmiotów.

Za sprawy związane z wyborem i zaliczaniem przedmiotów przez studentów wyjeżdżających odpowiada właściwy prodziekan odpowiedzialny za uznanie ich dorobku akademickiego. Za Learning Agreements studentów przyjeżdżających odpowiadają koordynatorzy wydziałowi. Dokumenty związane z wyjazdem i przyjazdem studentów podpisuje właściwy prodziekan lub umocowana osoba na danym wydziale oraz uczelniany koordynator.

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia pozwala na poprawę wymiany studentów nie tylko w aspekcie ilościowym, lecz także pod względem jakościowym.

Zaangażowanie Uczelni w promowanie międzynarodowego obszaru kształcenia wyraża się w poszerzanej ofercie kursów nauczanych w języku angielskim oraz rosnącej z roku na rok liczbie osób wyjeżdżających i przyjeżdżających, a także uczestnictwie w projektach umożliwiających współpracę z krajami programu jak też z krajami partnerskimi, w tym z uczelniami i instytucjami znajdującymi się w krajach o wysokim potencjale naukowo-badawczym i technologicznym, jak również tych położonych w regionach słabiej rozwiniętych i rozwijających się.

Podnoszenie poziomu i doskonalenie kształcenia w oparciu o badania naukowe, dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku pracy oraz umiędzynarodowienie kształcenia uznawane są jako kluczowe elementy strategii Uczelni, która dba o podnoszenie kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej oraz pracowników technicznych i administracyjnych, stwarzając odpowiednie warunki umożliwiające wykorzystanie różnych form wymiany zagranicznej.

Mając na uwadze wyzwania XXI wieku, UPWr sukcesywnie wzbogaca ofertę dydaktyczną o przedmioty prowadzone w języku angielskim, propaguje zdobywanie wiedzy przez całe życie w wymiarze międzynarodowym, stosując nowoczesne metody nauczania, w tym nauczanie na odległość w systemie e-learning oraz blended learning.

Troszcząc się o studentów pochodzących z rodzin o niskich dochodach Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu przyznaje stypendia socjalne, które wypłacane są również w czasie pobytu studentów na uczelniach zagranicznych w ramach programu ERASMUS+. Ponadto UPWr refunduje studentom część kosztów podróży, a także pomaga w uzyskaniu dodatkowego finansowania z Urzędu Miejskiego Wrocławia (https://wca.wroc.pl/studencki-program-stypendialny).

Mając na uwadze równy dostęp do programów wymiany studentów o niskich dochodach oraz studentów niepełnosprawnych, UPWr wnioskuje o dofinansowanie studentów ze stypendium socjalnym oraz osób niepełnosprawnych w ramach programu operacyjnego PO WER (projekt: Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej).

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu respektuje działania na rzecz równości mężczyzn i kobiet, bez względu na rasę, przekonania, czy wyznania religijne. Wyraża także poszanowanie i akceptację dla studentów i pracowników niepełnosprawnych. Mobilność w ramach programu Erasmus+ uznawana jest jako jeden z istotnych sposobów przeciwdziałania dyskryminacji i zacierania różnic międzykulturowych.

Doświadczenia z wyjazdów przyczyniają się do rozwoju społeczności akademickiej w wymiarze europejskim i światowym, co ma znaczący wpływ na zatrudnienie absolwentów oraz rozwój zawodowy pracowników.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kieruje się zasadami określonymi w Wielkiej Karcie Uniwersytetów Europejskich przyjętej 18 września 1988 roku, a także celami wytyczonymi przez Konstytucję i ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym.


PIC: 997437809
Kod Erasmusa: PL WROCLAW04
Nr Karty Erasmusa: 43404-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE