Rzeczpospolita Polska

Administrator Uczelni Systemu POL-on


Administrator Uczelni Systemu POL-on

dr inż. Jacek Markowski

Budynek Centrum Dydaktyczno-Naukowego
pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
pokój nr 138C, I piętro

kontakt: tel. 71 320 17 00
e-mail:


POL-on to zintegrowany system informacji o szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Jego istotnym zadaniem jest stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. Gromadzone dzięki niemu informacje wspierają procesy decyzyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie do polskich uczelni oraz jednostek naukowych. POL-on ułatwia podejmowanie decyzji o ukierunkowaniu wydatków na kształcenie i pomoc materialną dla uczelni wyższych. Pewien zakres informacji zebranych w systemie udostępniany jest publicznie.

Najważniejsze obszary tematyczne Systemu POL-on to:
 • podstawowe dane jednostek naukowych i uczelni wyższych,
 • rejestr uprawnień do nadawania stopni naukowych przez jednostki uczelni wyższych oraz instytuty badawcze i naukowe,
 • zestawienie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia,
 • ogólnopolski wykaz studentów,
 • rejestr pracowników naukowych i nauczycieli akademickich,
 • sprawozdawczość uczelni,
 • wykaz działalności upowszechniających naukę,
 • rejestry nieruchomości, infrastruktury, laboratoriów i aparatury,
 • wykaz patentów i dokonań,
 • ankieta jednostki,
 • system wyborczy do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

System POL-on zbiera także informacje o znajdujących się w posiadaniu uczelni zbiorach bibliotecznych, przeprowadzanych inwestycjach, projektach naukowych czy publikacjach.

System został zbudowany i jest utrzymywany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (http://www.opi.org.pl)


Zarządzenie nr 79/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie przygotowywania i przekazywania w formie elektronicznej danych, informacji, sprawozdań przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.