Rzeczpospolita Polska

Prorektor ds. rozwoju uczelni


 

szewczuk

Prof. dr hab. Adam SZEWCZUK

Studia wyższe na  Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu odbył w latach 1979-1984.  Rozpoczął pracę w Katedrze Ogrodnictwa w roku 1984. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1993 roku, uchwałą Rady Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie pracy doktorskiej pt. „Wpływ nawadniania kroplowego z jednoczesnym osłabieniem wzrostu elongacyjnego za pomocą retardanta na kwitnienie i owocowanie drzew brzoskwini”. W 2004 roku, na podstawie dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. „Skuteczność ściółkowania gleby w uprawie wybranych gatunków roślin sadowniczych przy różnych metodach sadzenia i prowadzenia drzew”, uchwałą Rady Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych z dyscypliny ogrodnictwo. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych uzyskał w roku 2012. Odbył staż naukowy w Instytucie Sadownictwa w Bonn.

Od roku 2008 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od roku 2006 kieruje Zakładem Sadownictwa w Katedrze Ogrodnictwa. W latach 2005-2008 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Rolniczego ds. kierunków Ekonomia, Ogrodnictwo, Zarządzanie i Marketing a w latach 2008-2012 prodziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego ds. kierunku Ogrodnictwo oraz rozwoju wydziału. W kadencji 2012-2016 pełni funkcję dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego.

W latach 1997-2000 był członkiem Komisji ds. Rejestracji Odmian Drzew Owocowych i Roślin Jagodowych COBORU w Słupi Wielkiej. W latach 2008-2010 roku  został powołany na członka Rady Naukowej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych i Polskiego Towarzystwa Agronomicznego.

Promotor 1 pracy doktorskiej i 30 prac magisterskich. Jest autorem lub współautorem 238 prac ogółem, na tą liczbę składają się 70 oryginalnych prac twórczych, 2 monografie i 6 rozdziałów w monografiach,  92 referatów i komunikatów naukowych oraz 67 artykułów popularno-naukowych i jeden rozdział w książce popularno-naukowej.

Jest specjalistą z zakresu produkcji sadowniczej. Jego osiągnięcia naukowe dotyczą zagadnień związanych z nawadnianiem roślin sadowniczych, proekologicznych sposobów uprawy gleby w sadzie, sposobów ograniczenia wzrostu drzew poprzez zastosowanie podkładek, cięcia i niekonwencjonalnych sposobów sadzenia. Kierował 2 grantami i był wykonawcą w 4 projektach badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym finansowanych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Za działalność naukową i organizacyjna został 7 krotnie wyróżniony nagrodą Rektora. Został odznaczony srebrnym Medalem za Długoletnia Służbę.