Rzeczpospolita Polska

Zastępca kanclerza ds. administracyjno-gospodarczychZastępca kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych

 1. Kieruje pracą podległych mu jednostek organizacyjnych, a w szczególności w zakresie:
  1) Planowania zapotrzebowania i zabezpieczenie dostaw:
  a) wody,
  b) energii cieplnej,
  c) energii elektrycznej,
  d) gazu,
  e) paliw,
  f) materiałów biurowych,
  g) środków czystości i higienicznych i innych artykułów oraz usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania uczelni, w tym usług pocztowych i telefonii komórkowej,
  h) odbioru odpadów.
  2) Analizy zużycia energii cieplnej i elektrycznej, gazu, paliw, wody oraz zabezpieczenie stosownej ilości mediów niezbędnych do właściwego funkcjonowania uczelni
  3) Zabezpieczenia właściwej eksploatacji budynków i urządzeń technicznych, w tym terminowej konserwacji i napraw.
  4) Dbałości o estetykę oraz o utrzymanie w czystości budynków i pomieszczeń oraz terenów zielonych, z wyjątkiem budynków, pomieszczeń i terenów wydzierżawionych lub wynajętych przez uczelnię osobom trzecim.
  5) Analizy zatrudnienia pracowników obsługi.
  6) Zapewnienia właściwego funkcjonowania Kancelarii Ogólnej Uczelni.
  7) Analizy zapasów magazynowych i podejmowanie stosownych decyzji w uzgodnieniu z kanclerzem odnośnie ich zagospodarowania.
 2. Zatrudnia pracowników obsługi na zastępstwo lub na podstawie umowy zlecenia na czas nieobecności pracowników etatowych lub wyrażanie zgody na pracę w nadgodzinach.
 3. Zawiera umowy najmu pomieszczeń, powierzchni i obiektów na krótkie okresy
 4. Dysponuje środkami finansowymi i rzeczowymi dla wykonania określonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i ustawą o finansach publicznych, szczególnie pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.
 5. Wszczyna procedury o udzielenie zamówienia publicznego przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych dotyczące, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie budynków i pomieszczeń oraz terenów zielonych, dostaw mediów i odbioru odpadów, materiałów biurowych, środków czystości, higienicznych i innych artykułów oraz usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania uczelni, w tym usług pocztowych i telefonii komórkowej,
  1) dla zamówień publicznych o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 3.000 euro:
  a. zatwierdza wnioski w sprawie przeprowadzenia procedury,
  b. podpisuje ogłoszenia o przeprowadzeniu zamówienia,
  c. zatwierdza specyfikację istotnych warunków zamówienia,
  d. zatwierdza protokoły komisji przetargowych,
  e. zawiera umowy w imieniu uczelni.
  2) dla zamówień publicznych o szacunkowej wartości zamówienia do 30.000 euro:
  a) podpisuje ogłoszenia o przeprowadzeniu zamówienia,
  b) podpisuje specyfikację istotnych warunków zamówienia.
 6. Podpisuje wychodzące pisma dotyczące przeprowadzanych procedur bez względu na wartość przedmiotu zamówienia,
 7. podpisuje ogłoszenia o wszczęciu postępowania bez względu na wartość przedmiotu zamówienia,
 8. Zawiera w imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu umowy cywilnoprawne dot. udzielanych zamówień ,których wartość nie przekracza 3.000 euro.
 9. Zastępuje kanclerza w czasie jego nieobecności.
 10. Zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej w podległych jednostkach ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem,


 Zastępcy kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych podlegają:

1) Biuro Głównego Energetyka
2) Dział Gospodarczy
3) Dział Konserwacji i Napraw
4) Kancelaria Ogólna
5) Samodzielna Sekcja Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej
6) Dział Transportu.