Rzeczpospolita Polska

Prorektor ds. studenckich i edukacji


 

Prof. dr hab. Józef SOWIŃSKI

Prof. dr hab. inż. Józef SOWIŃSKI

Urodził się 12 lutego 1963 r. w Zduńskiej Woli w woj. łódzkim. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1983 r. w Technikum Rolniczym w Wojsławicach. W 1983 r. rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, które ukończył w 1988 r. Bezpośrednio po nich rozpoczął pracę w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin jako asystent stażysta. Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1996 r. na podstawie pracy pt. „Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na wysokość i jakość plonu nasion facelii błękitnej (Phacelia tanacetifolia Benth.) na dwóch kompleksach glebowych”. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2005 r., przedkładając rozprawę pt. „Wpływ sposobu uprawy i nawożenia azotem na plonowanie pszenicy ozimej przeznaczonej na kiszonkę i ziarno”.

Od 2007 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Odbył długoterminowe staże naukowe w Danii i Wielkiej Brytanii oraz krótkoterminowe na Słowacji. Był prodziekanem na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym (w kadencjach 2008–2012, 2012-2016). Kierował 32 pracami magisterskimi, wypromował 1 doktora nauk rolniczych. Jest współautorem 1 podręcznika. Uczestniczył w trzech międzynarodowych projektach edukacyjnych w ramach programu TEMPUS realizowanych w Środkowej Azji: Kirgistan, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan i Rosji.

Brał czynny udział w kilku konferencjach międzynarodowych i kongresach (w Jugosławii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Bułgarii, na Łotwie, w Irlandii i Szwajcarii). Uczestniczył w misjach naukowych w Turcji i Chinach. Kierował 3 projektami badawczymi i uczestniczył w 6 jako wykonawca lub główny wykonawca. Na całokształt dorobku publikacyjnego prof. dr hab. Józefa Sowińskiego składa się 248 prac, w tym 133 oryginalne rozprawy naukowe.

Spośród ważniejszych osiągnięć naukowych należy wymienić: dopracowanie agrotechniki roślin pastewnych drobnonasiennych (koniczyna, lucerna, facelia) w uprawie na nasiona, ocenę plenności i wartości pokarmowej roślin pastewnych w uprawie polowej (w siewie czystym i współrzędnym), gospodarkę rolniczą na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, prace nad aklimatyzacją sorga do polskich warunków siedliskowych z wykorzystaniem do celów paszowych, konsumpcyjnych i biotechnologicznych.