Rzeczpospolita Polska

Zakres działania kwestora


Zakres działania kwestora

 1. Kwestor pełni funkcję głównego księgowego uczelni i jest zastępcą kanclerza.
 2. Kwestor między innymi:
  1) prowadzi rachunkowość uczelni,
  2) wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
  3) dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  4) dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 3. Kwestor kieruje przy pomocy dwóch zastępców działalnością jednostek organizacyjnych służb finansowo-księgowych oraz kontroluje i egzekwuje wykonanie zadań wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie obiegu dokumentów i rozliczeń finansowych.
 4. Zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem w podległych jednostkach.
 5. Inicjuje opracowanie projektów przepisów wewnętrznych związanych z zakresem realizowanych spraw i ich bieżącą aktualizację.


 1. Kwestorowi podlegają bezpośrednio:


  1) Zastępca kwestora ds. księgowości
  2) Zastępca kwestora ds. finansowych
  3) Zastępca kwestora ds. planowania i analiz
  4) Biuro Analiz Ekonomicznych
  5) Dział Księgowości Finansowej
  6) Dział Księgowości Ogólnej
  7) Dział Księgowości Materiałowej
  8) Dział Płac i Spraw Społecznych
  9) Samodzielne stanowisko do spraw kasy zapomogowo-pożyczkowej.