Rzeczpospolita Polska

Wydawnictwa uczelniane

Oprócz publikacji książkowych, które ukazują się nakładem uczelnianego wydawnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wydaje periodyki. Odrębną od pozostałych rolę odgrywa ukazujący się od października 1992 roku miesięcznik informacyjno-publicystyczny „Głos Uczelni”. To swoista kronika wydarzeń zarówno uczelnianych, jak i dotyczących szeroko rozumianego środowiska akademickiego. Począwszy od numeru 47, czyli od grudnia 1996 roku, kolejne numery są archiwizowane w Internecie.

Pozostałe udostępnione na stronie czasopisma mają charakter naukowy. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU) to ukazujące się od dziesięciu lat pierwsze elektroniczne ogólnopolskie czasopismo naukowe powołane przez uczelnie rolnicze. Ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej. Składa się z 15 topics odpowiadających dyscyplinom naukowym z dziedzin nauk rolniczych, biologicznych i technicznych, określonym przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Prace publikowane są w języku angielskim. Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Do tej pory ukazało się 11 roczników, które początkowo składały się z dwóch, a obecnie z czterech numerów każdy. Każdego roku ukazuje się na jego łamach sto kilkadziesiąt publikacji naukowych.

Kwartalnik „Architektura Krajobrazu” też ma charakter naukowy. Ukazuje się od roku 2001. Publikowane w nim teksty zawierają krótkie streszczenie w języku angielskim, dzięki czemu pismo jest dostępne także dla zagranicznych odbiorców. Teksty są recenzowane przez specjalistów z dyscypliny reprezentowanej przez autora. Z czasopismem współpracują wszystkie rozproszone gremia związane z architekturą krajobrazu, wyższe uczelnie i samorządy lokalne, biura projektów i firmy zajmujące się projektowaniem i pielęgnacją terenów zieleni, powstające stowarzyszenia zawodowe i studenckie.

Zeszyty Naukowe wydawane są przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w pięciu seriach: Bibliografie, Biologia i Hodowla Zwierząt, Inżynieria Rolnicza, Inżynieria Środowiska i Rolnictwo. Na ich łamach publikowane są prace naukowe z dziedziny danej serii.