Rzeczpospolita Polska

Kodeks Etyki Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Kodeks Etyki Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Preambuła

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest publiczną uczelnią, której społeczność w swojej działalności kieruje się podstawowymi wartościami etycznymi. Wartości te znajdują odzwierciedlenie we wszystkich przejawach funkcjonowania Uczelni, zarówno w odniesieniu do całego środowiska akademickiego, jak i w odniesieniu do każdego pracownika, studenta i doktoranta. Podstawowe wartości etyczne społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu są oparte na podstawowych zasadach etyki jak:

prawda – będąca najwyższą wartością etosu akademickiego,
odpowiedzialność – stanowiąca rzetelne wypełnianie obowiązków służbowych,
sprawiedliwość – stanowiąca właściwe relacje pomiędzy pracownikami, doktorantami i studentami,
godność – to poszanowanie praw pracowników, doktorantów i studentów,
tolerancja – to szacunek dla odmienności poglądów, postaw, pochodzenia, tożsamości kulturowej i religijnej.

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Kodeks Etyki Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zwany dalej Kodeksem, określa wartości etyczne oraz wynikające z nich zasady postępowania pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Kodeks określa ponadto tryb powoływania i odwoływania oraz kompetencje Komisji do spraw postępowania etycznego pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 2

Ilekroć w Kodeksie jest mowa o pracowniku Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu należy przez to rozumieć nauczyciela akademickiego, pracownika administracji, pracownika inżynieryjno-technicznego oraz pracownika obsługi zatrudnionego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na podstawie umowy o pracę albo mianowania. Kodeks Etyki Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ma również zastosowanie do osób realizujących zadania w ramach umowy zlecenia.

§ 3

Ilekroć w Kodeksie jest mowa o nauczycielu akademickim należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późniejszymi zmianami), zatrudnioną na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na podstawie mianowania albo umowy. Kodeks Etyki Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ma również zastosowanie do nauczycieli akademickich realizujących zadania w ramach umowy zlecenia.

Rozdział II
Zasady ogólne

§ 4

Pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dba o dobry wizerunek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i realizuje jego misję.

§ 5

Pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu upowszechnia wartości etyczne oraz wzmacnia więzi społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 6

Pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wykazuje lojalność wobec Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu objawiającą się w przestrzeganiu dyscypliny pracowniczej, wspomaganiu demokratycznie wybranych władz i okazywaniu pomocy w budowaniu prestiżu Uczelni.

§ 7

Pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pełniący funkcje kierownicze na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu powinien stanowić wzór zachowania dla innych pracowników, studentów i doktorantów.

§ 8

Pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest życzliwy, taktowny i uprzejmy w stosunku do innych członków społeczności akademickiej, odznacza się wysoką kulturą osobistą i dba o dobre stosunki międzyludzkie w pracy, a także zapobiega konfliktom w swoim środowisku.

§ 9

Pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dba o majątek i środki publiczne, którymi dysponuje jako pracownik Uczelni i nie wykorzystuje tych środków do celów prywatnych.

§ 10

Nauczyciel akademicki zatrudniony na innej uczelni nie promuje tej uczelni na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Rozdział III
Nauczyciel akademicki jako pracownik naukowo-dydaktyczny

§ 11

Pracownik naukowo-dydaktyczny dba o to, aby wyniki jego badań naukowych służyły społeczeństwu, przestrzega wysokich standardów prowadzenia badań naukowych oraz zasad dobrej praktyki naukowej.

§ 12

Pracownik naukowo-dydaktyczny przestrzega w badaniach naukowych zasad uczciwości naukowej i nie dopuszcza do naruszenia cudzej własności intelektualnej, fałszowania wyników badań naukowych, nierzetelności w ich upowszechnianiu, w aplikowaniu o fundusze badawcze oraz w prowadzeniu i recenzowaniu badań naukowych.

§ 13

Pracownik naukowo-dydaktyczny inspiruje i rozwija kreatywność współpracowników, studentów i doktorantów, sprzyja ich osiągnięciom naukowym, wspomaga ich swoją wiedzą i opieką naukową oraz przestrzega zasad ustalania współautorstwa publikacji.

§ 14

  1. Pracownik naukowo-dydaktyczny unika konfliktu interesów przy ocenie osób i instytucji oraz przy ocenie projektów, wniosków i prac przeznaczonych do publikacji, a także w odniesieniu do własnej pracy naukowej.
  2. Pracownik naukowo-dydaktyczny zapewnia współpracownikom sprawiedliwe, zgodne z rzeczywistym twórczym wkładem współautorstwo prac naukowych, patentów, posterów i innych opracowań. Za wysoce naganne i nieetyczne uznaje się współautorstwo w wyżej wymienionych opracowaniach bez rzeczywistego twórczego wkładu w ich powstanie.
  3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na konflikt interesów nauczyciel akademicki ma obowiązek przedstawienia sprawy przełożonym oraz zrezygnować z działań konfliktogennych.”

§ 15

Pracownik naukowo-dydaktyczny upowszechnia w społeczeństwie rzetelne wiadomości o osiągnięciach dziedziny nauki, którą reprezentuje.

§ 16

Pracownik naukowo-dydaktyczny nie poświęca zasady rzetelności i uczciwości naukowej do osiągnięcia własnych celów i korzyści w życiu publicznym.

§ 17

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podejmuje się opracowania opinii, recenzji lub ekspertyzy jedynie w zakresie swojej specjalności i opiera tę opinię, recenzję lub ekspertyzę na ustaleniach naukowych oraz na pełnym rozpoznaniu istotnych faktów i okoliczności, niezależnie od wpływu zleceniodawcy na merytoryczną zawartość opinii, recenzji lub ekspertyzy.

Rozdział IV
Nauczyciel akademicki jako dydaktyk i wychowawca

§ 18

Nauczyciel akademicki wiąże swoją pracę naukową z dydaktyką, dba o innowacyjność metod nauczania i jasne przekazywanie wiedzy oraz o aktywne i twórcze uczestnictwo studentów i doktorantów w zajęciach, rozwija samodzielność ich myślenia, a w miarę możliwości uwzględnia także ich wpływ na program zajęć.

§ 19

Nauczyciel akademicki w swojej praktyce dydaktycznej przekazuje najnowszy stan wiedzy w zakresie prowadzonego przedmiotu, informując o autorskim wkładzie określonych uczonych lub zespołów badawczych w dokonania poznawcze oraz ukazując potrzeby, perspektywy i poszukiwania w obrębie nauczanej specjalności.

§ 20

Nauczyciel akademicki w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych nie podważa autorytetu innych nauczycieli akademickich.

§ 21

Nauczyciel akademicki odnosi się do studentów i doktorantów z życzliwością, powagą i taktem, unika niestosowności w słowach i zachowaniu, nie kieruje się emocjami, jest bezstronny i sprawiedliwy.

§ 22

Nauczyciel akademicki przed rozpoczęciem cyklu dydaktycznego zapewnia studentom i doktorantom informację o programie zajęć, o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w zajęciach, o warunkach i terminach zaliczenia lub egzaminowania oraz o kryteriach oceny uczestników zajęć.

§ 23

Nauczyciel akademicki, respektując różnice osobowości studentów i doktorantów, przyjmuje sprawiedliwe i jednakowe zasady ich oceniania bez względu na wiek, płeć, przynależność etniczną, światopogląd, orientację polityczną, pozycję materialną i stanowisko w życiu społecznym lub zawodowym.

§ 24

Nauczyciel akademicki ocenia studentów i doktorantów w sposób jawny, umożliwiając im zapoznanie się z uzasadnieniem oceny.

§ 25

Nauczyciel akademicki nie powinien nakładać na studentów i doktorantów obowiązków, które nie są niezbędne w procesie dydaktycznym i nie wynikają z regulaminu studiów.

§ 26

Nauczyciel akademicki w procesie nauczania zwalcza objawy nieuczciwości intelektualnej studentów i doktorantów, w tym także przywłaszczania sobie przez nich wyników cudzej pracy.

§ 27

Nauczyciel akademicki uczy studentów i doktorantów kultury dyskusji naukowej i formułowania krytyki w zgodzie z zasadami dobrego obyczaju i poszanowania adwersarza.

§ 28

Nauczyciel akademicki reaguje w sytuacjach, gdy w środowisku studentów i doktorantów zauważa zachowania naganne.

§ 29

Nauczyciel akademicki uznaje za niezbywalne prawo studentów i doktorantów do oceniania jego pracy dydaktycznej i postawy nauczycielskiej.

§ 30

Nauczyciel akademicki w wypadku konfliktu ze studentami lub doktorantami unika roli sędziego we własnej sprawie, powierzając rozstrzyganie sporu powołanym do tego organom uczelni.

§ 31

Nauczyciel akademicki, zapraszając studentów lub doktorantów do udziału w badaniach naukowych, uwidacznia ten udział w dokumentacji wyników badań i publikacji oraz respektuje partycypowanie studentów i doktorantów w ewentualnych honorariach.

Rozdział V
Komisja do spraw postępowania etycznego pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

§ 32

Komisja do spraw postępowania etycznego pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zwana dalej Komisją, jest ciałem opiniodawczym rektora w sprawach określonych przez Kodeks.

§ 33

Komisję do spraw postępowania etycznego pracowników, w tym przewodniczącego Komisji oraz jego zastępcę, powołuje rektor spośród osób z tytułem profesora zatrudnionych w Uczelni na stanowisku profesora zwyczajnego.

§ 34

W skład Komisji wchodzi 5 członków.

§ 35

Kadencja Komisji trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji władz Uczelni.

§ 36

Do kompetencji Komisji należą:

  1. podejmowanie czynności wyjaśniających w sprawie naruszenia zasad postępowania etycznego przez pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
  2. podejmowanie czynności mających na celu polubowne rozstrzygnięcie konfliktów wynikających z naruszenia przez pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zasad postępowania etycznego;
  3.  wykonywanie innych czynności dotyczących postępowania pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przekazanych Komisji przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 37

Komisja wykonuje swoje kompetencje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późniejszymi zmianami) oraz Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, podejmując czynności wyjaśniające na wniosek Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, bądź na podstawie wniosku skierowanego bezpośrednio do Komisji przez pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu lub inną osobę zainteresowaną za pośrednictwem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 38

Komisja informuje Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o podejmowanych czynnościach i ich rezultatach; zawiadamia również Rektora o uchylaniu się pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu od uczestnictwa w czynnościach wyjaśniających — w tej sytuacji odpowiednią decyzję wobec pracownika podejmuje rektor.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 39

W sytuacjach nieokreślonych postanowieniami Kodeksu pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powinien postępować zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w § 3, Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, uchwałami i zarządzeniami jego organów, poleceniami przełożonych oraz powszechnie uznanymi tradycjami i dobrymi obyczajami akademickimi.

§ 40

Pierwsza kadencja Komisji rozpoczyna się z dniem jej powołania i trwa do 31 sierpnia 2016 roku.

§ 41

Kodeks jest wprowadzany w życie i zmieniany uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


Zatwierdzam

Rektor
prof. dr hab. Roman KołaczTeksty źródłowe:

[1] Kodeks Etyki nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego.
[2] Kodeks Etyczny Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
[3] Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2001.