Rzeczpospolita Polska

Zastępca kanclerza ds. technicznychZastępca kanclerza ds. technicznych

 1. Kieruje pracą podległych mu jednostek organizacyjnych, a w szczególności w zakresie planowania, przygotowania, wykonawstwa, nadzoru i rozliczeń zadań inwestycyjnych i remontów budowlanych realizowanych na uczelni,
 2. Przygotowuje i zabezpiecza wykonanie całokształtu zagadnień i spraw związanych z planowaniem, określeniem zakresu i terminów realizacji inwestycji, remontów i modernizacji poprzez:
  1) określanie zadań oraz środków finansowo-rzeczowych, zapewniających prawidłowe i terminowe wykonanie tych zadań,
  2) realizację ustalonej przez kierownictwo uczelni polityki inwestycyjnej i remontowej,
  3) planowanie oraz realizację potrzeb remontowych,
  4) organizowanie i nadzorowanie przygotowania dokumentacji dotyczącej inwestycji i remontów,
  5) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie rozliczeń wykonywanych robót oraz poniesionych nakładów i kosztów,
  6) organizowanie i koordynowanie całokształtu czynności związanych z przygotowaniem dokumentacji prawnej i technicznej ,
  7) nadzór i koordynowanie czynności związanych z organizowaniem wykonawstwa robót,
 3. Wszczyna procedury o udzielenie zamówienia publicznego przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych dotyczących adaptacji,  modernizacji, remontów, eksploatacji, utrzymania obiektów oraz dostaw i usług, w tym:
  1) Dla zamówień publicznych o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającego 30.000 euro:
  a) zatwierdza wnioski w sprawie przeprowadzenia procedury,
  b) podpisuje ogłoszenia o przeprowadzeniu zamówienia,
  c) zatwierdza specyfikację istotnych warunków zamówienia,
  d) zatwierdza protokół komisji przetargowych
  e) zawiera w imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu umowy cywilnoprawne na wykonywanie adaptacji, modernizacji, remontów, eksploatacji, utrzymania obiektów oraz dostaw, usług, umowy o dzieło i zlecenia do wartości nieprzekraczającej 30.000 euro.
  2) dla zamówień publicznych o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającego 30.000 euro:
  a) podpisuje ogłoszenia o przeprowadzeniu zamówienia,
  b) podpisuje specyfikację istotnych warunków zamówienia.
 4. Podpisuje wychodzące pisma dotyczące przeprowadzanych procedur bez względu na wartość przedmiotu zamówienia,
 5. Podpisuje ogłoszenia o wszczęciu postępowania bez względu na wartość przedmiotu zamówienia,
 6. Zastępuje kanclerza w czasie jego nieobecności,
 7. Dysponuje środkami finansowymi i rzeczowymi dla wykonania określonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z  ustawą Prawo zamówień publicznych i ustawą o finansach publicznych, szczególnie pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.
 8. Zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej w podległych jednostkach ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem,
 9. Ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie podległych jednostek organizacyjnych,

Zastępcy kanclerza ds. technicznych podlegają:

1) Dział Techniczny
2) Samodzielna Sekcja Nadzoru Technicznego